Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova una proposta per ampliar els patis escolars oberts fora de l’horari lectiu

Escoltar

Mataró aprova una proposta per ampliar els patis escolars oberts fora de l’horari lectiu

El Ple municipal va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel grup municipal de VoleMataró per facilitar l’obertura de més patis escolars fora de l’horari lectiu.


 


 


El text íntegre aprovat és el següent:


“La nostra ciutat ha tingut evolucions urbanístiques i demogràfiques diferents. Això que ha comportat que tinguem en molts espais de la ciutat hi hagi menor potencialitats d’usos d’espais de joc, relacionals, d’equipaments.


A més, en molts parcs i places de Mataró la pràctica amb jocs de pilota o pràctica d’algunes activitats més dinàmiques no està permesa o no és massa adient per a l’espai i/o la confluència de gent.


Tanmateix, en molts d’aquests espais públics hi ha competència intergeneracional on es barregen poblacions de diferents grups d’edats, orígens... i per tant algunes activitats lúdiques de joves i infants poden ser viscudes com incíviques, molestes o no adients per part d’altres col•lectius.


Això amb la quotidianitat, però quan s’apropen els mesos més temperats o els períodes vacacionals, molt d’aquest jovent està mancant d’espais de lleure i oci que estiguin relacionats amb jocs.


Val a dir, la importància del joc i l’activitat física i esportiva per a infants i adolescents, i per altra banda també a nivell relacional, de vinculació i de comportament que té a veure també amb una dimensió socioeducativa.


Els equipaments escolars són un espai de referència per a joves, infants i famílies. D’altra banda disposen d’espais amb potencialitats que permeten un ús socioeducatiu, esportiu, de lleure i d’activitats dinàmiques fora de l’horari lectiu.


Com equipament públic, es pot avançar i anar més enllà del seu ús primordial i principal, i fins i tot correlacionat amb el mateix com són les activitats complementàries no formals a l’educació en l’entorn escola.


Des del nostre grup considerem que hi ha una necessitat d’espais per a la realització de jocs dinàmics i de pilota a la ciutat, que hi ha molts col•lectius que no poden participar de clubs privats ni gaudir de molts espais públics que hi ha a la ciutat per realitzar aquesta pràctica.


Considerem, com ha denotat l’experiència de moltes experiències municipals de Catalunya, –com també ho és l’experiència de Mataró– que els patis escolars ofereixen unes potencialitats considerables per generar dinàmiques de joc, de treball educatiu i d’implicació del teixit social per tal de poder donar oportunitats i elements de cohesió a joves i infants i a les seves famílies.


Per al nostre Grup donar l’oportunitat a tothom de l’accés als esports en igualtat, rendibilitzar al màxim els espais públics, de forma que siguin al servei de veïns i veïnes dels barris, a més d’altres entitats ja anomenades amb anterioritat; socialitzar l’esport, gaudir dels equipaments públics posant-los a l’abast de totes les persones que ho necessitin.


Considerem que iniciatives de “patis oberts” conformaria una dinamització i enriquiment de la ciutat i també elements cohesionadors, a més dels ja apuntats a veure amb hàbits saludables i esportius.Des del nostre Grup Municipal pensem que, per un costat, podem donar resposta a la mancança d’espais i necessitats de joves, infants i famílies, i per altra banda, confeccionar i donar volum a una eina integradora com són els recursos de “patis oberts” tant de joves i infants en general com d’aquelles famílies en situació de vulnerabilitat que no poden emprar ni pagar-se altres recursos privats.


A més, considerem que hi ha espais i barris de la ciutat que necessiten aquests equipaments davant les mancances d’espais i tenim una gran potencialitat de gestionar els equipaments educatius de manera diferent per tal de donar aquest ús fora de l’horari lectiu.


Pensem a més, que ens aquests patis hi ha una altra potencialitat que és també l’element cívic, ja que és un espai de joc lliure però on hi ha unes normes i on les persones potencialment educadores responsables del recurs (ja siguin professionals o voluntaris d’entitats) generen bons hàbits i estils de comportament.Fer efectiva aquesta mesura a part d'aportar i facilitar la cohesió social, generaria que els col•legis fossin símbols de trobada al carrer, entre joves, infants, adults i gent gran.


Pensem a més que aquesta obertura de patis disposa d’un element de dignificació per a territoris de la ciutat on hi ha mancances d’espais relacionals i de parcs i jardins.


A la ciutat de Mataró, fins on se sap, hi ha a l’actualitat dos espais amb aquesta filosofia i tipus de recurs i que són els patis oberts de Rocafonda a l’Escola Rocafonda i els patis oberts de Cerdanyola a l’Escola Tomàs Viñas gestionats per una cooperativa de serveis en contracte amb l’Ajuntament on a més es fa un treball socioeducatiu i integrador en valors amb els usuaris/àries d’aquests espais.


Pensem que cal sumar altres espais oberts com aquests a la ciutat allà on hi ha demanda i on una diagnosi de barri pugui indicar la seva necessitat. I fem una aposta ferma per aquesta ampliació ja que coneixem que hi ha joves vulnerables que passen moltes hores al carrer i a més la situació de crisi socioeconòmica fa que molts no trobin feina ni recursos ocupacionals i passen estones i estones en places i parcs.


Pensem que hem d’ampliar i insistir i molt davant els pressupostos i les administracions pertinents, però amb certa urgència a tots els barris. Atès que els nostres joves son vulnerables tant per les seves realitats com per les dificultats que troben a l’hora d’ integrar-se en el món laboral, fet que com a polítics ens obliga a fer un esforç d’acompanyament a aquest sector de la població. Tenim un projecte important que va començar a funcionar fa uns anys, que després i en pro de la crisis econòmica ha quedat desproveït de molts dels seus recursos, sense ser conscients sembla ser, per part de la Generalitat (PEE) i el propi pla educatiu de l’entorn, dóna l’esquena i deixa perdre part d’aquest projecte d’inversió social i futur. No invertir en el valor més important de la nostra ciutat que són els joves i els infants, és devaluar la nostra societat, una societat progressista, moderna i amb visió de futur, no pot més que continuar amb aquest projecte amb tots els recursos humans. És a dir, comptant amb educadors de carrers, entitats socials i culturals, tècnics municipals, departament de joventut etc.


I aquesta ampliació ha d’anar acompanyada de la implicació dels recursos municipals i també del teixit associatiu en general: veïnal, esportiu, juvenil, entitats de solidaritat...


Els beneficis simbiòtics són evidents, realitat social que fa que VOLEMataro vegi la necessitat d’ampliar la xarxa d’espais públics al servei de la ciutadania. Així com potenciar la cultura del lleure als nostres infants i joves.


Prevenir i efectuar una lluita activa des de l’administració pública davant una societat de practiques sedentàries, que sovint oblida que els carrers i espais públics són llocs de relació, convivència i de compartir per cohesionar. Per fer realitat aquest projecte cal cercar complicitats, establint pons de diàleg amb les direccions dels centres escolars, fent-los partícips dels diferents projectes.


És per tots aquests motius i raons exposats pel que el Grup de VOLEMataro proposa al Ple els següents acords:


Acords:


Primer: Elaborar un mapa de serveis de barri adreçat al lleure infantil i juvenil i veure quines són les necessitats i demandes d’aquest col•lectiu de joves.


Segon: Generar una taula de treball amb els diferents agents educatius, consell escolar, consell de joventut, equips directius, AMPAS i amb els agents de ciutat con la Federació d’AAVV, consells territorials i d’altres. Traslladar les aportacions i conclusions d’aquesta taula de treball a la Comissió Institucional de PEE (Pla Educatiu d’ Entorn).


Tercer: Augmentar el projecte de “patis oberts” objectius, sectors a qui s’adreça, necessitats a cobrir, llocs de treball que generaria, objectius clars i definits. Especificant les fases de curt, mig i llarg termini.”