Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró es compromet a treballar a favor dels objectius de la Declaració Universal sobre els Arxius

Escoltar

Mataró es compromet a treballar a favor dels objectius de la Declaració Universal sobre els Arxius

La Junta de Portaveus celebrada el 6 de juny va aprovar per unanimitat una declaració institucional, presentada pel grup municipal del PPC, que adopta el contingut de la Declaració Universal sobre els Arxius i compromet l’Ajuntament a treballar pels objectius que s’hi descriuen.

 

Al Ple municipal celebrat el 9 de juny es va donar compte de l’acord. El text íntegre de la declaració institucional és el següent:

 

“El Consell Internacional d’Arxius va aprovar la Declaració Universal sobre els Arxius l’any 2010 a Oslo, i que s’incorpora en l’apartat primer de la resolució. Seguidament, la UNESCO (Organització de les Nacions Unides per a l’Educació la Ciència i la Cultura) en la seva 36a Conferència General, celebrada a Paris el 10 de novembre de 2011, va adoptar una resolució en què feia seva aquesta declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els seus principis i a aplicar les estratègies i els programes necessaris en el futur en el seu respectiu àmbit territorial.

 

La Declaració Universal sobre els Arxius va ser aprovada amb la finalitat de reconèixer el paper clau dels arxius, tant en la transparència administrativa, com en la rendició de comptes democràtica, així com en la preservació de la memòria social col·lectiva i la investigació històrica.

 

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, es proposa a la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents acords:

 

Primer. Adoptar institucionalment la Declaració Universal sobre els Arxius elaborada i aprovada pel Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO, el text de la qual es transcriu a continuació:

 

Declaració Universal sobre els Arxius

 

“Els arxius registren decisions, accions i memòria. Constitueixen un patrimoni únic i insubstituïble que es transmet de generació en generació. Els documents són gestionats als arxius des del seu origen amb la finalitat de preservar-ne el valor i el significat. Són fonts fiables d’informació que garanteixen la seguretat i la transparència de les actuacions administratives de les organitzacions. Els arxius juguen un paper essencial en el desenvolupament de la societat contribuint a la constitució i salvaguarda de la memòria individual i col·lectiva. L’accés lliure als arxius enriqueix el nostre coneixement de la societat, promou la democràcia, protegeix els drets de la ciutadania i millora la qualitat de vida.

 

Per això, nosaltres reconeixem:

- el caràcter únic dels arxius com a fidels testimonis de les activitats administratives, culturals i intel·lectuals, i com a reflex de l’evolució de les societats;

- el caràcter essencial dels arxius per garantir una gestió eficaç, responsable i transparent, per protegir els drets de la ciutadania, assegurar la memòria individual i col·lectiva, comprendre el passat, documentar el present i preparar el futur;

- la diversitat dels arxius per deixar constància del conjunt d’activitats de la humanitat;

- la multiplicitat de suports en els quals han estat produïts i conservats els documents, ja sigui el paper, el digital, l’audiovisual i d’altres de qualsevol naturalesa;

- el paper dels arxivers els quals, com a professionals qualificats, amb formació inicial i continuada, serveixen a la societat en la mesura que garanteixen el procés de producció dels documents, els seleccionen i els preserven per al seu ús;

- la responsabilitat de tots –ciutadans, gestors i responsables públics, propietaris i custodis d’arxius públics i privats, i arxivers i altres professionals del camp de la informació– en la gestió dels arxius;

 

Per tant, ens comprometem a treballar conjuntament per tal que:

- S’adoptin i es reforcin polítiques i lleis apropiades en matèria d’arxius;

- la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament en el si de tots els organismes, públics o privats, els quals generen i fan servir els documents en el transcurs de les seves activitats;

- es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la correcta administració, amb previsió de contractació de professionals degudament qualificats;

- els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que assegurin la seva autenticitat, la seva fiabilitat, la seva integritat i el seu ús;

- els arxius siguin accessibles a tothom, però respectant les lleis pertinents i els drets de les persones, dels creadors, dels propietaris i dels usuaris;

- els arxius siguin utilitzats per a la promoció d’una ciutadania responsable.”

 

Segon. Tenir en compte els principis que s’hi enuncien, i aplicar estratègies i programes per tal d’assolir els objectius que s’hi descriuen, d’acord amb els objectius bàsics de promoció de les bones pràctiques en l’exercici de les funcions d’arxiu i gestió de documents i la preservació i difusió del patrimoni documental, tant en l’àmbit públic com privat.

 

Tercer. Comunicar el present acord a l’Associació d’Arxivers – Gestors Documentals de Catalunya”.