Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Unanimitat per reclamar la implantació de mesures en infraestructures que millorin la mobilitat al Maresme

Escoltar

Unanimitat per reclamar la implantació de mesures en infraestructures que millorin la mobilitat al Maresme

La Junta de Portaveus, celebrada el 25 de novembre, va aprovar per unanimitat una declaració institucional per aconseguir la implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat entre els diferents municipis de la comarca del Maresme. 
El text íntegre, del qual es va donar compte al Ple de l’1 de desembre, és el següent:
“Les forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme i la Coordinadora Preservem el Maresme, així com el conjunt de la societat de la comarca, a través dels seus Ajuntaments i entitats, des de fa ja molts anys estan lluitant per aconseguir la implantació de mesures en infraestructures que garanteixin una adequada mobilitat, sostenible i segura, dels seus habitants, ja sigui en l’àmbit intern entre els diferents municipis que la componen, ja sigui en relació al conjunt del territori català.
Aquesta lluita es va materialitzar en la Declaració del Maresme 2015 a partir de la qual volem basar aquesta moció.
Citar ara tots els antecedents de treballs, estudis, informes, reunions, comissions de treball, etc. relacionats amb aquesta demanda seria molt extens perquè ja fa força temps que s’estan produint, però sí que a l’hora de programar el que cal fer, no es pot oblidar el que ja s’ha fet, especialment en relació a la recopilació de dades i la definició de les necessitats.
Tenint com a document de referència i consens la Declaració del Maresme del 2015 promoguda per la Coordinadora Preservem el Maresme i el document marc consensuat per totes les forces polítiques al Comissionat de Mobilitat del Consell Comarcal del Maresme, que compta amb el compromís de totes les agrupacions polítiques comarcals en les municipals del mateix any, i aprovada en resolució al Parlament de Catalunya al març del 2016 per tots els grups parlamentaris.
En aquest sentit, cal citar com a resum de tot que, en aquests moments, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, està redactant un Pla de Mobilitat del Maresme que, a partir de les necessitats detectades, haurà d’establir al conjunt de mesures a aplicar per aconseguir l’objectiu anteriorment citat de dotar el conjunt dels municipis del Maresme de la necessària i definitiva mobilitat sostenible i segura per als anys vinents.
És d’acord amb aquesta premissa i al compromís del Govern de la Generalitat i l’acord del Parlament de no allargar el peatge de la C-32 més enllà de la data de finalització de la concessió actual, es proposa al conjunt de forces polítiques del Consell Comarcal del Maresme fer arribar a l’equip redactor del Pla i als representants polítics del Departament, les consideracions i propostes concretes que s’acordin en el marc del Comissionat de Mobilitat i negociar a la Mesa de Mobilitat, perquè siguin tingudes en compte i es puguin incorporar al contingut del dit Pla de Mobilitat. Mesures que hauran de ser finançades, amb part, els 400M€ previstos d’aportar per part de l’Estat a la Generalitat de Catalunya segons l’acord de traspàs de la NII, i dels que ja es varen trametre 97,2 M€ que no es varen destinar a la construcció de l’alternativa a la C-32 tal com recull el conveni signat entre les dues administracions.
És per això que es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer.- Determinar que el Pla Integral de Mobilitat del Maresme que s’està redactant per part del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (compromís 2014) forçosament haurà de contenir les següents consideracions i propostes:
- Actualització dels estudis de demanda de mobilitat al corredor del Maresme, tant pel que fa al transport públic, la mobilitat privada, en bicicleta i a peu. El conjunt dels estudis anteriorment realitzats i coneguts són previs a la situació de crisi econòmica que ha de comportar una disminució notable dels volums circulatoris i de desplaçament en el conjunt de Catalunya i del Maresme en particular. Han d’anar en direcció de la sostenibilitat i l’ordenació del territori.
- Respecte al transport públic per ferrocarril (xarxa ferroviària), cal millorar la capacitat i prestacions de l’actual línia de Rodalies R1, executant les actuacions prioritàries de millora del servei anunciades per ADIF i la Generalitat, que permetin disposar de trens més llargs i amb major freqüència de pas, incrementant l’oferta de Rodalies i després on es fa referència als punts intermodals, garantir la protecció de la línia davant els temporals i les avingudes i en general, millorar la seva seguretat, la dels viatgers i la fiabilitat global i particular de tot el servei.
- L’estudi haurà de precisar bé la millora de connectivitat Alt Maresme-Girona (rodalies Girona) i definir i concretar el projecte, l’impacta ambiental, urbanístic i de mobilitat amb el calendari del desdoblament de la línia entre Arenys de Mar i Blanes, en els trams on sigui possible, realitzant tots els estudis tècnics pertinents.
- També caldrà avançar en altres millores com l’adequació de totes les estacions per a persones amb mobilitat reduïda, disposar de zones d’aparcament prop de les estacions, així com totes aquelles altres actuacions que ja estan previstes al Pla de Rodalies pel Maresme i que no hem citat anteriorment, com l’allargament de l’andana d’Arc de Triomf (Barcelona) o concreció del projecte constructiu entre Granollers i Mataró.
- Pel que fa a la xarxa de transport públic per carretera, s’ha de tenir present que és necessari que s’articuli i es complementi amb la ferroviària per a garantir la comunicació entre diferents municipis de la comarca i també amb les ciutats del Barcelonès i les comarques del Vallès i Girona.
- Per això, caldrà el desplegament per part de la Generalitat d’una millora de l’oferta de transport públic interurbà amb autobús, posant especial èmfasi en la connexió amb les estacions de tren. També, executar al més aviat possible, el ja projectat carril bus de la C-31, entre la Pau i Montgat. Dissenyar una extensió de carril bus i VAO - que pot ser tecnològicament versàtil – als punts de col·lapse tant de la xarxa de carreteres locals com les d’alta capacitat per tal d’afavorir l’ús del transport col•lectiu.
- Millorar el servei del Nit Bus al Maresme garantint la connexió amb el Baix Besòs i dins del Maresme tenint present la situació d’inconnexió dels municipis de l’Alt Maresme, així com la centralitat que exerceix Mataró. Propostes de millora:
1- que l’ N-81 arribi fins a Mataró i tingui parada al Baix Besos.2- que l’ N-82 arribi fins al final de la comarca (Tordera).3- que les línies tinguin més freqüència ampliada els caps de setmana.
- Pel que fa a la xarxa viària, és evident, per reiterat i perllongat en el temps, que el que cal fer primer és definir d’una vegada per totes la funcionalitat que ha de tenir l’N-II per la costa i la seva alternativa viària respecte dels moviments interns entre els municipis de la comarca. En aquest sentit, l’estudi haurà de definir, després de la consulta amb els implicats -territorialment parlant- les mesures concretes que hauran de fer possible la pacificació de l’actual N-II fins a convertir-la en un eix cívic amb garantia de seguretat i integració urbana i dotant-la de major disponibilitat per a la circulació de vianants i bicicletes.
- Òbviament, aquesta definició de l’N-II no es pot deslligar de la que també s’ha de fixar de l’actual C-32 (Autopista del Maresme), sobre la qual caldrà determinar la seva configuració i funcionalitat, com a via comarcal, tant en relació als usuaris maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils- Vilassar de Mar i Teià ) com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets.
- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs.

- Igualment, aquest estudi, haurà de contenir i definir aquelles actuacions concretes de possible modificació de traçat o vialitat que permetin incrementar la citada pacificació de l’N-II.
- Com a mesures complementàries, l’estudi haurà de contemplar la circulació dels vianants, així com la redacció i execució d’un carril bici (xarxa de bicicletes), el traçat i característiques del qual sigui resultat del consens de tota la comarca, incloent-hi totes les mesures possibles per a la protecció del Medi Ambient, com per exemple les de promocionar la utilització del vehicle elèctric, tot fomentat la definició d’una xarxa de punts de càrrega ràpida a tots els municipis de la comarca.
Segon.- Establir que la redacció del Pla Integral de Mobilitat en la seva globalitat i la de tots els projectes parcials de millora i connexió que s’han citat en el punt anterior, poden i han de ser finançats amb el retorn dels 97,2 M€ rebuts de Foment el 2011 com a primer pagament pel traspàs de l’N-II, que la Generalitat va dedicar a altres fins amb el compromís de retornar al Maresme, retorn necessari per poder reclamar la resta fins als 400M€ segons conveni de traspàs de l’N-II a la Generalitat per a actuacions al Maresme, exceptuant els 97,2 M€ traspassats inicialment amb posterioritat a la signatura del Conveni, conveni que necessàriament haurà de ser revisat, donat que els acords no coincideixen amb la sensibilitat del territori en els aspectes com el de la via alternativa i gratuïta a la C-32.
Tercer.- Comunicar els presents acords al Departament de Serveis Territorials de la Generalitat, Parlament de Catalunya, Ajuntaments de la Comarca, Entitats i Associacions implicades amb la mobilitat del Maresme”.