Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova inicialment el Pressupost Municipal 2018, amb més despesa i inversió en habitatge

Escoltar

El Ple aprova inicialment el Pressupost Municipal 2018, amb més despesa i inversió en habitatge

També s'han aprovat definitivament les ordenances fiscals per a l'any vinent i, per tant, es congelen la pràctica totalitat dels tributs

El Ple municipal, reunit ahir en sessió extraordinària, va aprovar inicialment el Pressupost Municipal per al 2018 amb els vots a favor del Govern (PSC) i C's; l’abstenció dels grups municipals de CiU, ERC-MES, VOLEMataró, PP, PxC i ICV-EUiA; i el vot en contra de la CUP. El Ple també va aprovar definitivament les ordenances fiscals que regularan l’any que ve els impostos, taxes, preus públics i tarifes. S’han aprovat amb els vots a favor del Govern (PSC), CiU, C's i PP; l'abstenció d'ERC-MES, VOLEMataró i ICV-EUiA; i el vot en contra de CUP i PxC. La regidora no adscrita no ha assistit a la sessió.
El pressupost consolidat (que inclou també les empreses públiques PUMSA, AMSA, Mataró Audiovisual i Parc TecnoCampus Mataró) puja a 179.041.555,94 €, que suposa un 7,76% d’increment respecte el pressupost que es va aprovar inicialment per al 2017. Si es té en compte només el pressupost de l’Ajuntament, puja a 136.662.296,50 €, un 1,37% més que l’aprovat per al 2017.

 

Es tracta d’un pressupost de continuïtat respecte als compromisos recollits al Pla de Mandat i per seguir donant resposta a les necessitats de la ciutat: prioritzar la despesa d’acció social; controlar i reduir el deute municipal; i continuar l’aposta per mantenir la ciutat al dia mitjançant un pla d’inversions que posa l’accent en el manteniment i millora de l’espai públic i de les instal·lacions municipals i en les polítiques d’habitatge. A aquestes prioritats també s’hi sumen els reptes detectats en la diagnosi del projecte estratègic Mataró 2022 i recollits en l’Acord de Governabilitat: cohesió social i territorial; creació d’ocupació i desenvolupament econòmic; i pr ojecció i promoció de ciutat.

 

Pel que fa a l’endeutament, es preveu finalitzar l’any amb una ràtio del 90,4 %, lluny del 110% del límit legal permès. Per al 2018, la previsió és rebaixar la ràtio fins al 83,54% i al 75% al final del mandat.

 

 

Més ingressos i més despesa corrent

 

El pressupost de l’Ajuntament per al 2018 preveu un increment de 2,67M d’€ dels ingressos corrents previst pel 2018. Aquests diners es preveu que provinguin de la consolidació de la tendència positiva de l’impost de construccions, l’ICIO, (previst en 1,M d’€ més que el 2017); les variacions en ordenances fiscals (314.754,60 € procedents sobretot de la recuperació gradual de la taxa de guals i de l’increment de l’IAE); i de les transferències de l’Estat i de la Generalitat (1,24M d’€ més que el 2017.

 

Aquest augment dels ingressos permetrà fer font a l’increment previst de 2,24M d’€ (un 2,18 %) en la despesa corrent, sobretot al capítol 1 (personal), degut a l’increment d’un 1,5% de les retribucions dels empleats públics prevista als Pressupostos Generals de l’Estat, al compliment dels acords de valoració de llocs de treball, com és el cas de la millora del factor de perillositat dels membres de la Policia Local, la incorporació de 13 noves places al Servei de Benestar Social. Les despeses financeres, en canvi, està previst que es redueixin en 483.601,19 € (-19,99 %).

 

La despesa més important de l’Ajuntament el 2018 serà per a ensenyament, partida a què s’hi destinaran 18,63M d’€  (+4,52 %). En segon lloc hi ha el deute públic, programa al qual es destinarà 15,74M d’€ (-1,94 %). Les despeses que, percentualment, més augmentaran el 2018 seran protecció i promoció social (12,38M d’€, +7,81%), habitatge (5,94M d’€, +6,04 %), seguretat i protecció civil (12,18M d’€, +6,01 %), administració general (7,75M d’€, + 4,69 %) i cultura (6,9M d’€, + 3,89 %).

 

 

Inversions

 

El pressupost de l’Ajuntament per al 2018 manté les inversions plurianuals per executar projectes ja en marxa o previstos com el Cafè Nou o la implantació de l’administració electrònica.

 

Una de les prioritats per al proper exercici és continuar amb les polítiques que tenen a veure amb projectes integrals de barris i per això es destinen 1,6M d’euros a habitatge social: 500.000 € al fons d’inversió d’habitatge; 450.000 € per a rehabilitacions de vivendes a Cerdanyola i 450.000 € a Rocafonda. D’aquesta manera es preveu mantenir les accions engegades en el marc de la Llei de Barris, malgrat el projecte cofinançat per la Generalitat acabi el 31 de desembre de 2017 i tirar endavant el nou Pla d’actuació integral de Cerdanyola, que  ha de recollir les actuacions de futur i els projectes de continuïtat que s’executaran en els propers anys per millorar el barri. Aquest Pla neix d’una resolució aprovada per unanimitat pel Ple municipal al novembre de 2016, que tenia com a objectiu elaborar una proposta de millora prioritzant les necessitats futures.

 

També s’ha previst una inversió de 750.000 € per a l’adequació de l’edifici que haurà d’albergar la tercera biblioteca pública de la ciutat, actual Biblioteca Popular de la Fundació Iluro, d’acord amb el conveni de col·laboració entre aquesta entitat i l’Ajuntament signat el passat mes de juny.

 

 

Les ordenances fiscals

 

Pel que fa a les ordenances fiscals, l’aprovació definitiva suposa la congelació de pràcticament tots els tributs. Així doncs, es mantenen el rebut de l’IBI, l’impost de vehicles i el de la brossa domiciliària. Només experimenten un creixement l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), que afecta a les empreses que facturen més d’1 milió d’euros anuals i que s’apuja un 3,75 %; la taxa de cementiris, que en compliment del plec de condicions amb l’entitat concessionària s’augmenta l’IPC més 2 punts; i la taxa de guals, que tal com es va acordar a les ordenances de 2017 es proposa recuperar aquesta taxa de forma gradual, un 25% cada any. Els ingressos per aquest concepte aniran íntegrament a millores i manteniment de voreres, accessibilitat i mobilitat.

 

Així doncs, un contribuent que pagui els principals rebuts (IBI d’habitatge i de plaça aparcament, impost de vehicles, gual, brossa i cementiris) pagarà 748,49€ en concepte d’impostos el 2018, 4,31€ més que aquest any. La nova eina disponible al portal de la transparència del web municipal per fer més entenedor el pressupost permet al contribuent saber quina serà la seva contribució.

 

Amb l’acceptació d’algunes al·legacions presentades pels grups municipals, entitats i ciutadania s’ha introduït canvis respecte a la proposta inicial (aprovació provisional feta a l’octubre). En total s’han presentat 12 al·legacions a les Ordenances Fiscals.

 

Pel que fa a les subvencions, s’han retirat de l’aprovació definitiva les bases de subvencions per a la rehabilitació en l’edifici d’habitatges per la introducció d’esmenes substancials per part de la secció d’Habitatge que hauran de ser objecte de tramitació a la CMI d’Acció Social.

 

En el cas dels preus públics, s’ incrementen en un 1,5 % excepte en el cas dels preus de la brossa comercial i del servei de cultura, que es  mantenen igual que al 2017. Els preus d’educació (que es modifiquen durant el segon trimestre de l’any) i els de la zona esportiva El Sorrall s’incrementen un 2,6 %.

 

 

Pressupostos entenedors

 

Els pressupostos es poden consultar de manera fàcil i entenedora a través de la nova eina que s’ha posat en marxa al web municipal aquest mes de desembre. Aquesta eina permet saber què és el pressupost, com s’elabora, com es distribueix, quin és l’estat d’execució de cada partida, com ha evolucionat la despesa per habitant o quin és el nivell d’endeutament de l’Ajuntament, entre d’altres.

 

El nou recurs també permet visualitzar els ingressos, despeses i indicadors pressupostaris; posar en context les xifres comparant-les amb anys anteriors o bé amb les d’altres municipis; i consultar el detall de les partides pels diferents tipus de classificació. Està previst que en un futur aquesta eina també inclogui la informació al detall de les factures dels proveïdors.

 

Aquesta nova eina s’emmarca en el projecte de Bon Govern, ètica i transparència. També emmarcat en aquest projecte, el febrer de 2017 es va posar en marxa l’Observatori del Deute, un espai informatiu al web municipal que mostra l’estat del deute de l’Ajuntament i de les empreses que en depenen.

 

 

Calendari

 

El pressupost municipal estarà ara en exposició pública, termini durant el qual es podran presentar al·legacions i/o aportacions. També seran considerades les aportacions recollides durant el Consell de Ciutat que es celebrarà el 9 de gener de 2018. L’Audiència Pública de presentació del PAM i el pressupost 2018 està prevista pel 16 de gener.