Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució per fer una avaluació externa del servei de la Policia Local

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució per fer una avaluació externa del servei de la Policia Local

El Ple va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pel Partit Popular per demanar una avaluació externa del servei de Policia Local de Mataró. El text aprovat per unanimitat inclou unes esmenes presentades per Esquerra República de Catalunya i és el següent: 
“Atès el malestar existent a una part molt important de la plantilla de la Policia Local de Mataró, que des de fa anys és latent i que és va manifestant en diferents aspectes com poden ser l’elevat nombre de baixes per malaltia i l’elevada mobilitat de la pròpia plantilla, que segons dades facilitades pel Sindicat Majoritari ha afectat un 25% de la mateixa en els últims anys.
Atès que la substitució d’efectius sembla cada vegada més costosa i en tot cas que la formació dels nous agents suposa una càrrega important per les arques de l’Ajuntament de Mataró.
Atès que aquest malestar ve de lluny, ja que ja l’any 2005 es recollien una sèrie de problemàtiques a un informe tècnic d’avaluació sobre Riscos Psicosocials a l’Ajuntament de Mataró en el que referint-se al Servei de Policia Local concloïa que “el desajust negatiu que s’observa entre competències-demandes mentals podrien conduir a l’aparició d’emocions negatives al treball a curt termini. Per tant, aquest seria un grup de risc a tenir en compte” i també “En aquesta àrea es poden observar nivells mitjanament alts en malestar psicològic: sobretot en esgotament, cinisme i despersonalització (bournout), així com d’ansietat i símptomes psicosomàtics. A més a més, s’observa una tendència a sofrir mòbing i per tant una tendència a abandonar l’organització.
Atès que per les seves característiques pròpies del servei de policia els agents de policia local tenen una feina que sovint es desenvolupa en situacions de tensió i estrès psicològic important i que per tant creiem del tot imprescindible que la pròpia organització policial hauria de mitigar aquestes tensions i no incrementar-les com sembla que succeeix.
Atès també que com a tota organització, en aquest cas fortament jerarquitzada, cal fer revisions i avaluacions periòdiques del seu estat en tots els aspectes que incideixen en aquesta.
Atès que la crisi econòmica ha significat una disminució en els pressupostos de molts àmbits de l’administració, plantilles, material, horaris, envelliments de plantilles, congelació de complements salarials... i que en els últims anys hem rebut queixes de material i equipament antiquat, desfasat i en molts casos amb un funcionament deficient dels aparells imprescindibles pel que els policies puguin desenvolupar la seva feina amb eficiència i seguretat tant pels agents com pels ciutadans que requereixen el seu servei.
Atès que com hem manifestat en anteriors iniciatives a Ple el nombre d’efectius de les Policies amb competències en seguretat ciutadana a la nostra ciutat es troba per sota del que ens pertocaria per habitant i que això suposa un motiu de sobrecàrrega i tensió sobre el servei però també sobre els mateixos Agents.
Atès que per poder millorar aquest, i qualsevol altre servei, cal conèixer exactament i objectivament la seva situació a tots els aspectes que li són inherents, proposem al Ple d’adopció dels següents acords:

1.-L’Ajuntament de Mataró realitzarà una valoració de llocs de treball adequada a les condicions específiques del lloc de treball d’Agent de la Policia Local o del d’altres funcionaris amb unes condicions molt específiques inherents a la tasca que desenvolupen que no poden ser recollides en un únic Manual de Valoració únic per tot els treballadors municipals sigui quina sigui la tasca que desenvolupa.
2.-L’Ajuntament de Mataró encarregarà una Avaluació Externa del funcionament i estat del servei de Policia Local que ens permeti conèixer amb exactitud i objectivitat diferents aspectes d’aquest, com ara, l’estructura, efectius, organització jeràrquica, baixes per diferents tipus de malaltia lligades al servei, conflictivitat laboral, nombre de sancions, etc., de la mateixa comparada amb la de ciutats semblants a Mataró i d’altres com salaris i escala salarial, estat del material, situació de riscos psicosocials de la plantilla. I que introdueixi propostes de millora del propi servei, que proporcionin dades que permetin configurar un nou Conveni que faciliti una millor organització dels serveis propis de la Policia Local.
3. Mentre es dugui a terme aquesta avaluació i no es disposi de les seves conclusions, l’Ajuntament de Mataró deixarà en suspens la creació de la nova plaça de Coordinador de Seguretat”.