Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament dóna suport als ciutadans afectats per les clàusules terra

Escoltar

L’Ajuntament dóna suport als ciutadans afectats per les clàusules terra

La Junta de Portaveus, celebrada el 30 de gener, va aprovar una declaració institucional de suport a les persones afectades per les clàusules terra. La proposta, presentada per VOLEMataró, va ser aprovada per unanimitat amb la incorporació d’una esmena del PSC. 
El text íntegre de la declaració institucional és el següent:
“Les anomenades ‘clàusules sòl’ són un exemple clar d'opacitat i d'abús del mercat financer dins dels contractes hipotecaris. Aquestes clàusules han estat denunciades en moltes ocasions per activistes, moviments socials i associacions de consumidors, atès que han imposat un índex mínim per al pagament d'interessos relacionats amb el crèdit hipotecari, de forma que si l’índex de referència baixa per sota d’un determinat nivell, la persona afectada no pot gaudir d'aquesta reducció dels interessos.
Tot i que, malauradament, aplicar aquesta clàusula és legal, no ho és incloure-la en un crèdit hipotecari sense informar degudament les persones que el sol•liciten. Així ho va declarar el jutjat mercantil número 11 de Madrid que, el dia 7 d'abril de 2016, després d'un llarg procés judicial, va fallar a favor d'ADICAE en la macro demanda col•lectiva imposada per tal d'eliminar aquesta clàusula abusiva per manca de transparència. La sentència obliga a 101 entitats (42 després de la reestructuració bancària) a eliminar la clàusula sòl i a reemborsar el seu import des del 9 de maig de 2013, no des de l'inici de la hipoteca. Així mateix, la Comissió Europea també va posar de manifest les irregularitats relacionades amb aquesta clàusula i va amenaçar amb imposar multes al govern de l'Estat espanyol si no fa efectiu el compliment de la sentència.
Davant d'aquesta situació, ADICAE presenta un recurs per a millorar la sentència i aconseguir el reemborsament total dels imports de la clàusula sòl. Aquest recurs provoca una divisió d'opinions jurídiques i dels diferents actors implicats, que insten a resoldre la situació al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. A favor de la devolució parcial hi trobem els bancs, l'advocat general de la Unió Europea i el Govern espanyol, i a favor de la devolució total, la Comissió Europea, les persones afectades i ADICAE.
Com a conseqüència d'aquesta sentència, moltes entitats financeres han iniciat una campanya per convèncer els seus clients de signar nous acords basats en l'eliminació de la clàusula sòl a canvi de modificacions en els tipus d'interès o de noves clàusules contràries als interessos de les persones afectades. Això sense cap tipus d'intervenció en defensa de les persones afectades per part de les autoritats institucionals o de les agències públiques de consum.
Finalment, el 21 de desembre de 2016, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha fallat a favor de les persones afectades, declarant la devolució íntegra de les clàusules sòl des de l'inici del contracte hipotecari. El TJUE les considera abusives, ja que els consumidors no havien estat adequadament informats sobre la càrrega econòmica i jurídica que els imposaven aquestes clàusules i recorda que, segons la Directiva 93/13 / CEE, del Consell, de 5 d'abril, les clàusules abusives no podran vincular al consumidor, en les condicions estipulades pels Drets dels Estats membres, essent aquests els obligats a preveure els mitjans perquè cessi l'ús d'aquestes clàusules.
Atesa la resolució del TJUE de retroactivitat total de la clàusula sòl, estimada en 4.000 milions d'euros segons el Banco de España, el govern espanyol ha anunciat la creació d'un nou codi de bones pràctiques d'adhesió voluntària per part de les entitats financeres, per facilitar la resolució de les reclamacions de les persones afectades mitjançant un procés extrajudicial.
Aquesta proposta de mínims respon una vegada més als interessos de les entitats financeres, per sobre dels drets de les persones afectades, tal com ha quedat demostrat durant tot el llarg procés de denúncia de les clàusules sòl, en què el govern de l'Estat espanyol ha desenvolupat un paper absolutament testimonial, tot i les reclamacions dels diferents ens europeus que reclamaven al govern mesures sancionadores i d'aplicació immediata de les diverses resolucions judicials que assenyalaven el caire abusiu de la clàusula. No és fins a les últimes conseqüències que el govern decideix actuar.
Per tot això, el grup municipal VOLEMataro proposa a l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels següents acords:


1. Instar el Govern de l’Estat a aprovar, amb diàleg i acord amb els grups parlamentaris, les organitzacions de consumidors i les plataformes d’afectats, un projecte de llei amb l’objectiu que les entitats financeres facin efectiu el compliment de la sentències del tribunal de Justícia de la Unió Europea de 21 de desembre de 2016 sobre contractes celebrats amb els consumidors en els assumptes C-154/15, C-307/15 i C-308/15, així com la Sentència num. 705/2015 del Tribunal Suprem de 23 de desembre de 2015 sobre condicions generals de la contractació i acció de cessament de clàusules abusives inserides en préstecs hipotecaris i altres contractes bancaris, mitjançant una solució universal i realitzada amb les màximes garanties i rapidesa i alhora donar compliment a la sentència.
2. Instar el Govern de l’Estat i el Govern de la Generalitat de Catalunya que es presentin com a part interessada en el procés i que actuïn en defensa dels interessos de les nombroses persones afectades per fer complir l’establert a la sentencia del TJUE.


3. Instar el Govern de l’Estat a que desenvolupi una legislació que asseguri la transparència dels productes bancaris comercialitzats, la seva correcta comunicació a les persones contractants d’aquests productes, acompanyat també d’un règim sancionador quan aquestes incorrin en practiques abusives o poc transparents.
4. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya, com a organisme regulador, la necessitat d’impulsar una campanya de comunicació per part de les entitats financeres per tal de garantir la correcta informació per al conjunt de les persones afectades, dels seus drets i els seus deures pel que fa a la reclamació de les clàusules sòl.


5. Instar el Govern de l’Estat que comuniqui al Banc d’Espanya; a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i al Ministeri d’Economia, Indústria i Competivitat a realitzar les actuacions d’inspecció , Investigació i sanció necessàries sobre l’actuació de les entitats financeres en el cas de les clàusules abusives.
6. Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de Consum, a canalitzar les demandes contra les entitats financeres i a reforçar els serveis destinats a les persones afectades.
7. Instar la Diputació de Barcelona a reforçar econòmicament els diferents programes de Suport municipal de mediació de Consum, i formació especialitzada en productes hipotecaris per tal que els ajuntaments puguin oferir serveis gratuïts de primera acollida i garantir un assessorament objectiu i equitatiu en defensa dels drets de les persones afectades per les clàusules sòl, despeses en la formalització d’hipoteques i sobre els crèdits contractats en base a l’Index de Referència de Préstecs hipotecaris (IRPH)


8. Instar la Diputació de Barcelona a explorar un acord de col•laboració amb els diferents Col•legis d’Advocats de la demarcació de Barcelona per al la defensa jurídica gratuïta d’aquestes persones.
9. Donar Suport a totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades tant a la denuncia i divulgació de les males practiques abans esmentades, com a defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades.
10. Traslladar aquesta acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, a les associacions de Consumidors de la demarcació de Barcelona, a les entitats bancàries de l’àmbit de Mataró, a la Federació de Municipis de Catalunya i a la Associació de Municipis de Catalunya.”