Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament incorporarà noves clàusules ètiques, mediambientals i socials en la contractació pública

Escoltar

L’Ajuntament incorporarà noves clàusules ètiques, mediambientals i socials en la contractació pública

Entre d’altres, imposarà un sou mínim per als treballadors en contractes on la mà d’obra sigui essencial i garantirà el pagament a empreses subcontractades si l’adjudicatari és morós

L’Ajuntament de Mataró té previst incorporar noves clàusules ètiques, mediambientals i socials en la contractació pública tant de la mateixa administració local com de les seves entitats vinculades. La iniciativa donarà continuïtat a la ferma aposta de l’Ajuntament per la contractació estratègica.

 


La iniciativa s’ha presentat al Consell Econòmic i Social, al Consell Municipal d’Igualtat dona-home i al Consell Municipal de Medi Ambient, que han fet aportacions, i avui també s’ha explicat a la Comissió Informativa de Serveis Centrals, Ocupació i Promoció Econòmica. Està previst portar la proposta a aprovació del Ple municipal de febrer. El regidor de Serveis Centrals, Juan Carlos Jerez, l’ha presentada avui en roda de premsa.

 


La Contractació Pública Socialment Responsable (CPSR) va ser definida el 2011 per la Comissió Europea com les operacions de contractació que tenen en compte un o més dels següents aspectes socials: oportunitats d’ocupació, treball digne, compliment amb els drets socials i laborals, inclusió social (incloses les persones amb discapacitat), igualtat d’oportunitats, disseny d’accessibilitat per a tots, consideració dels criteris de sostenibilitat, incloses les qüestions de comerç ètic i un compliment voluntari més ampli de la responsabilitat social de les empreses (RSE), alhora que es respecten els principis consagrats en el Tractat de la Unió Europea (TUE) i les Directives de contractació.

 


En els darrers anys, la contractació pública responsable ha anat evolucionant cap a un concepte més ampli. En el marc de les directrius de la Comissió Europea, i tot i ser una administració pionera en l’aplicació de les clàusules socials, l’Ajuntament vol anar més enllà dels actuals criteris de sostenibilitat i responsabilitat que ja està aplicant i incorporar-hi noves clàusules.

 


La finalitat és que la política de contractació pública permeti desenvolupar i aconseguir objectius socials, ètics i mediambientals, així com influir directament en la societat i l’economia i contribuir indirectament en el desenvolupament de polítiques d’interès general.

 


A l’Ajuntament de Mataró, les despeses en béns i serveis corrents, i en inversions reals, suposen una mitja del 35 % del total del pressupost de despeses de l’Ajuntament. Estan en execució simultània uns 175 contractes amb uns 140 contractistes diferents. Aquests xifres demostren l’ampli ventall de possibilitats que existeix en l’àmbit contractual per a l’aplicació d’una política socialment responsable.

 
Últimes iniciatives aprovades
A llarg d’aquest 2016, el Ple municipal ha anat aprovant iniciatives i propostes a l’entorn de la millora de la contractació pública amb objectius socials, ètics i mediambientals.
En concret, la resolució sobre la Banca Ètica, la Declaració institucional de “Mataró zona lliure de paradisos fiscals”, la resolució de suport a les petites i mitjanes empreses i contra la morositat, la resolució relativa a l’estudi de la municipalització dels serveis públics, la resolució a favor de la implantació del salari mínim de 1.000 €, l’adhesió al codi ètic de la Generalitat de Catalunya per a convocatòries de subvencions i la resolució per tal que l’Ajuntament contracti els seus serveis energètics a empreses que apostin per models energètics 100 % renovables.


Les noves mesures
L’Ajuntament vol donar ara un pas més i treballa des de fa temps en la implantació de les noves mesures, que es preveu es presentin a aprovació del Ple municipal al febrer i també s’aplicaran a les societats municipals i entitats públiques empresarials:
- Quan es contractin o adjudiquin per concessió serveis on la mà d’obra sigui un component essencial l’oferta econòmica no superarà el 60% dels criteris a valorar i es vetllarà perquè les retribucions brutes dels treballadors inclosos en el contracte o concessió siguin com a mínim de 14.000 € anuals en contractes a temps complet.
- Els plecs de condicions de les concessions de serveis municipals i dels contractes dels serveis de prestació obligatòria inclouran instruments de control, seguiment i avaluació del contracte i del servei. En especial d’auditoria financera i control de qualitat.
- Els plecs de clàusules administratives inclouran el pagament directe per part de l’Ajuntament a l’empresa subcontractista, amb detracció del preu del contractista principal, quan sense causa justificada l’adjudicatari incompleixi els deures de pagament amb l’empresa que ha subcontractat.
- Estudiar la possibilitat d’establir clàusules sobre subrogació del personal en aquells contractes que poden ser assimilats a servei públic, ja sigui com a criteri d’adjudicació o com a condició d’especial execució.
- Encarregar el seguiment del compliment de la contractació socialment responsable en l’Ajuntament a la Comissió Informativa Municipal competent per raó de matèria.
- Donar compte anualment al Consell Econòmic i Social de les mesures preses en matèria de contractació socialment responsable.
- Crear un grup de treball, dins la Comissió Informativa Municipal de l’Àrea de Serveis Centrals, Promoció Econòmica i Ocupació, per a l’estudi sobre la municipalització dels serveis públics i per a l’estudi i proposta de les possibles clàusules a incloure en els contractes que hagin de ser licitats properament.
Així mateix, també es proposarà l’aprovació de la “Guia pràctica per a la inclusió de criteris social, ètics i mediambientals en la contractació pública de l’Ajuntament de Mataró i entitats públiques del sector públic municipal”. La guia recull les mesures i clàusules a incloure en cadascuna de les fases dels procediments per a l’adjudicació dels contractes públics. Part d’aquestes clàusules seran d’incorporació obligada en els corresponents plecs, i d’altres són exemples a incorporar en funció de les possibilitats d’implementació i del resultat d’avaluació prèvia de la seva idoneïtat.
D’altra banda, s’ha treballat el document “Model de principis ètics i regles de conducta als quals els licitadors i els contractistes han d’adequar la seva activitat”, que es portarà també a aprovació del Ple i que hauran d’assumir totes les persones físiques o jurídiques que vulguin optar a una licitació de l’Ajuntament. Inclou una declaració responsable pel que fa a no realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, i que siguin considerades delictives com a delictes de blanqueig de capital, frau fiscal o contra la Hisenda pública.