Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus demana a la Generalitat de forma unànime que no prolongui la concessió de la C-32

Escoltar

La Junta de Portaveus demana a la Generalitat de forma unànime que no prolongui la concessió de la C-32

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el 28 d’abril una declaració institucional presentada pel grup municipal del PPC que demana a la Generalitat que no prolongui en cap cas la concessió dels peatges de l’autopista C-32 al seu pas pel Maresme. 
La declaració es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals. El text íntegre aprovat, del qual es va donar compte al Ple municipal celebrat ahir 4 de maig, és el següent:
“Atès que una bona part de la xarxa viària de peatge a Catalunya es titularitat de la Generalitat.
Atès que aquesta xarxa es caracteritza per tenir els preus per quilòmetre més elevats que la xarxa estatal.
Atès que des de el Govern de la Generalitat es demana per una banda al Govern de l’Estat que no perllongui les concessions de peatge de la seva titularitat a Catalunya que opera ACESA i per altra banda a Catalunya, a les concessions que l’Estat va transferir a la Generalitat (C32 Montgat-Pallafolls i C33 Barcelona-Mollet) en preveu l’allargament de la concessió.
Atès que l’Estat ha confirmat que no perllongarà les concessions, la Generalitat fa tot el contrari.

Així va quedar establert en l’ACORD GOV/39/2015, de 17 de març, pel qual s'aprova la modificació de la concessió administrativa per a la construcció, la conservació i l'explotació de les autopistes Montgat-Palafolls (C-31/C-32) i Barcelona-Montmeló (C-33). publicat en el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6834 del 19 de març de 2015.
Aquest acord preveu que per construir el ramal de la C32 fins a Lloret de Mar, es pugui ampliar la concessió de l’autopista del Maresme y la de Barcelona a Mollet que operen a través de la concessionària INVICAT. Així ho reflecteix el text de l’acord:
L’import del saldo de compensació existent al final de la concessió per raó de la inversió per l’obra del ramal Blanes-Lloret de Mar serà compensat per l’Administració mitjançant l’atorgament d’un període addicional de durada de la concessió d’acord amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat.
Al venciment actual de la concessió, establert per al 31 d’agost de 2021, es determinarà el nou termini de durada addicional de la concessió que es correspondrà amb el moment en què l’import dels futurs fluxos de caixa lliures estimats de la concessió, descomptats a la taxa definida a l’annex I del present Conveni, sigui equivalent al saldo de compensació final. No obstant això, si en algun moment abans del finiment del període addicional, s’assolissin els fluxos necessaris per a la recuperació del total del saldo, la concessió finirà anticipadament, sense que per raó d’aquesta resolució anticipada la concessionària pugui demanar cap tipus de rescabalament.
Atès que els mataronins i mataronines així com els maresmencs patim l’autopista de peatge més antiga d’Espanya, 1969, sobre la qual ja s’han fet dues pròrrogues des de la concessió inicial i que en tot cas finalitza l’any 2021.
Atès que aquest és un fet que dificulta la nostra competitivitat com a ciutat i com a comarca, ja que altres comarques properes a Barcelona gaudeixen d’una via ràpida, autovia, d’accés gratuït a Barcelona, destinació de molts dels desplaçaments que s’efectuen des de Mataró.
Atès que hem pogut llegir als mitjans de comunicació que el Govern de la Generalitat està estudiant la implantació de l’anomenada vinyeta austríaca que gravaria els desplaçaments en vehicle privat per una via que, dintre de 4 anys, ha de ser gratuïta pels mataronins i les mataronines que portarem al 2021 més de mig segle pagant aquest peatge.
Atès que tant des del propi territori, Mataró-Maresme, tots els grups polítics i també les institucions locals i comarcals ens hem pronunciat en diferents ocasions contra una pròrroga del peatge més enllà del 2021 data de caducitat del mateix. El Ple del Consell Comarcal es va pronunciar en aquests termes el passat 15 de novembre de 2016, aprovant una moció que incloïa entre d’altres el següent acord:
“- Òbviament, aquesta definició de l’N-II no es pot deslligar de la que també s’ha de fixar de l’actual C-32 (autopista del Maresme), sobre la qual caldrà determinar la seva configuració i funcionalitat, com a via comarcal, tant en relació als usuaris maresmencs (nous accessos a municipis com ara a Cabrils, Vilassar de Mar i Teià ) com en el conjunt dels usuaris d’altres indrets.
- Naturalment, aquesta definició de la C-32 també haurà de contemplar prioritàriament la seva gratuïtat pels maresmencs.”
I que aquesta moció va ser també aprovada per unanimitat al Ple de l’Ajuntament de Mataró el passat 25-11-2016.
Per aquestes raons, el Grup del Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament de Mataró proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Demanar al Govern de la Generalitat que en cap cas prolongui la concessió dels peatges de l’autopista del Maresme-C32 per finançar la prolongació de la C32 fins a Lloret.
Segon. Que en acabar el període concessional, en cap cas sigui compensat mitjançant l’atorgament d’un període addicional de durada de la concessió d’acord amb el règim jurídic propi del contracte de concessió adjudicat a Invicat.
Tercer. Que en acabar el període concessional, aquestes autopistes reverteixin a la Generalitat de Catalunya i no en sigui privatitzada la seva gestió amb una nova concessió.
Quart. Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Conseller de Territori i Sostenibilitat i a tots els Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya”.