Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus, en contra de l’avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària i de contractes de serveis a les persones

Escoltar

La Junta de Portaveus, en contra de l’avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària i de contractes de serveis a les personesLa Junta de Portaveus, celebrada l’11 de desembre, va aprovar una declaració institucional presentada per VOLEMataró en contra de l’avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència sanitària amb càrrec a fons públics a través del Servei Català de la Salut i contra l’avantprojecte de contractes de serveis a les persones. El document va rebre el suport de tots els grups municipals i l’abstenció de Ciutadans. 
El text íntegre de la proposta és el següent:
“Atès l’Avantprojecte de Llei de fórmules de gestió de l’assistència Sanitaria amb càrrec del servei Català es una proposta normativa adreçada al parlament de Catalunya per modificar les lleis que han determinat el nostre model sanitari Mixt (Públic-Privat).
Atès l’Avantprojecte aprofita la transposició de dos directives europees sobre concertació i cooperació de serveis sanitaris, per a canviar l’ordenació Sanitaria de Catalunya i el marc de les relacions econòmiques entre el Departament de Salut, Cat Salut i els diferents agents de prestació de serveis i que en la mateixa línia hi ha en tràmit un altra avantprojecte complementari a aquests, que està impulsat per departament d’afers i Relacions i institucionals i Exteriors i transparència, per arreglar els contractes públics. Per a la prestació de serveis a les persones.
Atès que l’esborrany de l’Avantprojecte ha estat presentat en data sis de març d’engany pel departament de Salut amb el suport de les diferents entitats vinculades amb els interessos de les Entitats sanitàries i patronals per tal d’augmentar la mecanització del sistema sanitari i fer de la nostra Salut, un negoci privat.
Atès, que l’acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya del 20 de juny d’engany, consisteix en iniciar els tràmits parlamentaris de l’Avantprojecte sense informar i sense la participació ciutadana i el consens amb els diferents moviments socials, polítics i sindicals.
Atès que la societat mercantils es caracteritzen per la persecució del lucre i/o el repartiment de beneficis i que la figura d’Economia social i que es mostra a l’Avantprojecte té mes a veure amb el guany empresarial que amb l’absència de lucre, l’utilització d’aquesta paraules “Economia Social” en el marc del projecte normatiu no te cabuda.
Atès que l’Avantprojecte crea encara més confusió i menys transparència de la que hi ha sobre el nostre model sanitari. Que d’una banda es regula la relacions del departament de salut amb entitats que en teoria son sense ànim de lucre i que d’altre banda serveis dels socio-sanitaria, dependencies i salut mental queden aïllats de les formules “No lucratives”.
Atès que aquests Avantprojecte proposa que el 40% dels encàrrecs de gestió se’n vagin a mans privades i que espais de centres sanitaris públics, plantes d’hospital, llits, quiròfans).

Puguin ser cedits a dit des de Cat Salut operadors mercantils els quals podran ser emmascarats com a empreses” D’economia social” quant, com hem comentat abans, aquesta figura jurídica pot ser; com el propi Avantprojecte indica. De caràcter empresarial, com les societats anònimes limitades o altres.
Atès que es vol dotar de suport legal el model actual de convivència, públic-privat, reforçant la vinculació d’empreses privades i parasitaries dels nostres centres sanitaris públics, per tal de no prioritzar la sanitat pública i que tot això demostra que va en la línia contraria. Als plantejaments de les plataformes i associacions ciutadanes, sindicats i altres entitats socials.
Atès que aquests Avantprojecte regula que determinats serveis(Rehabilitació domiciliaria, oxigeno teràpia, hemodiàlisis domiciliaria,etc.) Nomes puguin ser prestats per aquestes entitats, dites d’economia social.
Atès que s’impulsarà-prioritzarà el model de les empreses o entitats privades con les conegudes entitats de bases Associativa(EBA). Per donar cobertura als serveis d’atenció primària i que quedaran obligades a assimilar-se a empreses d’economia social. I que els professionals sanitaris es podran fer socis i departir-se el beneficis generals gràcies a l’autonomia de gestió i la mercerització dels centres de salut públic.
Aquest es un model perniciós que busca la privatització de l’atenció primària a Catalunya.
Atès que aquests Avantprojecte, a més de tot l’exposa’t suposa la precarització de les condicions laborals dels treballadors/es, així com la falta d’equitat, el creixement de l’opacitat la pèrdua de qualitat i el desballestament de l’ ICS com empresa pública.

També volen remarcar que es perpetua el model mixt i a l’hora es pretenc normativament legalitzar tota la corrupció i l’opacitat que s’ha produït durant els nostres dies.
Per tot això, la junta de portaveus de desembre acorda els següents acords:
1. Demanar als Grups parlamentaris del parlament de Catalunya que mostrin la seva oposició aquests Avantprojecte.
2. Sol·licitar al departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la retirada de l’Avantprojecte de Llei de formules de gestió de l¡assistència Sanitaria.

3. Demanar el departament d’Afers i Relacions institucionals, exterior i transparència la retirada de l’Avantprojecte de contractes de serveis a les persones.
4. Un cop retirat, proposar la creació d’una taula participativa amb els diferents agents i moviments socials ciutadans, polítics, i sindicals de l’àmbit de la Salut. Per definir un nou model de gestió, provisió, propietat, serveis i treballadors/es. Cent per cent pública.
5. Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al departament de Salut, als Grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats relacionades amb la salut, així com als mitjans de comunicació locals i altres que es considerin convenients”.