Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament preveu la congelació dels principals tributs per al 2018

Escoltar

L'Ajuntament preveu la congelació dels principals tributs per al 2018

Es mantenen el rebut de l'IBI, el de la brossa domiciliària i el de l'impost de vehicles

El Govern municipal ha elaborat l’avantprojecte de modificació dels impostos, taxes i preus públics per al 2018. L’objectiu és garantir els ingressos necessaris per prestar els serveis a la ciutadania i permetre la reactivació econòmica de la ciutat. 

 


En línies generals, l’avantprojecte proposa la congelació de la majoria d’impostos, taxes i preus públics per al 2018. Així doncs, es congelen l’IBI, l’impost de vehicles i el de la brossa domiciliària. Només experimenten un creixement l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), la taxa de cementiris i la taxa de guals. Amb les modificacions proposades, l’Ajuntament preveu un increment d’ingressos de 340.000 €.

 


L’avantprojecte d’ordenances fiscals, preus públics i tarifes per al 2018 ha estat elaborat tenint en compte diferents aspectes com són: la liquidació positiva de 2016 –l’any va finalitzar amb un superàvit de 2,75 milions d’euros-; la previsió d’una major transferència en la Participació dels Impostos de l’Estat (PIE) –previsió de 500.000 € més-; i la reducció de les despeses financeres per un import de 300.000 €. A aquest context cal afegir-hi la previsió d’una major despesa corrent, derivada principalment per l’aplicació de l’acord de ple sobre el pagament del complement de perillositat a la Policia Local.

 


Pel que fa als incentius fiscals i a les ajudes a les famílies, la proposta per al 2018 és mantenir totes les bonificacions i ajuts actuals en l’impost de plusvàlua, l’IBI i l’ICIO.

 
Manteniment general dels tributs


En relació amb l’impost sobre els béns immobles (IBI), es preveu la congelació del tipus impositiu. Per tant, es manté el tipus del 0,5202 % del tipus general, així com el del 0,9768 % per a l’ús industrial i el 0,9131 % per a la resta dels usos diferenciats. S’ha de tenir present que el 2018 l’Ajuntament rebrà a l’entorn de 110.000 € de l’Estat en concepte de compensació de l’IBI de les escoles concertades i 258.130,92 € per l’IBI de l’autopista, com ja ha passat aquest 2017.

 


En l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, es redueix un 20 % la bonificació actual del 80 % de la quota per als vehicles amb una antiguitat entre 25 i 35 anys, de manera que passa a ser del 60 %.

 


L’increment proposat sobre l’impost d’activitats econòmiques (IAE) és del 3,75 %. També en relació a aquest tribut s’estableix que, en el cas de concurrència de bonificacions, automàticament es concedirà la més avantatjosa a la persona contribuent. Aquest impost només el paguen les empreses que facturen més d’un milió d’euros anuals. Els majors ingressos per aquest concepte aniran íntegrament a implementar polítiques de reactivació econòmica.

 


Pel que fa a la taxa de guals, tal com es va acordar a les ordenances fiscals d’aquest exercici 2017, s’anirà recuperant progressivament en un període de 4 anys. Durant el 2017 s’ha aplicat un 25 % de la taxa prevista i per a 2018 es proposa arribar al 50 % de l’import final previst. Els ingressos per aquest concepte aniran íntegrament a millores i manteniment de voreres, accessibilitat i mobilitat.

 
Taxes i preus públics


Amb l’objectiu de contenir la pressió fiscal es proposa el manteniment general de les tarifes de les taxes, llevat dels supòsits dels serveis no gestionats directament per l’Ajuntament. En aquest darrer cas, les taxes, preus públics i les tarifes assenyalats tenen l’augment proposat per l’entitat prestadors del servei, com és el cas de la taxa de cementiris, que en compliment del plec de condicions amb l’entitat concessionària, s’augmenta l’IPC més 2 punts.

 


Els preus públics s’incrementaran l’1,5 % (l’IPC registrat al juliol de 2017), excepte els de la brossa comercial, cultura i educació (es modifiquen durant el segon trimestre de l’any). Pel que fa als preus de la zona esportiva El Sorrall, es proposa, per part de la concessionària, l’increment de preus d’un 2,6 % (IPC registrat a l’abril de 2017).

 


Pel que fa als preus públics de la Brossa Comercial, es proposen ajustaments de la quota a diferents activitats com per exemple les escoles bressol amb servei de menjador i també als locals de les entitats sense afany de lucre.

 


La taxa de la brossa domiciliària manté els tres trams acordats a la Comissió de Tarifació Social i que ja s’han aplicat aquest 2017 en funció del valor cadastral de l’habitatge: 80 € (equival a un 20 % dels habitatges); 109,10 € (un 46 % dels habitatges) i 125 € (34 % dels habitatges).

 


Aigües de Mataró també mantindrà les tarifes de 2017.

 


L’avantprojecte també manté la taxa de tinença d’animals domèstics a 20 € i l’exempció de la taxa durant els dos primers anys en cas d’adopció al centre d’acollida d’animals. A banda, per incentivar l’adopció de gossos potencialment perillosos, també es proposa una exempció de la taxa de 156,30 €. La reducció de les taxes ha comportat un augment del 64 % del nombre d’animals censats a la ciutat: així doncs, si a 30 de juny de 2016 n’hi havia 303; a 15 de juliol de 2017 n’hi havia 497.

 


Beneficis fiscals


De cara al 2018 es mantenen tots els beneficis fiscals per afavorir la reactivació econòmica com són exempcions, bonificacions, ajuts i subvencions en diferents impostos, taxes i preus públics. És el cas, per exemple, del projecte “Aixequem persianes” per a l’impuls i reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de Barris.

 


Com a novetat, es proposa subvencionar el 50 % de l’ICIO respecte les obres, construccions i instal·lacions que no venen obligades per la normativa vigent, en edificacions existents i que incorporin mesures de millora en l’aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, sempre que es justifiqui la millora en una lletra de la qualificació obtinguda en el certificat d’eficiència energètica.

 


També gaudiran d’una subvenció els béns immobles inclosos al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, on s’hagin realitzat obres de restauració, conservació i millora de qualitat.


Subvencions per al pagament de tributs de 2017


Pel que fa les subvencions i beneficis fiscals de caire social, a data 20 de setembre, l’Ajuntament havia destinat 139.141,13 € a bonificacions i subvencions en concepte de l’IBI i 129.312,40 € en concepte de brossa domiciliària per raons de capacitat econòmica.

 


Pel que fa a subvencions de caire ambiental, l’Ajuntament ha destinat 74.400 € a bonificacions en la taxa de brossa domiciliària per ús de la deixalleria.


Calendari


Enguany, el procediment d’elaboració i aprovació del pressupost i ordenances fiscals i programa d’actuació serà conjunta.

 


Els grups municipals poden presentar suggeriments a l’avantprojecte fins al 4 d’octubre. A partir d’aquí, es preveu fer-ne l’aprovació inicial en un Ple extraordinari a finals d’octubre.

 


L’aprovació definitiva es preveu en un altre Ple extraordinari a finals de desembre per tal que les noves ordenances, taxes i preus públics entrin en vigor l’1 de gener de 2018.