Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament s'adhereix a la declaració de la Fundació Francesc Layret en favor de l'accessibilitat universal

Escoltar

L'Ajuntament s'adhereix a la declaració de la Fundació Francesc Layret en favor de l'accessibilitat universal

La Junta de Portaveus, celebrada el passat dilluns 3 de juliol, va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada per ERC-MES perquè l’Ajuntament s’adhereixi a la declaració de la Fundació Francesc Layret COCEMFE Barcelona per l’accessibilitat universal.

 


El text íntegre de la declaració institucional aprovada és el següent:

 


“La Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona vol sumar-se a les múltiples campanyes que s'estan duent a terme aquest any a tots els territoris, per conscienciar a la societat de la importància d’assolir la plena accessibilitat dels productes, béns, entorns i serveis, entenent aquesta com un requisit “sine qua nun” per que les persones amb discapacitat puguin exercir els seus drets en igualtat de condicions que la resta de la ciutadania.

 


Tot i que s'ha avançat en matèria d'accessibilitat en els darrers anys, encara més de mig milió de persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya segueixen trobant barreres físiques, comunicatives i socials, per accedir al mon laboral, a l’educació i la formació professional, al transport públic, al transport de rodalies de RENFE, al comerç de proximitat, a bars i restaurants, a les activitats d’oci, a la cultura, a les activitats esportives, així com per participar en els diferents activitats que s’organitzen des del seu municipi, donat que aquests obstacles impedeixen la participació plena i efectiva de una part de la ciutadania.

 


Precisament, a Catalunya gaudim d'un doble marc normatiu que ens obliga a ser més exigents i acurats, si cap, en la protecció dels drets de les persones amb discapacitat:

• D’una banda, la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, de l’Estat, estableix que el 4 de desembre de 2017 tots els productes, béns, entorns i serveis siguin accessibles, conformement a les condicions bàsiques de no discriminació i accessibilitat universal.

 


• D’altra, la Llei catalana 13/2014, del 30 d'octubre d'accessibilitat, al mateix TÍTOL I, Article 1, reconeix que el seu objecte és “Establir les condicions d’accessibilitat necessàries perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats d’interacció amb l’entorn”.

 


A més d'aquestes normatives, recordem que a Europa tenim l'Estratègia europea sobre discapacitat 2010-2020 que té com objectiu que les persones amb discapacitat puguin gaudir dels seus drets i beneficiar-se plenament de la participació en l'economia i en la societat europea.

 


L'Estratègia identifica 8 àrees primordials d'actuació, i precisament la primera és l'accessibilitat als béns i els serveis, especialment els serveis públics i la utilització de dispositius de suport per les persones amb discapacitat.

 


Per finalitzar aquesta introducció de motius, només recordar que l'any passat es va complir el desè aniversari de l'aprovació de la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de les Nacions Unides, un valuós document que recull els drets de les persones amb discapacitat i el que és més important: les obligacions dels Estats Membres per promoure, protegir i assegurar els drets inherents a la dignitat de les persones.

 


Recordem també que Espanya va ratificar la Convenció i el seu Protocol Facultatiu el 3 de desembre de 2007 i el Parlament de Catalunya, per mitjà de la Resolució 44/VIII, del 19 de juny de 2007, va instar el Govern de la Generalitat a adoptar les mesures necessàries per a complir la Convenció, va adherir-se als seus postulats i va manifestar la seva voluntat de vetllar per garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat com a ciutadans de ple dret.

 


Per avançar positivament en l’aplicació d’aquesta legislació és necessari impulsar un canvi cultural basat en el paradigma del disseny universal, que dirigeixi les seves accions al desenvolupament de productes i entorns de fàcil accés per al nombre més gran de persones possible, sense la necessitat d'adaptar-los o redissenyar-los d'una forma especial.

 


El disseny universal ens apropa a la societat del bé comú ja que influeix de manera transversal en el conjunt de les polítiques, beneficia les persones de totes les edats i habilitats, facilita la no discriminació i és un instrument que permet portar una vida més independent.

 


RESOLUCIÓ:

 


Per tot l'exposat, manifestem que és necessari un compromís ètic i formal per a:

 


• L'aplicació de les mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els bens, entorns, productes i serveis.

 


• Millorar la sensibilitat i la conscienciació social mitjançant les accions adequades en matèria d'accessibilitat universal.

 


• Fomentar la no discriminació de les persones amb discapacitat, vetllant pel principi de igualtat d'oportunitats.
• Aconseguir que el 4 de desembre d'aquest any 2017 tots els municipis de Catalunya compleixin amb els preceptes d'Accessibilitat Universal amb els ajustos raonables, quan allò no sigui possible.

 


En aquest sentit, COCEMFE Barcelona promou aquesta declaració amb la voluntat de facilitar la presa de decisions en l'àmbit de les Administracions Públiques i garantir els acords socials necessaris per al compliment del marc normatiu.

 


El Grup Municipal d’Esquerra Republicana – Moviment d’Esquerres de Mataró proposem l’adopció dels següents acords:

 


PRIMER: Adherir l’Ajuntament de Mataró a Declaració de la Federació Francesc Layret COCEMFE Barcelona sobre: “L'accessibilitat universal, una contribució al bé comú”. Els Ajuntaments adherits es comprometran a la redacció, revisió i execució d'un Pla d'Accessibilitat Universal actualitzat d'acord amb la normativa actual.

 


SEGON: Convidar a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a Diputacions provincials, a l’Àrea metropolitana de Barcelona i al Govern de la Generalitat a sumar-se a aquesta declaració mitjançant els acords dels seus òrgans de decisió i a comprometre's a impulsar en els seus àmbits respectius de govern el compliment dels seus principis que obeeixen a la necessitat de fer pobles i ciutats més accessibles per a totes les persones mitjançant el principi d'accessibilitat universal i el compliment de la legislació vigent.

 


TERCER: Instar al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya que duguin a terme les actuacions necessàries per adoptar mesures per garantir l'accessibilitat universal com una contribució directa per millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat, però especialment com una mesura que contribueix al bé comú perquè beneficia a totes les persones.”