Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament suspendrà l'emissió de liquidacions de plusvàlua quan la finca es vengui amb pèrdues

Escoltar

L'Ajuntament suspendrà l'emissió de liquidacions de plusvàlua quan la finca es vengui amb pèrdues

La mesura s'aplica després de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la plusvàlua quan no hi ha increment de valor de les finques

Mataró no emetrà més liquidacions de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana –més conegut com “impost de plusvàlua municipal”- en tots aquells casos en què no hi ha hagut increment del valor de la finca objecte de transmissió patrimonial.

 


L’Ajuntament ja no emetia noves liquidacions quan les persones interessades acreditaven que la finca objecte de transmissió no ha incrementat el seu valor entre la data d’adquisició i la de venda. Ara, després de la sentència del Tribunal Constitucional que anul·la la plusvàlua municipal en tots aquells casos en què es vengui un immoble amb pèrdues, el Govern municipal ha decidit fer un pas més i ja no caldrà acreditar-ho.

 


El contribuent segueix tenint l’obligació de presentar davant l’Ajuntament la corresponent declaració tributària en el cas de transmissió d’un immoble.

 


Aquesta nova mesura no té efectes retroactius i s’aplica de manera provisional, davant la previsió d’una modificació de la llei reguladora de les hisendes locals. Mataró, doncs, només emetrà liquidacions de plusvàlua en tres supòsits:

-en el supòsit que s’hagi produït sens dubte un increment de valor cadastral dels terrenys en el període legal (transmissions corresponents a un període igual o superior a 15 anys)

 


-en el cas que la persona interessada sol·liciti de forma expressa l’emissió de la liquidació

 


-en el supòsit que la sentència del TC no ha abastat, com la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment

 

 


Actuacions prèvies de l’Ajuntament referents a la plusvàlua

A finals de 2012, l’Ajuntament va decidir suspendre cautelarment l’emissió de liquidacions de plusvàlua en els supòsits d’execucions hipotecàries i dacions de pagament referides a l’habitatge familiar, en espera d’una reforma legislativa que finalment va tenir lloc a finals de l’any 2014 (Llei 18/2014 de 15 d’octubre).

 


Durant aquest mandat, el Ple ha acordat ampliar els beneficis fiscals d’aquest impost.

 


Finalment, i amb motiu de la sentència del Tribunal Constitucional del dia 16/2/2017, que va anul·lar alguns preceptes referits a la plusvàlua regulada a la Llei del Territori Històric de Guipúscoa, el Ple municipal, en sessió de 2 de març de 2017, va aprovar per unanimitat una resolució on s’acordava no emetre les liquidacions de l’impost de plusvàlua als supòsits on quedés acreditat un decrement de valor en el període impositiu.