Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aposta pels horts urbans

Escoltar

Mataró aposta pels horts urbans

El Ple del dijous 1 de juny va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada per VOLEMataró per dur a terme horts urbans a la ciutat de Mataró. 
El text íntegre de la proposta és el següent:
“A Catalunya i també a Mataró, així com a moltes ciutats tant a dins como a fora del nostre territori, es porten a terme diferents projectes d’horts urbans. Aquestes iniciatives plantegen una nova funció per solars en desús, així com també serveixen de millora pel medi ambient, per crear teixit social als barris i apostar per una estructura urbana més sostenible creant ciutats més humanes.
La creació i posada en pràctica d’aquests tipus d’iniciativa neix com una alternativa sostenible, tant des de el punt de vista econòmic, mediambiental com social. És una alternativa on es treballen molts valors de ciutat de forma col·lectiva i cooperadora, on es fomenta la participació activa, l’educació mediambiental, la convivència generacional, al mateix temps serveixen per recuperar espais buits, es constitueixen espais verds, millorant la qualitat mediambiental.
El nostre Grup Municipal és coneixedor que existeixen projectes al barri de Cerdanyola, per exemple, que tant l’associació de veïns como diferents entitats han presentat a l’Ajuntament de Mataró, amb l’intenció de posar en marxa una xarxa d’ horts urbans i donar un ús profitós, basat en el be comú. Ens podríem remuntar a propostes de l’any 2008, que any darrera any, han estat reclamades, tant als consells territorials i diferents reunions amb els regidors delegats del moment. El propi Ajuntament l’any 2006 es va comprometre a estudiar una xarxa d’horts urbans al Municipi.
Al 2012 amb una de les múltiples reunions amb l’associació del barri de Cerdanyola i d’altres entitats, es va arribar a uns acords, les entitats havien de presentar un projecte d’horts urbans i l’Ajuntament es comprometia a posar-ho en marxa.

Les diferents entitats implicades en aquests projecte van complir la seva part presentant un projecte amb objectius, a l’espera que l’Ajuntament tires endavant adequació tècnica, les bases pel concurs públic, etc.
Cinc anys després ens hi troben al mateix punt de sortida sense conèixer cap avanç al respecte. Consideren des de el nostre Grup Municipal que ja és hora es doni data d’inici, es coneguin les gestions fetes per tirar endavant el projecte presentat, i es comenci a moure aquesta iniciativa, es posin dates d’execució, així com es faci l’adequació de l’espai sol·licitat.
Ja és hora que a la nostra ciutat es desenvolupin o es posin en marxa projectes d’horts urbans, que com hem dit a l’inici, no només la ciutat guanya en medi ambient, neteja, aprofitament i recuperació amb dignitat d’ espais públics deteriorats pel desús i abandonament, sinó es treballen valors, com la cohesió, educació medioambiental, oci saludable, socialització de col·lectius amb mancances o vulnerabilitats, es desenvolupa la coneixença del veïnat i/o apropa i uneix als diferents grups associatius que conviuen dins dels barris....
Per tot l’esposa’t i donada la manca de resposta concreta durant aquests últims anys, sol·licitem al consistori els següents acords:
1. Que l’Ajuntament es comprometi a posar un termini dins d’aquest any, on presentin les bases de concurs, projecte de reorganització i necessitats tècniques i d’adequació que l’espai requereixi per dur a terme amb èxit el projecte d’horts urbans.
2. Adaptar alguna experiència com per exemple: “espais buits” o “horts urbans” desenvolupat amb èxit a Barcelona, adaptar-lo a Mataró, perquè a d’altres indrets de la ciutat es pugui dur a terme. Establint un referent vàlid.
3. Fer un acompanyament per part dels tècnics municipals als sol•licitants d’aquests espais, posada en comú del treball facilitant el coneixement, la transparència en el procés i una socialització adequada d’aquestes experiències.
4. Dotar per part de l’Ajuntament amb un pressupost econòmic el projecte a desenvolupar, posar calendari amb data d’ inici de forma immediata.
5. Garantir la coordinació entre diferents àrees de l’Ajuntament”.