Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana al Departament d’Ensenyament més recursos per atendre les diversitats de l’alumnat

Escoltar

Mataró demana al Departament d’Ensenyament més recursos per atendre les diversitats de l’alumnat

La Junta de Portaveus, del passat 3 de juliol, va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada per ICV-EUiA de suport a una educació inclusiva a les escoles i per exigir al Departament d’Ensenyament que proporcioni recursos, condicions i professionals a les escoles perquè puguin atendre les diversitats de l’alumnat a la ciutat. 
El text íntegre de la declaració institucional és el següent:
“Dins de l’àmbit normatiu i adoptant les recomanacions europees i internacionals, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, exposa la necessitat d’adequar l’activitat educativa per atendre la diversitat dels alumnes i assolir una igualtat d’oportunitats més gran. El títol preliminar d’aquesta Llei inclou com un dels principis fonamentals del sistema educatiu català ‘la cohesió social i l’educació inclusiva com a base d’una escola per a tothom’.
Actualment el Departament d’Ensenyament treballa per desplegar aspectes de la Llei amb normes de diferents rangs que concreten amb quins criteris i amb quins recursos hi dóna compliment. En aquest sentit, està en fase de tramitació el Decret que regula l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema inclusiu.
Aquesta concepció global de la inclusió, que va de l’escola al sistema, permet avançar cap a una societat que afavoreix el ple desenvolupament personal, professional i social de totes les persones al llarg de la vida.
Cal una visió oberta i flexible de l’aprenentatge que duri tota la vida i ocupi tota la vida: una visió que ofereixi l’oportunitat perquè tothom descobreixi el seu potencial per a un futur sostenible i una vida amb dignitat. Aquesta visió humanista té repercussions en la definició del contingut i les pedagogies d’aprenentatge, així com en el paper dels mestres i altres educadors. (UNESCO, 2015)
Aquests no són uns plantejaments nous; en les darreres dècades les polítiques dels organismes internacionals han estat plenament favorables i compromeses amb la qualitat i l’equitat de l’educació per a tots els infants i joves en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.
Com a referència, aquestes són algunes de les directrius més recents:
● La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat (2006) advoca per la inclusió educativa.
● L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE, 2007) afirma que les circumstàncies individuals i socials no haurien de suposar un obstacle per a l’èxit educatiu.
● En aquesta mateixa direcció es pronuncia l’Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO, 2009) a través de les directrius sobre polítiques d’inclusió en l’educació, fent seu i desenvolupant el contingut de la Declaració de Salamanca (1994), quan afirma que l’adopció de la filosofia inclusiva pot contribuir significativament a la millora de la qualitat de l’educació.
● El Consell de la Unió Europea (2009) recalca que l’educació hauria de promoure les aptituds interculturals i els valors, així com evitar qualsevol forma de discriminació.
● L’Agència europea per a les necessitats especials i l’educació inclusiva (2011) ha actualitzat les seves recomanacions als governs dels països membres assenyalant els principis bàsics que han de presidir la política educativa en l’àmbit de l’educació inclusiva.
Aquest és un procés en què cal aconseguir el diàleg, la complicitat i la implicació de tots els col•lectius que tenen a les seves mans la possibilitat de millorar la qualitat de l’educació, i és per això què s’exposa:
● Atès què el Departament d' Ensenyament ha difós un material per a educació inclusiva "De l'escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú", en el qual defensa que la inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació), que se sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet que l'educació inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots els àmbits de la vida.
● Atès què el Departament d'Ensenyament té el compromís i el repte d'oferir una educació de qualitat i sense exclusions per a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Catalunya i facilitar que els alumnes puguin aprendre i conviure junts en uns entorns que permetin desenvolupar al màxim el talent i les intel•ligències múltiples, com a condició que possibilita l'exercici de les llibertats individuals.
● Atès què als nostres centres educatius hi ha alumnat amb Necessitats Educatives Específiques vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de salut que requereixen del personal suficient i format per a la seva atenció i educació.
● Atès què l'article 81 de la Llei d'educació estableix que els projectes educatius dels centres han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació de tots els alumnes en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i capacitats.
Atès què una educació inclusiva necessita d’una escola amb recursos, condicions i professionals que puguin atendre les diversitats de l’alumnat de la nostra ciutat, es proposa al Ple de l’Ajuntament els següents acords:
1. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir personal de substitució, ho trobem indispensable en el sistema educatiu públic en general, cosa que en molts casos queda sense garantir, però en especial en els alumnes amb necessitats educatives especials.
2. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir que el nombre d'hores d'atenció a les escoles finançades amb diners públics, estiguin dotades del personal docent, tècnic i de suport necessari que es requereix per atendre cada necessitat educativa especial, sense condicionaments pressupostaris.
3. Exigir al Departament d'Ensenyament garantir la substitució del personal que treballa amb l’alumnat amb necessitats educatives especials, independentment de si és personal docent o de suport educatiu.
4. Donar suport a les entitats i les plataformes de famílies de la ciutat que treballen per una educació inclusiva.

5. Notificar el resultat de la Moció al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Ensenyament, als Serveis Territorials del Maresme-Vallès Oriental, a la FAPAC i FAPAES i a CCOO, promotora inicial d’aquesta Moció”.