Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana al Govern de l’Estat modificar vàries mesures que limiten el desplegament competencial i econòmic del consistori

Escoltar

Mataró demana al Govern de l’Estat modificar vàries mesures que limiten el desplegament competencial i econòmic del consistori

La Junta de Portaveus, celebrada el passat dilluns 29 de maig, va aprovar una declaració institucional presentada per ICV-EUiA per instar al Govern de l’Estat per a la supressió de la taxa d’efectius en la funció pública, la modificació de la regla de despesa i la flexibilització dels criteris de despeses efectuables amb el superàvit. 
El text va ser aprovat amb el vots favorables del PSC, CiU, ERC, VOLEMataró, la CUP i ICV-EUiA, els vots en contra de Ciutadans i el PP i l’abstenció de PXC. El Ple ordinari d’avui 1 de juny donarà compte d’aquesta declaració institucional que és la següent:
“L'actual disseny de l’arquitectura institucional local (marc competencial i marc de finançament) caracteritzada per la recentralització, sumat a les actuals normes pressupostàries han tingut com a objectiu reduir la dimensió de l'àmbit públic, ofegant els ajuntaments i impedint millores en el benestar de la seva ciutadania. Cal cercar el seu origen en la constitucionalització del principi d'estabilitat pressupostària a través de la modificació de l'article 135. La regla d'or de la doctrina plasmada en l'article 135 (limitació estricta del dèficit i el deute públic i priorització del pagament dels interessos i el capital del deute públic) és la icona ideològica de les polítiques neoliberals que, a més de no resoldre la crisi econòmica, han posant en perill l'Estat del Benestar. A partir de la reforma de l'article 135 de la Constitució són conegudes les declinacions legislatives dutes a terme, Llei 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat... Resumint, d’aquest cos normatiu pervers es desprenen dues grans limitacions i restriccions en el desplegament competencial i econòmic dels governs locals: l’anomenada regla de despesa i la taxa de reposició d'efectius per a la incorporació de personal de les administracions locals.
La Regla de Despesa, en virtut de la qual la despesa de les Administracions Públiques no pot augmentar per sobre de la taxa de creixement de referència del Producte Interior Brut es completa amb el mandat que quan s'obtinguin majors ingressos dels previstos, aquests no es destinin a finançar noves despeses, sinó que els majors ingressos s’assignin a reduir l’endeutament. Aquesta regla és un dels elements més maliciosos de la Llei en fixar que cap administració pugui incrementar la seva despesa pública més enllà de l’augment del Producte Interior Brut (PIB) encara que s'hagi complert l'objectiu de dèficit. Aquesta regla limita la capacitat d'implementar polítiques socials, així, en ajuntaments amb superàvit, se’ls prohibeix la capacitat de despesa i de fer inversions socials necessàries per a la ciutadania.
Si bé l’Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF) defineix aquesta norma com una eina que permet acumular superàvits en etapes de creixement econòmic per utilitzar-los en etapes de recessió, entenem que la recuperació macroeconòmica en termes de PIB no s’ha vist reflectida a les economies domèstiques ni a les pimes, de manera que els ajuntaments hem de seguir aportant recursos per donar resposta a les nombroses necessitats socials existents, així com a la implementació de polítiques de foment de l’ocupació i l’activitat econòmica.
D’altra banda, l’Estat espanyol efectua la distribució del marge de dèficit públic sense considerar el pes de la despesa pública que assumeixen els diferents nivells d’administració, resultant aquesta distribució clarament injusta amb les comunitats autònomes i amb els municipis. En el cas dels ajuntaments s’autoritza dèficit zero, però a la pràctica l’aplicació de la regla de la despesa provoca que acumulin superàvits estructurals que després serveixen per compensar l’incompliment dels objectius de dèficit del propi Estat espanyol.
Considerem que el govern de l’Estat Espanyol ha de facilitar als governs locals la possibilitat de gestionar les seves finances de la manera més adequada a les necessitats dels ciutadans i ciutadanes i l’estalvi obtingut pels governs locals en exercicis anteriors ha de poder destinar-se a la prestació dels serveis als ciutadans i ciutadanes, a exercir les competències clau per assegurar el rescat social i a activar l’economia per generar inversió i ocupació. Per tant, l’objectiu és retornar els recursos públics a la ciutadania en forma de serveis necessaris i de qualitat i en inversions prioritàries, al mateix temps que es garanteix la sostenibilitat de les finances municipals. Hem de recordar al Govern Espanyol que les entitats locals van tancar l’any 2015 amb un superàvit del 0,44 % quan l’objectiu inicial s’havia fixat en el 0%.
En relació amb les restriccions polítiques a l'ocupació a través de la taxa de reposició hem pogut comprovar que el nivell d'ocupació pública estable en l'Administració local de la demarcació de Barcelona ha caigut dràsticament sense reposar suficientment els efectius necessaris per a garantir la prestació dels serveis mitjançant ocupació de qualitat i amb independència i professionalitat acreditada a través de procediments de pública concurrència i de mecanismes selectius adequats. L'augment de la temporalitat, la privatització de serveis o la seva disminució són les conseqüències, no excloents entre si, d'aquest procés de destrucció d'ocupació pública estable. És en aquest context que el ple de la Diputació de Barcelona de data 28 d’abril va aprovar una moció sobre la convocatòria d’oferta d’ocupació pública de la Diputació de Barcelona en la que s’instava al govern de l'Estat Espanyol a la supressió dels preceptes relatius a les restriccions en matèria de reposició d’efectius previst a la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2016.
En virtut d’aquestes consideracions, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat Espanyol i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques perquè procedeixi a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable i de qualitat que els serveis a la ciutadania demana, procedint a eliminar la taxa de reposició d’efectius.
SEGON.- Reclamar del Govern de l’Estat l’aprovació de modificacions reglamentàries per tal d’atenuar els efectes de les actuals limitacions en la regla de la despesa imposades pel Ministeri Hisenda i Funció Pública sota el pretext del compliment de la Llei 2/2012, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, atesa la situació econòmica i financera que el sector públic local presenta avui.
TERCER.- Traslladar els presents acords al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, els grups polítics del Congrés i Senat, a les entitats municipalistes de Catalunya i a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)”.