Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró demana que les concessionàries de les autopistes no tinguin més beneficis fiscals respecte l’IBI

Escoltar

Mataró demana que les concessionàries de les autopistes no tinguin més beneficis fiscals respecte l’IBI

La Junta de Portaveus, celebrada el 30 de gener, va aprovar una declaració institucional respecte els beneficis fiscals a l’IBI de les autopistes de peatge. La proposta, presentada per ERC-Més, va ser aprovada amb tots els vots favorables i l’abstenció del grup municipal del Partit Popular. 
El text íntegre de la declaració institucional, que es va donar compte al Ple del 2 de febrer, és el següent:
“El món local pateix les disfuncions d’un sistema de finançament municipal que s’ha demostrat insuficient per a cobrir el conjunt de necessitats de despesa dels Ajuntaments. A part de no atendre la reivindicació històrica del municipalisme per un sistema de finançament més just, l’Estat ha aprovat diverses normatives que han tingut un impacte negatiu en les finances locals, sense articular les corresponents compensacions econòmiques o bé sent aquestes clarament insuficients.
L’atorgament de beneficis fiscals a les empreses concessionàries de les autopistes de peatge és un clar exemple de com una mesura adoptada per l’Estat ha repercutit directament sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) provinent de les autopistes. Les empreses concessionàries han gaudit d’un benefici fiscal del 95% de la base imposable de la Contribució Territorial Urbana, benefici que s’estendria com a màxim fins a la finalització de la concessió tal com estableix l’article 12 a) de la llei 8/1972, de construcció, conservació i explotació d’autopistes en règim de concessió.
La posterior aprovació de la Llei d’Hisendes Locals reconvertia la Contribució Urbana en l’Impost sobre Béns Immobles i, mitjançant la Disposició Transitòria Segona, s’establia la transposició dels beneficis fiscals reconeguts per a la Contribució Urbana, fins a la data de la seva extinció o bé fins al 31 de desembre de 1992.
Aquesta mesura adoptada per l’Estat repercutia directament sobre els ingressos municipals, reduint la recaptació de l’IBI provinent de les autopistes. Diversos municipis van considerar que era de justícia exigir una compensació econòmica a l’Estat en la mesura que una llei estatal havia provocat una minoració dels recursos municipals, i emparant-se en l’article 9.2 de la pròpia llei d’hisendes locals, que estableix que “les lleis per les quals s’estableixin beneficis fiscals en matèria de tributs locals determinaran les fórmules de compensació que corresponguin”.
Per la seva banda, l’Estat sempre s’ha negat a compensar els municipis afectats provocant nombrosos litigis, amb sentències de diferents Tribunals Superiors favorables als municipis i una sentència final del Tribunal Suprem (STS 7142/2011) que donava la raó a l’Estat.
La pròrroga de les diferents concessions a les empreses explotadores de les autopistes de peatge va provocar l’ampliació dels terminis per als beneficis fiscals, entre ells el de l’Impost sobre Béns Immobles. Una vegada més l’Estat mostrava la seva deslleialtat institucional amb el món municipal, posant per davant els interessos de les grans empreses concessionàries.
Aquesta ampliació de les concessions queda regulada al RD2346/1998, de 23 d’octubre, pel qual es modifiquen determinats aspectes de la concessió de “Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima” (ACESA).
La clàusula V del conveni que figura a l’Annex d’aquest decret estableix que, malgrat la concessió s’estén fins al 31 d’agost del 2021, els beneficis fiscals recollits a l’article 12.a) de la llei 8/1972 es mantindrien només fins al 31 d’agost del 2016. Per tant, a partir d’aquest any 2017 les empreses concessionàries han d’abonar el 100% de l’IBI corresponent a les autopistes. Els municipis afectats per aquest decret són aquells, entre els quals Mataró, pels quals transcorre algun dels trams de pagament de les següents autopistes:


 


• AP-7, de La Jonquera a Tarragona

• AP-2, d’Aitona a Banyeres del Penedès

• C-32, de Montgat a Palafolls

• C-33, Barcelona a Montmeló
La mateixa clàusula V del conveni estableix que els concessionaris de les autopistes hauran d’abonar 20,9M€ a l’Estat durant els darrers 5 anys de la concessió, és a dir, durant el període 2017-2021, a raó d’un 20% anual.
Les continues mesures adoptades els darrers anys per l’Estat espanyol en favor de les grans corporacions en àmbits estratègics com l’energia, telecomunicacions, infraestructures, etc. ens obliguen a vetllar per la extinció definitiva d’aquest benefici fiscal que gaudeixen les empreses concessionàries de les autopistes.
Ja que donant compliment a la finalització del benefici fiscal que gaudeixen les autopistes, l’Ajuntament de Mataró ha encarregat als serveis de gestió tributària que facin les gestions i actuacions necessàries per garantir el cobrament del 100% de la quota de l’IBI a l’empresa concessionària, el Grup Municipal d’ERC – Moviment d’Esquerres a l’Ajuntament de Mataró proposa d’adopció dels següents acords:


Primer. Demanar al Govern de l’Estat que no aprovi cap altra mesura destinada a prorrogar els beneficis fiscals de les concessionàries de les autopistes de peatge.
Segon. Exigir a les empreses concessionàries i al Govern de l’Estat que en cap cas traslladin el major cost que suposa la supressió dels beneficis fiscals a les tarifes que paguen les persones usuàries.
Tercer. Donat que la sentència 7142/2011 del Tribunal Suprem tanca la via judicial, instar al Govern de l’Estat a trobar una solució política que explori altres vies de compensació dels imports pendents d’abonar pels concessionaris als municipis afectats per la bonificació del 95% en l’IBI de les autopistes.
Quart. Exigir a l'Estat i a la Generalitat, que no es renovin les concessions de les autopistes de peatge més enllà dels terminis establerts per la normativa vigent.
Cinquè. Comunicar aquest acord al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.”