Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un estudi fet per l’AMTU a petició de l’Ajuntament valora sis possibles models de gestió per al Mataró Bus

Escoltar

Un estudi fet per l’AMTU a petició de l’Ajuntament valora sis possibles models de gestió per al Mataró Bus

Mataró és el primer cas d’aplicació d’una nova guia perquè els municipis determinin quin és el millor model de gestió per al seu transport urbà

Un estudi elaborat per l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) a petició de l’Ajuntament valora sis possibles models de gestió per al servei de transport públic municipal Mataró Bus. El servei el gestiona actualment una empresa privada per concessió municipal amb autobusos de propietat municipal i el contracte finalitza a 31 de desembre –tot i que hi ha possibilitat de pròrroga del mateix–, motiu pel qual el Govern municipal ha anunciat la voluntat de consensuar amb els grups municipals la millor opció de futur .
El regidor de Serveis Centrals, Seguretat i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, acompanyat del director general i el responsable d’estudis i projectes de l’AMTU, Joan Prat i Carles Labraña, respectivament, han presentat avui l’estudi a la Comissió Informativa de Gestió de l’Espai Públic i, posteriorment, als mitjans de comunicació. Es tracta del primer cas d’aplicació pràctica de la guia BusVALUA@AMTU confeccionada per l’AMTU i el Centre d’Innovació del Transport (CENIT) per avaluar els diferents models de gestió del servei de bus urbà en l’àmbit d’aquesta entitat, que té 91 municipis i 2 consells comarcals adherits.
La guia estableix criteris per determinar quin és el model de gestió i explotació per al servei de bus urbà més adient en cada cas. Aquesta guia es podrà aplicar a tots els municipis interessats dins de l’entorn de l’AMTU, entitat que compta amb 91 municipis adherits. La prestació del servei de transport urbà és una competència de titularitat pública i obligatòria per als municipis amb més de 50.000 habitants.
En el cas de Mataró, l’estudi contempla sis alternatives de gestió valorant l’escenari amb inici l’any 2019:
1. Gestió directa: el servei s’ofereix amb els recursos, personal i mitjans de l’Ajuntament o empresa municipal.
2. Servei externalitzat: el servei es fa mitjançant un operador privat, sense cap transferència de riscos derivats de la gestió. L’Ajuntament assumiria les possibles fluctuacions i l’operador rebria una retribució pràcticament constant al llarg de la durada del contracte.
3. Concessió amb transferència del risc d’oferta: el servei es fa mitjançant un operador privat que comparteix el risc amb l’Ajuntament. L’operador assumeix el risc d’oferta (vagues, increment preu combustible, afectacions xarxa transport, etc.) i l’Ajuntament el de demanda (per exemple, pèrdua de passatge).
4. Concessió amb transferència del risc operacional: el servei es fa mitjançant un operador privat, al qual se li transfereixen els riscos d’oferta i demanda a canvi d’una compensació anual fixa. Seria el model de gestió equivalent al fet servir actualment per a Mataró Bus.
5. Concessió amb transferència del risc operacional i propietat dels mitjans privada: és el mateix tipus de concessió que l’anterior, a diferència que la propietat de la flota d’autobusos és privada i no de l’Ajuntament.
6. Societat mixta: inclosa dins el camp de la col•laboració públic-privada. És un cas d’intermedi entre les alternatives 1-2 i 3.
Valorant exclusivament els costos, l’alternativa 1 suposaria una despesa anual de 3,978 milions d’euros, l’opció 2 un cost de 3,725 milions, l’alternativa 3 despeses anuals de 3,343 milions, l’opció 4 un cost de 2,798 milions i la 5 representaria un promig de 3,023 milions d’euros. Tot i això, l’estudi no valora només els costos, sinó que ha fixat sis criteris de valoració puntuables per a cada modalitat.
Les alternatives 4 i 5 han estat les millors puntuades als criteris de Cost d’explotació; Qualitat del servei i eficàcia; Capacitat d’adaptació al canvi, tecnologia i innovació; i Aportació municipal. L’alternativa 1 (gestió directa) ha estat la millor puntuada als criteris de Control de la qualitat del servei i Risc, tenint en compte pel que fa a aquest darrer criteri que el risc operacional s’ha valorat al criteri Cost d’explotació.
Un cop fetes les valoracions, l’opció 5, concessió amb transferència del risc operacional i propietat privada de la flota d’autobusos, és el model que millor puntuació obté (20,05%) i per tant l’opció recomanada per l’estudi per gestionar el servei Mataró Bus. Segueixen en ordre de puntuació l’opció 4 (19,41%), l’alternativa 3 (16,59%), la 6 (15,66%), l’opció 2 (14,19%) i per últim l’alternativa 1 (14,11%).