Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Aprovada una Declaració institucional en favor de la recuperació de la gestió pública de la xarxa d'aigua Ter-Llobregat

Escoltar

Aprovada una Declaració institucional en favor de la recuperació de la gestió pública de la xarxa d'aigua Ter-Llobregat

La Junta de Portaveus, celebrada el 9 d’abril, va aprovar una Declaració institucional en relació a la recuperació de la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat i en contra de la pujada de les tarifes municipals de l’aigua a conseqüència de l’increment de la tarifa de l’aigua subministrada per ATLL. La moció, presentada pels grups municipals del PSC i ICV-EUiA amb el suport d’ERC-MES i de la regidora no adscrita, va ser aprovada amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, ERC-MES, VOLEMataró, C’s, PPC, CUP, PxC i ICV-EUiA; i l’abstenció del grup municipal de CiU.

 


El text aprovat és el següent:

 


“El 6 de novembre de 2012 el govern de la Generalitat de Catalunya adjudicà el concurs de privatització d’Aigües Ter-Llobregat a un conglomerat d’empreses liderat per Acciona. D’aleshores ençà aquest procés ha viscut un llarg periple judicial.

 


Des de l’aprovació de la llei Òmnibus que inicià el camí cap a la desaparició de l’empresa pública Aigües Ter-Llobregat, la tarifa que cobra aquesta empresa als municipis als quals presta servei s’ha pràcticament duplicat, sense que hi hagi hagut cap millora perceptible.

 


Tant els municipis, que per a connectar-se a la xarxa Ter-Llobregat aportaven un 50% de la inversió, com la societat civil, s’oposaren des del primer dia a la desaparició de l’empresa pública ATLL.

 


La Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, estableix en la seva disposició addicional sisena que “El Govern, en el cas que el Tribunal Suprem confirmi la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que declara la nul·litat de l'adjudicació del contracte de serveis d'abastament d'aigua en alta Ter-Llobregat, ha de presentar al Parlament la voluntat de recuperar-ne la gestió directa i el calendari d'actuacions i mesures per a fer-ho possible.

 


Així mateix, el Govern ha de presentar les iniciatives legislatives pertinents perquè la xarxa d'abastament en alta Ter-Llobregat es defineixi com un bé comú i com un servei que atén un dret humà essencial per a la vida i que no pot ésser objecte d'afany de lucre. Per aquest motiu, el Govern ha de garantir per reglament els espais necessaris de participació ciutadana que facilitin els mecanismes imprescindibles de transparència i control públic i també de control ciutadà de l'empresa pública gestora.”

 


En data 20 de febrer de 2018 la secció 4ª de la sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem dictaminà la sentència nº 269/2018, en la qual confirma l’anul•lació del concurs de privatització d’ATLL, quedant-ne per tant exclòs tant l’adjudicatari inicial com l’altra empresa concursant.

 


Al nostre municipi, des de fa molts anys, el subministrament d’aigua depèn de la compra en alta a Aigües Ter-Llobregat, empresa concessionària de la Generalitat de Catalunya, S.A., des de l’1 de gener de 2013 i durant 50 anys.

 


Aquesta empresa és responsable de la prestació del servei públic de proveïment d'aigua potable en alta als municipis de la seva zona d’influència. La població total abastida és d'uns 4,5 milions d'habitants.

 


La privatització d’ATLL va respondre al fet d’utilitzar el servei d’abastiment d’aigua, únicament com a font de finançament públic per sufragar dèficit, impulsant canvis tarifaris l’alça.

 


Aquesta concessió, ha comportat ja i comportarà més en el futur, un augment del preu de venda del m3 d’aigua en alta, que inevitablement està repercutint en successius increments del preu que paga el consumidor final.

 


La compra en alta a ATLL s’ha incrementat de la següent manera els últims: el 70% l’any 2012, el 4,25 % l’any 2013, el 4,23 % l’any 2014 i 4,51 % el 2015. Enguany s’ha aprovat una pujada del 11,88 %.

 


Aquesta pujada és més elevada doncs ha coincidit l’increment anual, amb la revisió quinquennal dels costos d’operació.

 


Aquest increment pot suposar que la compra d’aigua arribi al 50 % del cost de Servei d’Abastament en baixa i les companyies municipals ho hagin de repercutir amb els respectius increments de tarifes.

 


Per tot l’exposat, el Grup Municipal d’ICV-EUiA i el Grup Municipal Socialista, *amb el suport del Grup Municipal d’ERC-Moviment d’Esquerres i de la Regidora no adscrita Anna M. Caballero Sancho, proposen l’adopció dels següents

 


ACORDS:

 


1. Reclamar a la Generalitat de Catalunya i a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que presenti al Parlament el pla per recuperar la gestió pública de la xarxa Ter-Llobregat i el calendari d'actuacions i mesures per a fer-ho possible, donant així compliment al mandat legal derivat de la llei 5/2007.

 


2. Rebutjar l’increment del 11’88 % de la tarifa de l’aigua en alta subministrada per ATLL, efectuada pel Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua el passat 28 de desembre de 2017, donat que estem davant d’un contracte nul en el que només hi tenen cabuda els costos d’explotació. Pel mateix motiu, restituir la imputació de costos impropis des de l’inici del procés, i instar a suspendre l’efectivitat de l’esmentat acord, i pel perjudici econòmic que representa la seva aplicació a les tarifes de consum, fins a la constitució del nou govern de la Generalitat de Catalunya.

3. Incentivar la reducció del cànon general de l’aigua, en el seu primer tram de consum per tal garantir el subministrament més bàsic i essencial per a la vida de les persones.

 


4. Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a l’Agència Catalana de l’Aigua, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a les entitats municipalistes de Catalunya FMC i ACM, a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya i a la Plataforma Aigua és Vida.”.