Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus, a favor de delimitar normativament la situació d'habitatge desocupat

Escoltar

La Junta de Portaveus, a favor de delimitar normativament la situació d'habitatge desocupat

Aprovada en Junta de Portaveus celebrada l’1 d’octubre una Declaració institucional presentada pel grup municipal d’ICV-EUiA amb el suport de les regidores no adscrites relativa a delimitar normativament la situació d’habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular les bonificacions potestatives. La moció s’ha aprovat amb els vots a favor del PSC, ERC-MES, CUP, VOLEMataró i ICV-EUiA; i les abstencions de CiU, C’s, PP i PxC.

 


El text íntegre aprovat és el següent:

 


“El passat 20 d’abril el Grup Parlamentari Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea va presentar al Congrés dels Diputats una Proposició de llei relativa a delimitar normativament la situació d’habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives.

 


Es proposa modificar l’article 72.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals en la direcció d’exigir un recàrrec d'entre el 50 al 75 % de la quota líquida de l'impost que els ajuntaments podran determinar mitjançant Ordenança, en funció del nombre d'anys de desocupació de l'immoble, del valor cadastral de l'habitatge i del nombre d'habitatges en aquesta situació propietat del subjecte passiu.

 


Així mateix, també es vol modificar l’article 74.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per a regular una bonificació de fins al 90 % de la quota íntegra de l'impost sobre l'habitatge habitual, en els casos de subjectes passius que acreditin una situació econòmica desfavorable, d'insuficiència en les rendes familiars. En aquest sentit, l'Ordenança determinarà i concretarà els criteris requerits així com la quantia de bonificació en funció del valor cadastral de l'immoble.

 


Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA, amb el suport de la regidora no adscrita Sarai Martínez Vega i la regidora no adscrita Anna Maria Caballero Sancho, proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents 


ACORDS

 


PRIMER.- Donar suport a la Proposició de Llei per delimitar normativament la situació d'habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives.

 


SEGON.- Instar el Govern espanyol a desenvolupar per via reglamentària la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

 


TERCER.- Traslladar el present acord al Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, als Grups Polítics del Congrés, Senat i Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.”