Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La proposta de nou Pla de Mobilitat planteja que al 2024 la meitat dels desplaçaments a la ciutat es facin a peu o en bici

Escoltar

La proposta de nou Pla de Mobilitat planteja que al 2024 la meitat dels desplaçaments a la ciutat es facin a peu o en bici

S’ha presentat al Consell Municipal de Mobilitat

El Consell Municipal de Mobilitat va tractar ahir de manera monogràfica la proposta de nou Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible.
Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible són el documents bàsics per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya, i la seva redacció és obligatòria en aquells municipis que, com Mataró, presten servei de transport col·lectiu urbà de viatgers. El document s’ha treballat tècnicament i amb els grups municipals al llarg de cinc anys.
S’emmarca en l’estratègia Mataró 2022 i en l’aprovació al juliol de 2016 del Pacte per la Mobilitat de Mataró, que va ser subscrit per tots els grups municipals. Per elaborar el document, l’Ajuntament ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que contracta la consultora Doymo, SA com equip redactor, i duu a terme la direcció facultativa.


Els objectius
El Pla de Mobilitat Urbana es desenvoluparà conforme a principis d’eficàcia, economia, transparència, participació, equitat (social i territorial) i sostenibilitat. Pel que fa a la distribució modal de la mobilitat, els objectius per al 2024 són que un 50% dels desplaçaments a la ciutat siguin a peu o amb bicicleta (41% al 2014), un 15% en transport públic (11% al 2014) i reduir fins al 35% l’ús del vehicle privat (48% al 2014), promovent d’aquesta manera els modes més sostenibles.


Les accions proposades
El Pla adopta com a línies estratègiques el decàleg de prioritats definit pel Pacte per la Mobilitat. Com a mesures generals, es proposen:
Prioritzar el vianant i la bicicleta a la xarxa viària


- Definició de la xarxa bàsica de vianants i dels seus criteris de qualitat

- Implantació progressiva de paviment únic amb prioritat a les vies d’amplada igual o inferior a 7 m. i ampliació de les voreres (prioritari quan tinguin amplada inferior a 1,80 m)

- Eliminació d’obstacles i actuacions puntuals de millora a les voreres.

- Implementació del Pla estratègic d’impuls del Centre. Ampliació i millora de la gestió de la zona de vianants del centre.

- Millora de la mobilitat de vianants als barris (xarxa bàsica).

- Creació d’una ronda verda per a vianants i ciclistes.

- Aplicació dels plans de senyalització per a vianants al centre i passeig Marítim.

- Definició i desenvolupament de la xarxa bàsica ciclista.

- Aparcaments de bicis als equipaments que no en disposen i als aparcaments públics. Implantació aparcament de seguretat.

- Potenciació com a eix de vianants de les rondes de Francesc Macià i de Leopoldo O’Donell.
Generar una xarxa de transport públic eficaç i eficient


- Proposta de nova xarxa de Mataró Bus, que millori freqüències, ampliï horaris i arribi a TecnoCampus-Rengle.

- Proposta de nous títols de transport (T-10 Mataró/ T-Rosa) més econòmics per promoure l'ús del transport públic i afavorir l'equitat en l'accés al servei de Mataró Bus.

- Proposta d'ampliació de flota i renovació d'autobusos per vehicles de baixes emissions (híbrids/elèctrics).

- Propostes d’ampliació de carrils-bus: ampliar la xarxa de carril bus a 8 eixos, afectant totes les línies.

- Sistema Intel·ligent de regulació semafòrica: completar-ne la implantació, amb prioritat per al bus.

- Millora del node de la xarxa de transport públic de la plaça de les Tereses, condicionat al Pla Estratègic d’Impuls del Centre.
Gestionar l’aparcament i el viari per dissuadir la mobilitat no essencial en cotxe


- Replantejament de la xarxa bàsica de vehicles, amb criteris de jerarquia viària (subjecte a estudis de detall).

- Estudi de reordenació de l’esquema de circulació a l’oest i est del centre.

- Estudi de reordenació de l’esquema de circulació al sector nord.

- Millora de les interseccions amb alta intensitat o conflictivitat de trànsit.

- Construcció de nous aparcaments municipals sota pre-comercialització.

- Promoció de la rotació mitjançant un sistema de corones d’estacionament amb permanències màximes limitades.

- Dotar de més aparcaments per a motos al centre per evitar l’estacionament en voreres.

- Incorporació de nous panells de senyalització variable.

- Habilitació d’aparcaments perimetrals.
Fomentar hàbits i entorns més segurs i accessibles


- Execució de processos de Camí escolar en tots els centres educatius de la ciutat.

 


Minimitzar la problemàtica ambiental associada al transport i mobilitat de la ciutat


- Revisió i modificació de l'Ordenança Municipal de Circulació i Transport de Mercaderies.

- Control periòdic de l’evolució dels principals contaminants.

- Introducció de mesures en favor de l’extensió del vehicle elèctric. Creació d’estacionaments per a vehicles elèctrics i punts de recàrrega.

- Promoció de l’ús de vehicles de baixa contaminació en el transport públic urbà.

- Renovació de la flota de vehicles municipal amb implementació de criteris sostenibles.

- Monitorització de l’efecte de les actuacions del Pla de Mobilitat sobre el soroll de la ciutat. Actualització del mapa acústic de la ciutat.

- Millora de la pavimentació i implantació de paviment sonoreductor a la xarxa bàsica.

 


Gestionar i ordenar la distribució urbana de mercaderies


- Regulació i control digital de l’ús de places carrega i descàrrega. Accés exclusiu a les places de per als vehicles de distribució urbana de mercaderies a l’àrea central.

 


Completar i millorar les infraestructures d’accés i mobilitat de la ciutat


- Desenvolupament de la xarxa viària associada als nous accessos des de la C-32 (Mataró Oest i Sorrall).Augmentar l'oferta d'informació i sensibilització a la ciutadania envers l’educació viària i la promoció de la mobilitat sostenible- Potenciació de la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible.

- Impuls de campanyes sobre seguretat viària i civisme respecte als nous modes de mobilitat urbana.

- Campanyes de promoció de l'ús de la bicicleta.

- Impuls de Plans de Desplaçament d´Empresa (PDE) i de promoció del vehicle compartit.

 


Participació i consens en l’aplicació de les mesures
A nivell general, està previst que totes les propostes tècniques d’actuació incloses se sotmetin sempre a un procés de participació política i ciutadana abans de la seva implantació per garantir el consens. El Consell de Mobilitat és l’òrgan prioritari de participació ciutadana en la gestió, execució, seguiment i avaluació del Pla, sense perjudici que les accions es debatin també en altres consells territorials o sectorials de participació.
Es farà seguiment del Pla mitjançant un programa d’indicadors, una memòria anual i amb l’Observatori de la mobilitat.