Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament preveu congelar els principals tributs per al 2019 i crear dues T-10 de Mataró Bus més econòmiques

Escoltar

L'Ajuntament preveu congelar els principals tributs per al 2019 i crear dues T-10 de Mataró Bus més econòmiques

Seran dos nous títols de 10 viatges, un per a tothom un 20 % més econòmic que la T-10 actual i un altre per a jubilats a 6,60 €

El Govern municipal ha elaborat l’avantprojecte de pressupost i modificació dels impostos, taxes i preus públics per al 2019, en què proposa la congelació dels principals tributs. L’objectiu és fer front a les majors despeses derivades principalment dels increments retributius dels empleats públics previstos pels Pressupostos Generals de l’Estat i a la millora del servei de Mataró Bus, així com per donar resposta a les necessitats de la ciutat, als compromisos del Pla de Mandat i als reptes detectats en la diagnosi del projecte estratègic Mataró 2022.

 


La proposta de modificació de les Ordenances Fiscals per a 2019 acorda congelar els rebuts de la taxa de la brossa domiciliària, de l’Impost de Béns Immobles (IBI), de l’Impost de Vehicles, de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE), de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) i de l’'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues) . Únicament es preveu l’aplicació de l’increment de l’IPC dels preus públics (1,6 %) –excepte els preus d’ensenyament, cultura i recollida de residus- i de la taxa de cementiris. També es manté la recuperació progressiva de la taxa de guals.

 


Amb l’aprovació d’aquestes modificacions, l’Ajuntament preveu un increment d’ingressos de 247.597 €.

 


Pel que fa als incentius fiscals i a les ajudes a les famílies, la proposta per al 2019 és mantenir totes les bonificacions i ajuts actuals en la taxa de brossa domiciliària, i els impostos de l’IBI, l’ICIO i Plusvàlues.

 


Partint d’aquesta proposta d’ordenances fiscals, i considerant també les dades que es desprenen dels informes de seguiment pressupostari de l’exercici 2018, dels compromisos adquirits en inversions plurianuals i derivades de subvencions, i de millores als contractes de serveis públics, el Govern ha elaborat també l’avantprojecte de pressupost.

 


El marc pressupostari per a 2019, a més dels ingressos provinents de la modificació de les Ordenances Fiscals, preveu majors recursos procedents de la participació en els impostos de l’Estat (PIE), l’increment de la recaptació en concepte d’Impost de Construccions, Instal•lacions i Obres, així com els augments en ingressos derivats de la gestió dels tributs.

 


Aquests majors ingressos calculats en 4,26 milions d’euros permetran cobrir les majors despeses previstes.

 


La previsió d’augment en la recaptació de l’impost sobre construccions, instal•lacions i obres es destina íntegrament a inversions, que recullen els compromisos actuals –en especial al manteniment de la política d’habitatge amb una dotació pressupostària igual a l’actual-.

 
Bonificacions i noves taxes per una mobilitat més sostenible

Tot i que la cistella principal de tributs es mantindrà com aquest 2018, el Govern proposa la introducció d’algunes modificacions, bonificacions i la creació de noves taxes per poder tirar endavant projectes relacionats amb el Pla de Mobilitat que s’haurà d’aprovar properament.

 


En l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, es proposa l’adaptació de les bonificacions mediambientals a la classificació de la Direcció General de Trànsit (DGT) per raó de gasos contaminants. Així doncs, els vehicles elèctrics classificats com a “zero emissions” tindran una bonificació del 75 % i els vehicles ECO una bonificació del 70 %. Es redueix del 60 % al 40 % la quota per als vehicles amb una antiguitat entre 25 i 35 anys.

 


La taxa de guals, tal com es va acordar el 2017, s’anirà recuperant progressivament en un període de 4 anys. Durant el 2018 s’ha aplicat un 50 % de la taxa prevista i, per a 2019, es proposa arribar al 75 % de l’import final previst. Els ingressos per aquest concepte aniran íntegrament a millores i manteniment de voreres, accessibilitat i mobilitat.

 


Les principals novetats fan referència a la zona blava i al Mataró Bus:

 


-La zona blava es proposa que sigui gratuïta per als vehicles elèctrics, classificats com a “zero emissions”. Aquesta gratuïtat no ha d’excloure de l’obligatorietat de mantenir el temps màxim d’estacionament controlable mitjançant tiquet.

 


-Es crearan dos nous títols propis per a usuaris del Mataró Bus que entraran en funcionament amb el nou contracte del servei de transport urbà:

 


• T-10 monomodal: targeta de 10 viatges no integrats. El preu serà del 80 % de la T-10 integrada d’una zona.

 


•T-Jubilats: títol unipersonal de 10 viatges monomodal i monoperador per a persones majors de 65 anys o que disposin de pensió. El preu serà de 6,60 €.

 


Per últim, s’introdueix un nou concepte de tributació per a les noves reserves especials per càrrega i descàrrega de mercaderies, distribució o reserves d’estacionament.

 


Aigües de Mataró també mantindrà les tarifes de 2018.


Calendari

El procediment d’elaboració i aprovació del pressupost i ordenances fiscals i programa d’actuació serà conjunta.

 


Els grups municipals poden presentar suggeriments a l’avantprojecte fins l’11 d’octubre. A partir d’aquí, es preveu fer-ne l’aprovació inicial en un Ple extraordinari a finals d’octubre.

 


L’aprovació definitiva es preveu en un altre Ple extraordinari a finals de desembre per tal que les noves ordenances, taxes i preus públics entrin en vigor l’1 de gener de 2019.