Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L'Ajuntament torna a reclamar per unanimitat a la Generalitat que resolgui de manera definitiva el finançament del CSdM

Escoltar

L'Ajuntament torna a reclamar per unanimitat a la Generalitat que resolgui de manera definitiva el finançament del CSdM

La Junta de Portaveus, celebrada el 9 d’abril, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada per tots els grups municipals sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del Maresme per al 2016-2017 i el Pla d’Inversions. La proposta es va presentar fora de termini i es va acceptar per urgència.

La Declaració institucional és la següent:

“El Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) gestiona l’Hospital de Mataró que atén una població, segons la seva àrea d’influència, de 265.551 habitants. Pel que fa a la Salut Mental, la seva població de referència és de 427.105 persones. A més de l’Hospital de Mataró, el CSdM actualment també gestiona serveis sanitaris d’Atenció Primària, serveis sociosanitaris i residencials.

El CSdM pateix des de la seva creació dificultats de finançament, especialment pel que fa referència a les inversions, i el seu creixement a partir del l’any 2000 amb serveis d’atenció primària i, posteriorment l’any 2003, amb els Serveis de Prevenció Assistencials i Sociosanitaris (PASS) no van contribuir a la millora del dèficit històric, al qual es va donar solució mitjançant la sol•licitud de crèdits a llarg termini. El pagament dels capitals d’aquests préstecs no ha tingut compensació pressupostària fins a 2013, quan el dèficit financer acumulat era de 30,8 MM d’€.

A aquesta realitat cal sumar-hi una altra preocupació, vist que des de fa anys en els pressupostos del CSdM no es consigna la globalitat de l’import d’amortitzacions tal i com constaten els informes anuals d’auditoria, patint, en conseqüència una greu descapitalització. Recentment, el CSdM ha realitzat una Auditoria tècnica d’estructures, instal•lacions i equipaments que estima un volum d’inversions en obres, instal•lacions, equipaments i sistemes d’informació i control de 23.700.678 €, dels quals 10.437.918 € serien per actuacions urgents i prioritàries.

Des de l’any 2014, davant aquesta preocupant situació la Comissió de Salut del Parlament ha aprovat 4 resolucions:

Resolució 638/X, sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital de Mataró; la Resolució 956/X, sobre el sanejament del dèficit del Consorci Sanitari del Maresme, la Resolució 1113/X, sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al 2015 i Moció 23/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de l’atenció sanitària (Punt 5).

Aquestes resolucions han estat executades només en una mínima part, i en conseqüència a l’infrafinançament i el dèficit, en data 14 d’octubre de 2015, la Comissió Delegada de la Comissió Interdepartamental per a la Sostenibilitat Econòmica del Sistema Sanitari de Catalunya certifica la retirada del règim especial d’autonomia de gestió del CSdM, la qual cosa fa la seva gestió més dificultosa en el dia a dia. En conseqüència a aquest dèficit, el CSdM presenta un Pla de re-equilibri 2015-2018, que amb el vist i plau de CatSalut i de la Comissió abans esmentada contempla un seguit de mesures, s’aprova per revertir aquesta situació de dèficit. Aquest pla, lluny d’assolir l’objectiu, ha posat de manifest encara més, des del nostre punt de vista, que el principal problema del Consorci no és una deficitària gestió, sinó un deficitari pressupost d’ingressos que no cobreix les despeses de funcionament per portar a terme l’activitat necessària contractada.

En definitiva, el CSdM té un dèficit estructural en el pressupost d’ingressos.

Davant aquest fet la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Mataró reitera un altre cop la seva preocupació per la manca de resposta a la greu situació que passa el CSdM, tant per el que fa al finançament de l’activitat sanitària com a les inversions, així com per la situació de saturació i sobrecàrrega del personals assistencial. En el seu conjunt aquestes circumstàncies posen en risc els guanys de qualitat assistencial assolits al llarg dels darrers anys. A més considerem que, donat els escassos avenços assolits els darrers dos anys, caldria no malbaratar més el temps i aprofitar aquest moment per elaborar un pla director sanitari del Maresme Central, que contempli en un escenari a curt, mig i llarg termini les necessitats estructurals dels diferents àmbits assistencials -Atenció Primària, Atenció comunitària, Atenció especialitzada mèdica i quirúrgica en règim d’ingrés i ambulatori (quiròfans, UCSI, hospital de dia, consulta externa, hospitalització a domicili...), atenció urgent, cures intensives...- Aquest treball de planificació pensem que hauria de realitzar-se amb total transparència en l’àmbit d’una comissió mixta, tal i com es va fer en el cas de l’àmbit Sociosanitari.

Per aquests motius, el Grups Municipals presentem els següents acords:

1. L’ Ajuntament de Mataró reclama al Departament de Salut l’elaboració d’un Pla Director Sanitari del Maresme Central, que contempli les necessitats sanitàries a curt, mig i llarg termini. Aquest Pla considerem que s’hauria de treballar en el sí d’una comissió mixta tal i com es va fer en la Comissió del Sociosanitari.

2. L’ Ajuntament de Mataró reitera l’exigència al Govern a donar una solució definitiva a la extrema descapitalització del Consorci Sanitari del Maresme, que contempli un pla. Les inversions urgents es dotaran econòmicament de manera immediata. Les no urgents s’inclouran, amb una partida pressupostària, en un calendari segons criteris de prioritat.

3. L’ Ajuntament de Mataró exigeix al Govern a incrementar el pressupost del Contracte Programa del CSdM de manera que es corregeixi el seu infra-finançament crònic, p.ex. contemplant una dotació per fer front a les jubilacions dels especialistes professionals integrats de l’ICS.

4. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, la Conselleria de Salut, la Conselleria d’Economia i Coneixement, al Consell Comarcal del Maresme, al Consell Rector del CSdM, al Comitè d’Empresa del CSdM i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat del Maresme”.