Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró aprova el Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 que aborda la salut de forma global des de totes les polítiques

Escoltar

Mataró aprova el Pla Municipal de Salut Pública 2017-2020 que aborda la salut de forma global des de totes les polítiques

El Pla s’ha elaborat amb la implicació de tots els serveis municipals, els agents de salut d’altres administracions, entitats i la ciutadaniaLa Junta de Govern Local, celebrada el 15 de gener, va aprovar el Pla Municipal de Salut Pública de Mataró 2017-2020. El document vol fomentar la salut individual i col·lectiva i els estils de vida saludables; promoure actuacions comunitàries per a la salut; disminuir els riscos per a la salut i gestionar el bon govern des de la salut pública. 
El Pla Municipal de Salut Pública de Mataró s’emmarca en el Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i en concret en la línia de la salut en totes les polítiques com marca l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Segons aquesta línia de treball cal formular polítiques globals i transversals amb l’objectiu de protegir i millorar la salut dels ciutadans.
Per aconseguir aquest objectiu, en l’elaboració del document local han participat tots els serveis municipals així com les entitats ciutadanes que formen part del Consell Municipal de Salut i tots els agents de salut del territori. El Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament de Mataró ha comptat amb l’assessorament de la consultoria del Consorci de Salut i Social de Catalunya i la col·laboració del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona.


Eixos estratègics i accions
1.- Fomentar la salut individual i col•lectiva i els estils de vida saludable.
Les accions que s’inclouen en aquest eix estratègic estan orientades a: fomentar els hàbits i l’alimentació saludables en base a la dieta mediterrània, tant en l’àmbit educatiu com en el comunitari; conscienciar la població vers els beneficis per a la salut que comporta la pràctica habitual d’activitat física, també a l’entorn urbà, facilitant l’accés a les eines i els recursos existents al municipi; contribuir a la reducció de la prevalença i reduir els riscos derivats del consum de tabac, alcohol i altres drogues, posant especial èmfasi en els joves menors de 25 anys; contribuir a la reducció de problemes relacionats amb la salut afectiva, sexual i reproductiva dels joves; contribuir a la reducció de la prevalença de la infecció pel VIH i la sida i a la no discriminació de les persones seropositives; contribuir a la millora de la salut mental de la ciutadania, treballant amb tots els agents implicats en el marc de la Taula de Salut Mental de Mataró; vetllar pels efectes que el canvi climàtic pugui produir en la salut de la població.

 
2.- Promoure actuacions comunitàries per a la salut i la reducció de les desigualtats en salut.
Dur a terme actuacions específiques en els barris de la ciutat; participar en les taules de seguiment juntament amb altres institucions, els professionals, la ciutadania i les entitats en relació a la salut mental, les desigualtats de gènere i la integració social; millorar la prevenció dels problemes de salut en general i de salut mental mitjançant la detecció i la intervenció precoç, potenciant el seguiment dels protocols disponibles i la formació dels pares d’adolescents en temes de salut, prevenció de consum de drogues i altres conductes de risc; potenciar la prevenció dels trastorns de la nutrició infantil.
3.- Disminuir els riscos per a la salut.
Gestionar el risc per a la salut derivat de la contaminació del medi, de les aigües de consum públic, dels equipaments públics i als llocs habitats, incloses les piscines, en les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing; gestionar el risc per a la salut derivat dels productes alimentaris, dels animals domèstics, dels animals de companyia, dels animals salvatges urbans i de les plagues; reduir els nivells de contaminació de l’aire i l’acústica i vetllar per assolir els nivells recomanats; vetllar pels efectes que el canvi climàtic pugui produir en la salut de la població.
4.- Bon govern de la salut pública.
Les accions d’aquesta línia són implementar l’estratègia de “salut a totes les polítiques” a tots els serveis municipals de l’Ajuntament; impulsar i coordinar la creació d’un espai de formació i assessorament reconegut dins del món universitari amb la participació de diferents agents del territori on els professionals i la ciutadania adquireixin coneixements i trobin resposta a les inquietuds i demandes relacionades amb la salut pública; creació de mecanismes per fer més efectiva la coordinació i la col•laboració entre els diferents agents amb responsabilitat en la salut pública a la ciutat; acordar un conjunt d’indicadors útils per a la planificació, gestió i monitoratge i avaluació del Pla de Salut 2017-2020; donar impuls a l’ús de les TIC tant pel que fa al desenvolupament de les funcions pròpies de la salut pública com per millorar la comunicació i l’accessibilitat de la població als serveis de salut pública; identificar les necessitats en formació en relació a les prioritats del Pla de Salut i mantenir les competències professionals de la salut pública; definir estratègies que permetin avançar cap a una participació i implicació efectiva de la ciutadania; millorar la transparència i el retiment de comptes.
Aquest Pla de Salut, que deroga l’actual que era pel període 2003-2006, exigeix la confecció de plans anuals de treball que han de permetre executar les competències obligatòries que el Servei de Salut i Consum municipals té encomanades per la Llei 15/1990 d’ordenació sanitària de Catalunya, el decret legislatiu 2/2003 del 28 d’abril segons el qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública i la normativa sanitària específica.