Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament preveu un increment general dels tributs per al 2020

Escoltar

L’Ajuntament preveu un increment general dels tributs per al 2020

La pujada d’impostos rondarà els 48 € anuals de mitjana per família i anirà acompanyada d’un Pla de racionalització de la despesa de l’Ajuntament per garantir l’equilibri pressupostari i la prestació de serveis, en un escenari en què han disminuït ingressos per conceptes com l’ICIO o la plusvàlua

El Govern municipal ha aprovat el decret d’avantprojecte de pressupost i modificació dels impostos, taxes i preus públics per al 2020, en què proposa un increment general dels tributs, una proposta que s’ha explicat avui en la Comissió Informativa Municipal de Presidència, Bona Governança i Reptes Mataró. L’increment proposat suposaria que una família tipus (que pagui IBI d’habitatge, IBI d’una plaça d’aparcament, taxa de gual, taxa de brossa domiciliària, impost de vehicles i taxa de cementiris), l’any que ve pagaria 801,79 € en concepte d’impostos municipals (47,63 € més respecte el 2019).

La proposta d’augment dels tributs està acompanyada d’un Pla de mesures de racionalització de la despesa per poder fer front a l’escenari pressupostari 2020-2023. I és que, a més de garantir la prestació de serveis i de donar resposta a les necessitats de la ciutat, caldrà afrontar la disminució en la previsió d’ingressos com l’ICIO o la plusvàlua, l’increment de la despesa de personal treballador de l’Ajuntament (proper als 2 M €) i la millora dels contractes de neteja i recollida, de la neteja d’edificis i del Mataró Bus.

És davant d’aquest marc pressupostari, que el Govern proposarà als grups municipals un Pacte Fiscal 2020-2023 que permeti adequar els ingressos i les despeses corrents i que ajudi a implementar mesures permanents de sostenibilitat i eficiència financera i de racionalització en la prestació de serveis, sempre sota els prismes de la participació i la transparència. També es vol constatar l’infrafinançament de les administracions locals i la càrrega addicional que suposa per a les arques municipals la manca de recursos procedents d'altres administracions per a polítiques d'habitatge, escoles bressol o rehabilitacions de comunitats als barris amb dèficit estructural, entre d'altres.

Properament també es presentarà un nou Observatori de Ciutat sobre dades socioeconòmiques i fiscals que neix amb la voluntat de ser un altre instrument clau per prendre decisions de política pressupostària i fiscal. Contindrà dades bàsiques de renda personal i familiar disponible, producte interior brut i comparatives de fiscalitat respecte a altres municipis catalans de més de 50.000 habitants de la província de Barcelona.

 

Increment dels tributs

Les principals modificacions proposades són:

-Impost sobre béns immobles (IBI): incrementar el coeficient general en un 8 %, de manera que el tipus de gravamen passaria del 0,5202 % al 0,5618 %. Així doncs, el rebut mig residencial actual de 441,84 € passaria a 477,17 € (35,33 € més que aquest any). L’increment anual d’ingressos previstos amb aquest augment és de 2,2 M €.

També en referència a aquest tribut, se simplifica la sol·licitud de la bonificació per a les famílies nombroses (només s’haurà de demanar una sola vegada), s’ampliarà fins al 50 % el topall del rebut mig residencial bonificat -actualment és de 200 €-, i s’incorporarà la bonificació del 70 % de la quota per habitatges cedits a la borsa de lloguer o a altres programes municipals de foment del lloguer assequible. Es manté l’exempció total del rebut de l’IBI en cas de cessió de l’habitatge habitual en herència a la borsa municipal de lloguer social

-Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues): aprovar un nou tipus impositiu del 18 % (actualment és del 15,5 % i el tipus màxim permès per la llei és del 30 %) i simplificació de la bonificació per transmissió per causa de mort de l’habitatge habitual. L’augment de recaptació seria de 600.000 €. Es manté la bonificació en cas de cessió de l’habitatge habitual en herència a la borsa municipal de lloguer social

-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): modificar el tipus de gravamen actual (3,768 %) i fixar el 4 %. Aquest tipus màxim és el que tenen 11 de les 21 ciutats catalanes de més de 50.000 habitants. Aquesta modificació suposaria un increment del tipus i de la previsió d’ingressos d’un 6,15 %, amb un resultat econòmic de 175.000 €.

-Impost d’activitats econòmiques (IAE): arribar al tipus màxim del 3,8 %, un increment que suposarà una repercussió econòmica de 246.875,99 €.

-Taxa de brossa domiciliària: per absorbir l’increment del cost del contracte previst per al 2020 (aproximadament 290.188 €), s’hauria d’incrementar la taxa en un 5,3 %. Aquest augment suposaria un increment del rebut d’uns 5,50 € de mitjana.

-Taxa de guals: aplicació del darrer tram d’increment acordat a les ordenances fiscals de 2017 de recuperació de la taxa en 4 anys. Aquesta mesura suposaria una previsió d’un increment d’ingressos de 220.544,75 €.

 

Racionalització de la despesa

En paral·lel a la proposta de pujada generalitzada dels tributs, també s’ha creat un equip de treball per a l’elaboració, implantació i seguiment d’un Pla de mesures de racionalització en la prestació dels serveis de l’Ajuntament per al període 2020-2023. La previsió és que, abans que finalitzi l’any, tingui enllestit el Pla i la proposta d’implantació.

Aquest equip està presidit pel primer tinent d’alcalde i regidor d’Administració i Bon Govern, Juan Carlos Jerez, i constituït per personal tècnic i de suport administratiu.

 

Calendari

Els grups municipals poden presentar suggeriments a l’avantprojecte fins al 9 d’octubre. A partir d’aquí, es preveu fer-ne l’aprovació inicial en un Ple extraordinari el 24 d’octubre.

L’aprovació definitiva es preveu en un altre Ple extraordinari a finals de desembre per tal que les noves ordenances, taxes i preus públics entrin en vigor l’1 de gener de 2020. En aquesta mateixa sessió està previst que s’aprovi inicialment el Pressupost per al 2020.