Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament tanca l’exercici 2018 amb un romanent de tresoreria de 5,16 milions d’euros

Escoltar

L’Ajuntament tanca l’exercici 2018 amb un romanent de tresoreria de 5,16 milions d’euros

El Ple municipal ha donat compte de la liquidació de l'exercici 2018, que l'Ajuntament ha tancat amb un romanent de tresoreria de 5,16 milions d'euros. D’aquests diners, 4,63 milions d’euros estan disponibles i, la resta, són diners ja compromesos per a projectes de 2018 pendents d'execució.

L’Ajuntament ha tancat l’exercici 2018 amb un romanent de tresoreria de 5,16M €. D’aquests diners, 4,63M estan disponibles i, la resta, són diners ja compromesos per a projectes de 2018 que encara no s’han executat.

El resultat pressupostari ajustat de 2018 (diferència entre tots els ingressos liquidats i totes les despeses efectuades) ha estat de 8,36M €. És el cinquè any consecutiu que es tanca amb superàvit.

L’endeutament de l’Ajuntament a data 31 de desembre de 2018 era de 78,24M € i, el del conjunt d’Ajuntament i la resta d’entitats del grup, és de 156,26M €, el que suposa un endeutament total inferior en -25,12 milions al de l’any anterior.

Durant l’exercici 2018, el grup Ajuntament ha pagat a 47,26 dies de mitjana als seus proveïdors –el màxim permès són 60 dies-.

 

Ingressos i despeses

Al llarg de 2018, els ingressos corrents de l’Ajuntament van ser de 129,58M €, 2,02M € més del que s’havia previst i més que els de l’any 2017. Aquest augment de la recaptació s’explica, en gran part, pels ingressos corresponents a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), que van recaptar 1M € més del previst (s’havien pressupostat 2M € i es van recaptar 2,98M €). També hi ha hagut un augment de l’Impost de Béns Immobles (IBI), de l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) i de les plusvàlues. Durant l’any passat, un 62 % dels ingressos que va registrar l’Ajuntament van ser propis, és a dir, van provenir d’impostos, taxes i preus públics.

Pel que fa a la liquidació de les despeses corrents, l’Ajuntament ha gastat el 95,31 % del que s’havia pressupostat. S’havien pressupostat 111,36M € i es va acabar generant despesa per valor de 106,15M €. Per programes, Ensenyament és el principal destí de la despesa, seguit del deute públic, la Protecció i promoció social i la Seguretat i Protecció Civil. Els majors augments de la despesa han estat en Seguretat i protecció civil, Ensenyament i en Protecció i promoció social.

 

Evolució de l’endeutament

L’endeutament de l’Ajuntament a 31 de desembre de 2018 era de 84,09M €, 2,87M € menys que el 2017. La ràtio de deute era del 77,19 % i la previsió és tancar el 2019 amb una ràtio del 74,11 %. Mataró, doncs, manté la ràtio d’endeutament per sota del 110 %, tal com estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Pel que fa al grup Ajuntament (que inclou també les empreses públiques PUMSA, AMSA, Mataró Audiovisual i TecnoCampus), l’endeutament s’ha reduït en 25,12M €, passant de 181,37M € a 156,26M €. La previsió és tancar el 2019 amb un deute de 169,55M €, un cop afegit el deute del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme, que ha estat assignat des de l’1 de gener de 2019 com a ens dependent de l’Ajuntament.