Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El nou planejament urbanístic del Camí Ral de la Mercè supera l’aprovació provisional sense al·legacions

Escoltar

El nou planejament urbanístic del Camí Ral de la Mercè supera l’aprovació provisional sense al·legacions

El document ha de rebre el vistiplau de la Generalitat perquè la proposta quedi aprovada de forma definitiva. L’Ajuntament ja té aprovats els projectes de reurbanització i de millora de les xarxes d’abastament i clavegueram, amb una inversió conjunta valorada en 1,4 milions d’euros.

El darrer Ple municipal, celebrat el 3 de desembre, va aprovar provisionalment el nou planejament urbanístic per al Camí Ral de la Mercè, entre el carrer de la Cooperativa i La Rambla. Durant el període d’exposició pública del document, aprovat inicialment el passat setembre, l’Ajuntament ha atès diferents consultes de propietaris i ciutadans sobre la proposta urbanística però no ha rebut cap al·legació. S’han introduït canvis poc significatius per aclarir les alçades de les plantes superiors i la proposta s’envia ara a la Generalitat per a la seva aprovació definitiva.

En aquest tram del Camí Ral hi ha edificacions de diverses alçades i construïdes a diferent alineació respecte al carrer. Les edificacions històriques conviuen amb els nous edificis construïts d’acord amb el Pla General de 1996, enretirats i amb una alçada màxima de 5 plantes. Aquest model, que només s’ha desenvolupat en 21 de les 66 parcel·les existents, també ha fet aparèixer nombroses parets mitgeres, que contribueixen a desconfigurar l’espai.

La modificació puntual que s’està tramitant recupera les alineacions antigues i d’aquesta manera consolida les dues alineacions existents, jugant amb l’espai públic perquè s’hi formin places i ampliacions de voreres. Les noves construccions no s’hauran d’endarrerir i es mantindrà l’edificabilitat, tot i que s’haurà de redistribuir: els edificis podran tenir més fondària i l’alçada màxima serà de 3 plantes en primera línia i de 4 plantes en segona línia (i per tant no visible a ulls del vianant). Pel que fa a les parets mitgeres, la modificació del planejament preveu reconvertir-les en façanes.

El Ple també ha aprovat provisionalment la modificació puntual del Pla especial del patrimoni arquitectònic de Mataró per protegir les cases que tenen un valor afegit, en concret la façana de les 8 cases d’eixample situades a la banda més propera a la Rambla, i la façana i la volumetria de les cases de cos situades a tocar del carrer de Cosme Churruca i del carrer de la Cooperativa. Per mantenir aquest conjunt de cases de cos, l’edificabilitat es concentrarà a la parcel·la del costat de l’immoble d’oficines que hi ha a tocar de l’avinguda de Jaume Recoder, que millorarà la imatge urbana al tapar la mitgera de grans dimensions que es veu en l’actualitat. D’altra banda, també s’inclouran en el Pla especial del patrimoni arquitectònic els aparadors i trets diferencials dels comerços inclosos en l’inventari d’establiments emblemàtics per tal de mantenir els atributs que els fan específics i recuperar aquest vial com a eix comercial.


El projecte de reurbanització

En paral·lel a la revisió de planejament, l’Ajuntament té previst reurbanitzar el Camí Ral de la Mercè per donar més espai als vianants, creant un eix cívic que faci els desplaçaments més còmodes, segurs i atractius per passejar i per comprar. L’estiu passat ja es van fer canvis provisionals en la mobilitat: es va eliminar el carril bus, deixant un únic carril de circulació en sentit Girona, i es va habilitar un carril bici i un altre de circulació per als vianants.

Ara ja s’han aprovat els projectes per millorar les xarxes d’aigua i clavegueram i reurbanitzar el Camí Ral entre els carrers de La Cooperativa i de Lepant, actuacions, que es preveu dur a terme durant el primer semestre de 2021 i suposaran una inversió estimada en 1,4 milions d’euros: 849.148,80 € la reurbanització i 560.379,42 € la intervenció en les xarxes d’abastament i clavegueram que anirà a càrrec d’Aigües de Mataró.

Per renovar el clavegueram, que presenta un estat de conservació deficient que ha motivat contínues reparacions en els darrers anys, s’instal·laran 120 metres lineals de tub de 80 cm de diàmetre i 124 metres lineals de tub d’1 m de diàmetre, se substituiran embornals i es connectaran els claveguerons a les finques. La xarxa d’abastament d’aigua potable està prevista al Pla Director de l’Aigua i suposarà la substitució de tubs de fibrociment per tubs de fosa dúctil i el canvi de vàlvules i hidrants.  

La proposta de reurbanització afecta a una superfície de 4.616 m2. S’ampliaran les voreres, que es pavimentaran amb pedra artificial, i s’eliminaran les barreres arquitectòniques. La vorera del costat muntanya quedarà al mateix nivell que la zona de calçada, però separant els dos espais es preveu una línea d’arbrat i es col·locarà paviment especial de llambordins de formigó que permetrà créixer vegetació entre les seves juntes. Entre les espècies d’arbrat previstes hi ha el ginkgo, el sapinde de la Xina fastigiat, el til·ler argentat i el pistatxer xinès. També es plantaran diferents espècies herbàcies en jardineres. Així mateix, es preveu aplicar solucions de transició a les parets mitgeres amb planta enfiladissa.

Es mantindrà només un carril per a vehicles i bicicletes en sentit Girona i es crearà un carril bici en sentit Barcelona que formarà part del projecte d’anella ciclista de Mataró. El paviment en les zones de trànsit serà de llambordins de pedra artificial. Es preveuen cinc passos de vianants per potenciar el caràcter cívic i garantir l’accessibilitat entre un cantó i l’altre del carrer. El nou enllumenat, de leds, es disposarà en columnes entre l’arbrat situat al costat de la vorera de muntanya i adossat a la façana en la vorera de mar. S’instal·larà mobiliari urbà: bancs, cadires, papereres i aparcaments per a bicicletes.


Pla d’Impuls del Centre

La voluntat d’embellir aquest tram del Camí Ral s’alinea amb la proposta guanyadora del concurs d’idees del Pla d’Impuls al Centre, ‘Mataró ciutat ideal’, que té per objectiu millorar la qualitat de vida, la imatge i la promoció de la ciutat i l’activitat econòmica. Juntament amb la renovació del paviment de la plaça de Santa Anna, la remodelació del Camí Ral serà la primera intervenció urbanística en l’àmbit del Pla d’Impuls al Centre que es farà realitat.


Publicat a