Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova inicialment el nou planejament urbanístic de l’àmbit del Sorrall

Escoltar

El Ple aprova inicialment el nou planejament urbanístic de l’àmbit del Sorrall

La nova ordenació vol crear un polígon singular amb criteris de sostenibilitat, dignificar aquesta entrada de la ciutat, implantar noves activitats comercials, terciàries i de serveis, potenciar els itineraris i espais verds, i dibuixar noves zones d’aparcament.

Imatge sintètica de la proposta
Imatge sintètica de la proposta

El Ple municipal va aprovar el passat dijous 4 de març, inicialment, la modificació puntual del Pla General d’Ordenació en l’àmbit del Sorrall, la nova ordenació urbanística que substituirà al planejament que va ser anul·lat al 2014 per un contenciós administratiu.

La nova proposta deixa fora de l’ordenament la finca que era objecte d’expropiació des de 2001 i que segueix tramitació a part. A grans trets, la proposta manté els objectius bàsics del planejament anul·lat, modificant els límits i millorant la viabilitat per completar urbanísticament la part de ponent de la ciutat entre la riera d’Argentona i el barri de Cerdanyola. La voluntat és crear una ordenació urbanísticament sostenible, dissenyada amb criteris de sostenibilitat i circularitat, i a la vegada capaç d’integrar el caràcter urbà en el territori més natural.

L’àmbit afectat pel planejament són 197.799 m2, destinant un 83% a sòl públic (39% a espais lliures, 26% a equipaments i 18% a vials) i un 17% a sòl privat. De l’àmbit total, 169.480 m2 configuraran el polígon d’actuació urbanística UA-88 El Sorrall, que precisarà planejament de detall i s’executarà pel sistema de reparcel·lació per cooperació. La resta de l’àmbit, que correspon a una part dels espais verds i viari, s’executarà de manera directa un cop aprovada la modificació del Pla General.


Dignificar l’entrada a la ciutat des del Vallès

Així, un dels objectius principals és dignificar l’entrada a la ciutat des del Vallès Oriental i millorar els aspectes de mobilitat de la connexió amb la xarxa comarcal:

1. Millorar el traçat de la carretera d’Argentona, de manera que el primer tram es converteix en un espai urbà al servei dels vianants i de l’activitat ciutadana: espai per a vehicles, voreres arbrades per anar a peu, carril bici i estacionament.

2. Nou accés, ja executat, des de la C-32 per la rotonda de l’autovia Mataró-Granollers per accedir al sector.

3. Millorar els encreuaments de les rondes de Bellavista i de Josep Tarradellas, amb l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch: es preveu la reurbanització del giratori i la creació d’una nova vorera a l’avinguda de Josep Tarradellas que permeti un ús públic i social d’aquesta via i de la seva connexió amb la carretera d’Argentona.

Es preveu la distribució de les noves activitats econòmiques en sis illes amb connexió directa amb la xarxa viària principal per a la implantació d’empreses amb necessitats d’espai diferent. L’objectiu és afavorir la diversificació d’usos terciaris (activitats hoteleres, de restauració, comercials generals i singulars, d’oficines i serveis) que garanteixin una forta dinàmica social a la zona. En total s’hi preveu un sostre edificable de 50.000 m2. Es tracta en la major part de construccions de 2 i 3 plantes, excepte una peça de referència amb la possibilitat de ser més elevada al final de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch. Es pretén equilibrar l’ús residencial majoritari del barri combinant-ho amb les activitats comercials i de serveis, actualment deficitàries.

Es crearan noves àrees d’aparcament en superfície integrades a l’entorn de les activitats, a la zona d’equipament i al parc linial de la riera d’Argentona, amb una urbanització adequada a la naturalesa de l’entorn. L’objectiu en aquest cas és compensar el dèficit d’aparcament del barri.

Pel que fa als equipaments, el Centre Municipal d’Esports El Sorrall (20.401 m2 de superfície), que queda inclòs en l’àmbit, s’integra de manera correcta en l’entorn urbanitzat i millora l’accés des de la ronda de Josep Tarradellas. Així mateix, el planejament preserva i potencia el conjunt del patrimoni arquitectònic de la Torre de Can Palauet (440 m2) com a equipament social, urbanitzant els voltants, i reserva 30.488 m2 de sòl per a futurs equipaments de barri a la zona més en contacte amb la ronda de Josep Tarradellas.


Espais verds

Pel que fa als 76.919 m2 d’espais verds, la proposta persegueix dos objectius:

  • Recuperar per a la ciutat, com a parc urbà, una part important del turó de Cerdanyola, amb millor integració al teixit en contacte amb la ronda Bellavista.
  • Potenciar l’ús lúdic dels espais lliures al llarg de la Riera d’Argentona i connectar-los als espais naturals del turó de Cerdanyola, el parc de Cirera i Els Turons, tot planificant l’Anella Verda en aquesta part de la ciutat.


També dins de l’àmbit, Aigües de Mataró està construint el nou dipòsit de la ronda Bellavista per complementar i garantir el subministrament d’aigua potable a la part baixa de la ciutat. El parc projectat a sobre d’aquest dipòsit s’integrarà en tots els espais lliures esmentats, resolent els accessos des de la ronda cap al turó de Cerdanyola.

El planejament també reserva el sòl necessari per als futurs dipòsits d’aigua de pous propis, amb una planta de tractament, l’ampliació del Tub Verd i la possible infraestructura del Tub Blau (que preveu aprofitar l'aigua regenerada de la depuradora de Mataró), així com la resta d’instal·lacions previstes en un dels projectes de sostenibilitat i circularitat que la ciutat està treballant i preveu presentar a les convocatòries per obtenir fons europeus.

La proposta de planejament haurà de superar ara els tràmits d’informació pública, aprovació provisional de nou per part del Ple i definitiva a càrrec de la Generalitat.


Galeria d'Imatges

Publicat a