Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus aprova una Declaració institucional per l’impuls i la millora del sistema de FP a Catalunya i l’ampliació de places a Mataró

Escoltar

La Junta de Portaveus aprova una Declaració institucional per l’impuls i la millora del sistema de FP a Catalunya i l’ampliació de places a Mataró

La Junta de Portaveus, celebrada el 4 d’octubre, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada pel PSC amb el suport d’ERC per l’impuls i millora del sistema de Formació Professional (FP) a Catalunya i l’ampliació de places al municipi.

Un grup d'estudiants de FP de l'INS Miquel Biada fent tasques de paleteria.
Un grup d'estudiants de FP de l'INS Miquel Biada fent tasques de paleteria.

El text íntegre és el següent:

“El darrer període de preinscripció i matriculació ha posat de manifest que hi ha hagut un problema de planificació, de prospecció i de gestió ineficient de la Formació Professional a Catalunya, després d’anys en què no s’han donat els passos necessaris des del govern de la Generalitat per desplegar la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació professionals.

Tant és així que el govern de la Generalitat no va preveure l’augment de la demanda de Formació Professional a l´hora de planificar l´oferta i la programació educativa, malgrat que en els darrers anys la demanda ha anat creixent de manera molt important curs a curs. El resultat d’aquesta mala planificació són 20.000 joves, al conjunt de Catalunya, sense una plaça assignada en primera instància que, abans de començar el curs escolar 2021-22, van viure amb l’angoixa de no saber si podien cursar els estudis que havien escollit. En alguns casos, amb l’alternativa de fer Batxillerat malgrat no ser l’itinerari desitjat, de cursar un cicle d’una família formativa diferent a l’escollida, d’haver d’optar per un cicle formatiu concertat o privat, inassolible per a moltes famílies, o, malauradament, l’abandonament prematur dels estudis.

En el cas de Mataró, abans de començar el curs 2021-2022, el nombre d’alumnes que volien accedir als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de Formació Professional i no tenien plaça, en primera instància durant la fase 1 de preinscripció, era aproximadament d’uns 600. Una xifra que es veurà reduïda amb les posteriors fases extraordinàries, que per cert, han deixat sense opcions aquell alumnat més vulnerable que ni tan sols s’han assabentat d’ aquestes noves oportunitats.

 

El món en què vivim necessita cada vegada més formació especialitzada i qualificacions en base a les quals poder acreditar competències per incorporar- se al mercat laboral amb garanties. La Unió Europea ha advertit dels riscos que comporta l’abandonament escolar prematur, instant als diferents països a prendre mesures d’acompanyament i orientació per evitar-lo, especialment en el moments més crítics com són les transicions educatives. En aquest sentit, la UE va proposar com objectiu treballar per reduir com a mínim al 10% l’abandonament escolar prematur, que a Catalunya es situa per sobre del 17%, sense tenir en compte encara l’impacte de la pandèmia (un 16,3% com a dada provisional pel 2021) o de la problemàtica viscuda aquest curs pel que fa a l’accés a Cicles Formatius.

D’altra banda, convé tenir en compte l’elevada taxa d’atur juvenil (38%) i el 14% de població de 15 a 24 anys que ni estudia ni treballa. Precisament uns estudis de Formació Professional Dual, amb participació del teixit productiu, són una eina fonamental per poder lluitar contra aquesta problemàtica.

El risc d’abandonament en el primer curs dels Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) gira al voltant del 40%, i podria veure’s agreujat si, efectivament, els alumnes que volen cursar els seus estudis en una Formació Professional no obtenen la plaça que volen o han d’estudiar a distància. Aquesta darrera, ha estat una de les solucions que ha donat el Govern per l’augment, no previst, de demanda d’aquest curs: cursar el estudis de formació professional a l’Institut Obert de Catalunya (l’IOC), juntament amb l’augment de més de 4.000 places i l’obertura de 5 nous grups més en aquells cicles més demandats, a banda de permetre ràtios de 33 alumnes per aula en temps de pandèmia.

Aquestes són un conjunt de mesures que poden intentar resoldre alguns casos en el curt termini, donant una resposta ràpida a una demanda no prevista, però que no contemplen  la mirada de futur que la FP necessita.

Tampoc en la mínima proposta d’augment de grups, la ciutat s’ha vist beneficiada d’aquest ampliació. Els cinc municipis amb nous grups als Serveis Territorials Maresme- Vallès Oriental han estat: Granollers, Cardedeu, Masnou, Pineda i Mollet. Tot i així, ja abans de la preinscripció s’havien ampliat 3 grups al territori, un d’ells a Mataró i s’havia també autoritzat un nou CFGM d’esports.

En aquests moments, la manca de recursos no pot ser una excusa per justificar els dèficits de l’oferta de places d’FP atès que es preveu disposar de Fons Europeus per valor de 2.160 M€ a Catalunya, que en part es destinaran a temes vinculats a Educació.

Per tots aquests motius el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS i instar a les autoritats competents:

 1. Fer públic el mapa de l’oferta de cicles formatius (CCFF) a tota Catalunya i elaborar un mapa de necessitats formatives a Mataró, prèvia prospecció del mercat i consulta del Consell de l’FP i del Consell Econòmic i Social del municipi, tenint en compte la perspectiva de gènere i l'orientació que es realitza als instituts i altres centres formatius, i treballar una correcta planificació de cara al proper curs escolar.
 2. Incrementar l’oferta pública de cicles formatius arreu del país d’acord amb les necessitats sectorials i dels territoris, garantint plaça al conjunt d’alumnat que sol·liciti plaça, en la família professional sol·licitada sempre i quan hi hagi necessitats sectorials, i preveure l’increment de professionals i equipaments necessaris arreu del territori.

Modificar el procés de preinscripció i matrícula de cicles formatius per al curs 2022-23 per tal d’avançar-lo en el temps i garantir que tot l’alumnat de 4t d’ESO tingui una plaça dins una de les 24 famílies professionals de grau mitjà que hagi escollit.

 1. Destinar els recursos necessaris per reforçar el suport als docents i als professionals del sistema educatiu, establint plans i programes de formació permanent del professorat com element fonamental de la qualitat del sistema de Formació Professional.
 2. Destinar els recursos necessaris abaixar les ràtios per a millorar la qualitat de l’atenció formativa a l’alumnat que cursa un cicle formatiu de formació professional, ja sigui presencial o a distància. Fer extensiva aquesta formació als tutors-formadors d’empreses, en cooperació amb les organitzacions del sector.
 3. Incrementar la inversió en el manteniment dels centres educatius que realitzen cicles formatius, especialment en materials, maquinària tecnicocientífica i equipaments diversos. I adaptar les aules, els tallers i laboratoris dels centres que imparteixen FP.
 4. Elaborar un Pla contra l’abandonament escolar prematur, especialment en els cicles formatius de grau mig, per tal de reduir de manera prioritària les taxes d’abandonament escolar prematur, impulsant un pla i mesures innovadores de suport a la continuïtat educativa dels col·lectius en risc, fomentant la flexibilitat entre etapes i habilitant itineraris i trajectòries que es converteixin en segones o noves oportunitats per a l’alumnat.
 5. Establir un sistema de beques integral i equitatiu que contempli les necessitats i les despeses de l’estudiant de formació professional, aportant fons propis com a Generalitat que complementin i facin augmentar els fons de la convocatòria estatal del Ministeri que aviat serà traspassada a Catalunya.
 6. Potenciar l’orientació professional com a servei públic d’acompanyament en el disseny d’itineraris formatius i professionalitzadors.
 7. Millorar el servei d’informació i orientació al llarg de la vida posant la persona en el centre del sistema de formació i qualificacions professionals, promovent punts d’informació autoritzats o acreditats de manera equilibrada a nivell territorial i/o sectorial, i en col·laboració amb els Departaments corresponents.
 8. Intensificar els estudis STEM entre els i les joves, amb accions positives per superar l’ampli biaix de gènere existent.
 9. Incentivar, assessorar i promoure la coresponsabilitat i la col·laboració de centres formatius empreses, PIMES, micropimes, associacions empresarials, cambres de comerç i altres agents socials territorials com a pilar fonamental per a una formació professional dual d'excel·lència.
 10. Traslladar aquests acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Conselleria d’Educació, a les entitats municipalistes de la FMC i l’ACM, als centres de Formació Professional del municipi, i a les entitats sindicals i empresarials del municipi”.

Publicat a