Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró a favor de garantir els drets fonamentals del col·lectiu LGTBI

Escoltar

Mataró a favor de garantir els drets fonamentals del col·lectiu LGTBI

Els grups municipals van presentar de forma conjunta una Declaració institucional a la Junta de Portaveus, celebrada el dilluns 28 de juny, amb motiu del Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu de Lesbianes, Gais, Trans, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI).

D'esquerra a dreta: Sara Martínez (ECPM-ECG), Xesco Gomar (PSC-CP), David Bote (alcalde), Francesc Teixidó (ERC-MES-AM) i alfons Canela (Junts)
D'esquerra a dreta: Sara Martínez (ECPM-ECG), Xesco Gomar (PSC-CP), David Bote (alcalde), Francesc Teixidó (ERC-MES-AM) i alfons Canela (Junts)

El text íntegre de la Declaració institucional és el següent:

 

“El 28 de juny és el Dia Internacional pels Drets del Col·lectiu LGTBI i des de l’Ajuntament de Mataró es reivindica aquest dia des de l’any 2017 amb la voluntat de seguir treballant pels drets fonamentals de totes les persones.

La lluita del moviment LGTBI té una llarga trajectòria, i sempre amb l’objectiu final de no deixar de treballar per la consecució de drets en matèria de llibertat sexual i de gènere. Tanmateix, encara perduren moltes desigualtats, i ens pertoca a les administracions públiques fer suport a les organitzacions ciutadanes en les seves reivindicacions, així com impulsar i consolidar polítiques públiques que garanteixin la igualtat de tracte i no discriminació, des d’una perspectiva interseccional.

Cal recordar que Catalunya va liderar el reconeixement dels drets del col·lectiu LGTBI amb l’aprovació de la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, pionera a tota Espanya. I que amb el desenvolupament d’aquesta llei, Catalunya també va liderar la primera Xarxa Pública de Serveis d’Atenció Integral (SAI) al col·lectiu LGTBI amb més de 100 serveis oberts a tot el territori català des d’aleshores gràcies a la col·laboració de les administracions locals. Des d’aquests serveis s’atenen a les persones que pateixen LGTBIfòbia, s’impulsen polítiques públiques locals, i formació del funcionariat català en l’àmbit de la diversitat afectivosexual i de gènere.

Tot i així, cal dotar de recursos la Llei 11/2014 per fer efectiva la seva implantació en tots els àmbits: la salut, l’ocupació, l'habitatge, l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la formació i sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el reconeixement de la diversitat familiar. En definitiva, cal avançar per garantir els drets d’un col·lectiu sovint vulnerabilitzat, com és ara el col·lectiu LGTBI. Cal seguir treballant per donar viabilitat a tot allò que contempla aquest marc normatiu.

Celebrem els avenços en l’àmbit legislatiu i en la consolidació del teixit associatiu en l’activisme lgtbi, però és necessari seguir avançant en l’imaginari social, trencant la cultura heteropatriarcal i els prejudicis que arrosseguem. Catalunya i les seves institucions volen mostrar la ferma adhesió a la lluita per les llibertats i les discriminacions del col·lectiu LGTBI, així com el compromís en el desenvolupament i reconeixement dels drets de les persones LGTBI, tenint en compte que aquest és un dels nous pilars en la construcció d’una societat en què tothom se senti lliure de viure en concordança amb la seva identitat i d’estimar com vulgui i a qui vulgui.

Des de l’Ajuntament de Mataró, volem reivindicar la importància de seguir treballant per a què la diversitat afectivosexual i de gènere s’incorpori definitivament a l’agenda i en les polítiques públiques amb la centralitat que mereixen, desenvolupant polítiques LGTBI per avançar cap a una societat respectuosa, diversa i lliure de discriminacions en la qual les persones LGTBI es puguin mostrar com són, sense por i amb la plena acceptació dels seus drets.

Per tot el que s'ha exposat, els grups municipals de l'Ajuntament de Mataró proposen a la Junta de Portaveus els següents acords:

PRIMER.- Instar al Govern espanyol i al Ministeri d'Igualtat a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta legislatura un marc legal en matèria de drets LGTBI que garanteixi la plena igualtat i el reconeixement de la diversitat sexual i de gènere i que inclogui la despatologització i autodeterminació de gènere, així, com l’abordatge integral de polítiques per intervenir en les desigualtats estructurals que viuen les persones LGTBI.

SEGON.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a dotar la Llei 11/2014 dels recursos necessaris per a la seva implementació amb el desenvolupament de polítiques efectives per abordar la discriminació de les persones LGTBI en els diferents sectors d’intervenció: la salut, l’ocupació, l'habitatge, l’educació, la cultura, el lleure i l’esport, els mitjans de comunicació, la formació i sensibilització de professionals, l’atenció des dels serveis socials i el reconeixement de la diversitat familiar.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Salut a posar fi a la discriminació sanitària cap a les persones LGBTI i la iniquitat territorial; a implementar una model d'atenció a persones trans no patologitzant, desplegant unitats de referència territorial; a garantir l’accés a les tècniques de reproducció assistida per dones lesbianes, bisexuals o sense parella masculina i a desenvolupar serveis de salut sexual per la prevenció, la detecció i el tractament precoç d’ITS, amb serveis i ràpids de cribratge d'ITS i per l'administració de la PreP.

QUART.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Departament de Treball, Afers Socials i Família, tal com obliga l’article 21 de la llei 11/2014, a desplegar estratègies per la inserció laboral de les persones LGTBI i mesures adreçades a evitar qualsevol classe de discriminació laboral. La Generalitat, en coordinació amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, ha de desenvolupar programes d'inserció sociolaboral per a persones trans que contribueixin a la reducció de les dificultats afegides del col·lectiu a l’àmbit laboral. En la mateixa línia, s’han de destinar recursos econòmics als municipis per adaptar i millorar els serveis locals d’inserció laboral.

CINQUÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, i als departaments competents en la matèria, a dotar de recursos als municipis perquè, a través dels SAI (Servei d’atenció integral a persones LGTBI) locals i comarcals, els ens locals puguin garantir a les persones LGTBI que pateixen o es troben en risc de patir qualsevol classe de violència o discriminació el dret a rebre de manera immediata una protecció integral, real i efectiva.

SISÈ.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya, i a la resta de departaments competents en la matèria, a desenvolupar urgentment polítiques socials en l’àmbit de l’habitatge per la població LGTBI més vulnerable, especialment, persones joves que viuen situacions de LGTBIfòbia en l’àmbit familiar o nucli de convivència i necessiten iniciar processos d’emancipació.

SETÈ.- Aquest ajuntament es compromet a incrementar els recursos tècnics i econòmics pel desenvolupament de polítiques per la diversitat sexual i de gènere, ampliant el pressupost municipal en matèria de polítiques LGTBI i garantint les condicions perquè les polítiques LGTBI es prioritzin i es consolidin, i es converteixin en un eix transversal de otes les polítiques públiques.

VUITÈ.- Desenvolupar polítiques efectives d’erradicació de la LGTBIfòbia amb recursos d’informació i atenció, formació i sensibilització, que facin de les nostres ciutats i pobles espais segurs per a la diversitat sexual i de gènere en totes les seves manifestacions.

NOVÈ.- Desplegar estratègies per a la promoció dels drets laborals de les persones LGTBI tals com: adaptar i millorar la capacitat de resposta dels serveis d’inserció laboral; incorporar a les convocatòries de subvencions criteris d’igualtat d’oportunitats; incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en programes municipals d’ocupació i d’inserció laboral adreçats a col·lectius vulnerables; així com a fomentar la contractació de persones LGTBI, especialment, de dones trans, a través de programes de treball i formació.

DESÈ.- Garantir habitatge social immediat per a persones LGTBI en situacions de LGTBIfòbia i que estan vivint en condicions de precarietat habitacional, ampliant les places d’emergència i els recursos d’habitatge d’inclusió de les entitats socials. Així com ajuts al lloguer.

ONZÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels Diputats, al Ministeri d'Igualtat, al Govern de la Generalitat, al Departament de Salut i al Departament d’Afers Socials, Treball i Família de la Generalitat de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya, a les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB).”

 

Publicat a