Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró dona el vistiplau definitiu al seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

Escoltar

Mataró dona el vistiplau definitiu al seu Pla de Mobilitat Urbana Sostenible

El Ple municipal ha aprovat de forma definitiva el document, que planteja més de 70 actuacions per potenciar la mobilitat sostenible i segura. La voluntat és que en l’horitzó 2024 el 50 % dels desplaçaments a la ciutat siguin a peu o amb bicicleta, un 15 % en transport públic i reduir fins al 35 % l’ús del vehicle privat.

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible són el documents bàsics per configurar les estratègies de mobilitat sostenible dels municipis de Catalunya. La seva redacció és obligatòria en els municipis amb més de 20.000 habitants i en aquells que presten servei de transport col·lectiu urbà de viatgers, com Mataró.

El document s’emmarca en l’aprovació, al juliol de 2016, del Pacte per la Mobilitat de Mataró, que va ser subscrit per tots els grups municipals i la regidora no adscrita. El Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró (PMUS) té com antecedents també l’anterior Pla de Mobilitat (2003), i incorpora les decisions preses i les actuacions previstes en el marc del Pla d’Impuls al Centre, així com les negociacions amb la Generalitat per al traspàs de la carretera N-II al seu pas pel municipi.

Per elaborar el PMUS, l’Ajuntament ha comptat amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, que contracta la consultora Doymo, SA com equip redactor, i duu a terme la direcció facultativa.

Hi ha hagut un ampli procés de participació que ha cercat el consens mitjançant la presentació al Consell de Mobilitat i la resta de consells sectorials implicats en aquest àmbit i en els sis consells territorials, així com a la Taula de Mobilitat expressament constituïda. El PMUS és per tant fruit de les aportacions realitzades pels grups municipals, serveis tècnics, agents socials, col·lectius, entitats i ciutadania.


Objectius i línies estratègiques

L’objecte principal del PMUS és l’elaboració d’una proposta de mesures per potenciar la mobilitat sostenible i segura, tenint en compte aquests quatre objectius: mantenir el dinamisme social i econòmic de la ciutat (mobilitat competitiva); ser sostenible i respondre als criteris del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (mobilitat sostenible); vetllar per la seguretat viària (mobilitat segura) i garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes (mobilitat accessible).

Les línies estratègiques definides són:

  1. Prioritzar el vianant i la bicicleta a la xarxa viària
  2. Generar una xarxa de transport públic eficaç i eficient
  3. Gestionar l’aparcament i el viari per dissuadir la mobilitat no essencial en cotxe
  4. Fomentar hàbits i entorns més segurs i accessibles
  5. Minimitzar la problemàtica ambiental associada al transport i a la mobilitat
  6. Gestionar i ordenar la distribució urbana de mercaderies
  7. Completar i millorar les infraestructures d’accés i mobilitat de la ciutat
  8. Participació, conscienciació i informació.

 

Un 50 % dels desplaçaments a peu o en bicicleta

El PMUS vol promoure els modes sostenibles de mobilitat. Per això, els objectius a aconseguir amb horitzó 2024 són que un 50 % dels desplaçaments a la ciutat siguin a peu o amb bicicleta (41 % al 2014), un 15 % en transport públic (11 % al 2014) i reduir fins al 35 % l’ús del vehicle privat (48 % al 2014), promovent d’aquesta manera els modes més sostenibles.


Més de 70 actuacions

El document planteja més de 70 actuacions en relació a la mobilitat competitiva, sostenible, segura i accessible, algunes de les quals ja estan en marxa, i en base als principis d’eficàcia, economia, transparència, participació, equitat (social i territorial) i sostenibilitat.

Mobilitat competitiva

L’objectiu en aquest cas és mantenir el dinamisme social i econòmic de la ciutat. Les actuacions en aquest àmbit estan enfocades principalment a completar i millorar les infraestructures d’accés i mobilitat a la ciutat i gestionar l’aparcament i el viari per dissuadir la mobilitat no essencial en cotxe; reduir la mobilitat no essencial en vehicle privat i gestionar el transport i distribució de mercaderies. Algunes de les actuacions són:

- Aprovació de la nova Ordenança de Mobilitat

- Replantejament de la xarxa bàsica de vehicles, ciutat 30, panells informatius, millora de la senyalització i de les interseccions amb alta intensitat o conflictivitat de trànsit

- Recuperació de la façana litoral amb la cessió de la carretera N-II a l’Ajuntament

- Gestió de l’aparcament i el viari, construcció i habilitació de nous aparcaments municipals

- Promoció de la rotació mitjançant un sistema de corones d’estacionament amb permanències màximes limitades

- Regulació i control digital de l’ús de les places de càrrega i descàrrega

- Promoció de les zones DUM (Distribució Urbana de Mercaderies) exclusives per a professionals del sector


Mobilitat sostenible

L’objectiu és reduir la problemàtica ambiental associada al transport i a la mobilitat, impulsant hàbits de mobilitat més sostenibles i segurs a través de la participació, conscienciació i informació. Algunes de les actuacions vinculades amb la sostenibilitat són:

- Control periòdic de l’evolució dels principals contaminants i seguiment dels indicadors mediambientals del PMUS

- Introducció de mesures en favor de l’ús del vehicle elèctric

- Renovació de la flota de vehicles municipal i promoció de l’ús de vehicles de baixa contaminació en el transport públic urbà

- Monitorització de l’efecte de les actuacions del PMUS sobre el soroll de la ciutat

- Millora de la pavimentació i implantació de paviment sonoreductor a la xarxa bàsica

- Impuls a iniciatives per compartir vehicles

- Gestió de la circulació en episodis de contaminació


Mobilitat segura

L’objectiu és vetllar per la seguretat viària. En aquest sentit, cal adoptar les mesures preventives, educatives, de senyalització, informatives i sancionadores necessàries per garantir la seguretat viària de persones i vehicles. Algunes de les actuacions vinculades són:

- Actualització dels indicadors del Pla Local de Seguretat Viària

- Xarxa de camins escolars

- Mesures per a la millora de la visibilitat en les interseccions i en els passos de vianants

- Mesures per a la reducció de la velocitat


Mobilitat accessible

L’objectiu és garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes. Es planteja fer una correcta distribució i ús de la xarxa viària amb atenció especial als vianants i altres modalitats alternatives de desplaçament; implementar una xarxa de transport públic urbà i interurbà eficaç i eficient; i augmentar l’oferta d’informació i sensibilització a la ciutadania envers l’educació viària i la promoció de la mobilitat sostenible. Algunes de les actuacions vinculades amb l’accessibilitat són:

- Implantació progressiva de paviment únic amb prioritat a les vies d’amplada igual o inferior a 7 m i ampliació de les voreres (prioritari quan tinguin amplada inferior a 1,80 m)

- Definició de la xarxa bàsica de vianants i dels seus criteris de qualitat

- Implementació del Pla estratègic d’Impuls al Centre. Ampliació i millora de la gestió de la zona de vianants del centre

- Desenvolupament de plans de senyalització i orientació per a vianants

- Implementació progressiva de la xarxa bàsica ciclista

- Aparcaments de bicis als equipaments que no en disposen i als aparcaments públics.

- Estudi de la normativa de la DGT en relació al registre, matriculació i assegurança de bicicletes

- Proposta de nova xarxa de Mataró Bus (línies, vehicles, marquesines, accessibilitat, carrils bus, etc.)

- Sistema intel·ligent de centralització semafòrica amb sistema de prioritat per al transport públic

- Millora del node de la xarxa de transport públic de la plaça de les Tereses, condicionat al Pla Estratègic d’Impuls al Centre

- Millora de la coordinació amb el transport públic interurbà i impuls de la intermodalitat

- Millora de la informació del servei de transport públic col·lectiu

- Impuls de campanyes de sensibilització i comunicació: seguretat viària, ús de la bicicleta i VMP, setmana de la mobilitat sostenible, etc.


El PMUS estableix una fitxa per a cada actuació que contempla la prioritat, el possible escenari d’implementació i costos. El Consell de Mobilitat farà el seguiment de la implantació de les diferents mesures en base als indicadors definits pel Pla.Publicat a