Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró no aplicarà els increments retributius previstos als pressupostos generals 2021 a l’alcalde, regidors i càrrecs electes

Escoltar

Mataró no aplicarà els increments retributius previstos als pressupostos generals 2021 a l’alcalde, regidors i càrrecs electes

La Junta de Portaveus, celebrada dimarts 6 d’abril del 2021, ha aprovat per unanimitat una moció conjunta de tots els grups municipals per a la no aplicació dels increments retributius previstos als pressupostos generals de l’estat 2021.

El text íntegre d’aquesta moció és el següent:  

“Vista l’aprovació pel Ple en sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2019 de la moció d’Alcaldia sobre el règim de retribucions i dedicació dels regidors i concretament el punt vuitè pel qual es determina el dret dels regidors i regidores a percebre retribucions per dedicació o indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats a que se li apliquin automàticament les variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels funcionaris pel període anual corresponent.

Vist que de forma anàloga, a la mateixa sessió extraordinària del dia 9 de juliol de 2019, es va acordar la determinació del número, funcions i retribucions del personal eventual, i que a les retribucions establertes també se li aplicaran automàticament les variacions registrades en les lleis de pressupostos per a les retribucions dels funcionaris pel període anual corresponent.

Atès que l’article 18 apartat Dos de la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat, estableix per al personal del sector públic increments del 0,9% respecte a les vigents a 31 de desembre de 2020.

Donada la voluntat de tots els membres del consistori de contribuir a la reconstrucció social i econòmica de Mataró i amb les despeses extraordinàries derivades de la lluita contra la pandèmia del coronavirus Covid-19.

D’acord amb l’art. 77.3 de la LBRL i altra legislació concordant.

Per tot això, es proposa l’aprovació dels següents acords:

Primer.- No aplicar el 0,9% d’increment previst a les retribucions i indemnitzacions per a 2021 de l’Alcalde i dels regidors i regidores, amb efectes 1 de gener de 2021.

Segon.- No aplicar el 0,9% d’increment previst a les retribucions per a 2021 del personal eventual, amb efectes 1 de gener de 2021”.