Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró posa a informació pública fins al 10 de març l’avantprojecte de la nova Ordenança de Mobilitat

Escoltar

Mataró posa a informació pública fins al 10 de març l’avantprojecte de la nova Ordenança de Mobilitat

Substituirà l’Ordenança municipal de circulació i transport de mercaderies perilloses de 2009, que ha esdevingut una norma insuficient davant una mobilitat heterogènia i canviant.

L’Ajuntament ha obert termini d’informació pública per donar a conèixer la proposta d’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat. L’avantprojecte, aprovat per decret, es va presentar la setmana passada als grups municipals i al Consell de Mobilitat i, fins al 10 de març, la ciutadania en general pot consultar-lo i fer arribar les seves aportacions al correu electrònic mobilitat@ajmataro.cat.

Per a l’elaboració de l’avantprojecte s’ha tingut en compte la consulta pública prèvia que es va fer del 23 de setembre al 7 d’octubre. En aquest tràmit hi van participar 24 persones donant la seva opinió, mostrant-se a favor de reservar les voreres per als vianants, afavorir la mobilitat de vianants i bicicletes, limitar la circulació dels vehicles de mobilitat personal a la calçada i a les vies ciclistes, regular el tractament residual dels vehicles i potenciar la xarxa de Mataró Bus.


Nova mobilitat, noves normes

El Pacte per la Mobilitat de Mataró, signat el juliol de 2016 per tots els grups municipals, i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró 2018-2024, que es presentarà al Ple de març per a la seva aprovació definitiva, marquen els criteris per equilibrar i conciliar les necessitats de mobilitat amb l’exigència de qualitat de vida urbana dels veïns i veïnes, tot prioritzant la mobilitat no motoritzada, fomentant el transport públic i reduint l’ús del vehicle privat.

La futura Ordenança de Mobilitat haurà de donar resposta als nous models de mobilitat que en els darrers anys han entrat en joc, a l’actualització del marc normatiu, i a les demandes i expectatives de la ciutadania. En aquest marc, una revisió de l’actual Ordenança municipal de Circulació i Transport de mercaderies perilloses era insuficient, i s’ha apostat per una nova normativa que doni solucions a les demandes actuals i s’anticipi a la mobilitat del futur.


Principals novetats

L’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat consta d’un Preàmbul i de 150 articles distribuïts en un Títol Preliminar i 11 Títols. Així mateix, també conté una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, una disposició final i 11 annexos. Algunes de les novetats més destacades sobre cadascun dels onze títols, respecte al regulat en la vigent Ordenança de Circulació i Transport de mercaderies perilloses, són les següents:

 • Sobre les normes generals, seguretat viària, regulació i control del trànsit: la seguretat viària és un dels eixos vertebradors de l’avantprojecte d’Ordenança. Es dóna una especial protecció als col·lectius més vulnerables. També s’incorporen els mitjans tecnològics a les tasques de gestió i de vigilància del trànsit.

 • Sobre els vianants: a les zones de vianants, incloses voreres, andanes i passeigs, la circulació queda reservada als vianants. També s’estableix la seva prioritat de circulació a les illes de vianants, als carrers residencials i a les Zones 30. Es delimita l’illa de vianants de la zona Centre de Mataró.

 • Sobre els vehicles i ginys mecànics: la proposta d’ordenança incorpora les darreres modificacions del Reglament General de Circulació i del Reglament General de Vehicles.

Es prohibeix la circulació de bicicletes per voreres i zones de vianants, tal i com estableix el Reglament General de Circulació (art. 121.5). L’avantprojecte d’Ordenança de Mobilitat contempla però una excepció quan la persona conductora sigui menor de 12 anys i ho faci acompanyada d’un adult a peu, a una velocitat que no superi els 5 km/h i mantenint una distància de seguretat d’1 metre respecte dels vianants.

Pel que fa als vehicles de mobilitat personal (patinets elèctrics i equiparables) l'avantprojecte d'Ordenança de Mobilitat estableix que a Mataró  l’edat mínima per conduir-los serà 16 anys i el conductor haurà de portar obligatòriament casc de protecció homologat. Es prohibeix la seva circulació per les zones de vianants, com ja estableix la normativa superior, i a Mataró tampoc podran circular per la calçada de les vies que tenen limitada la velocitat a 50 km/h. També es preveu habilitar un registre municipal d’aquest tipus de vehicles.

Es regulen les condicions específiques de circulació de bicicletes i altres cicles, i de vehicles de mobilitat personal destinats a una activitat econòmica.

Els ginys mecànics (patins, monopatins, patinets no elèctrics, etc), poden circular per les voreres i carrers residencials a una velocitat adaptada a pas de persona, i s’estableix l’ús obligatori del casc de protecció homologat per a les persones menors de 16 anys.

 • Sobre el transport públic de viatgers i altres serveis: Es subjecta a autorització municipal el servei de transport públic discrecional consolidat amb itinerari reiterat i exclusiu dins el terme municipal de Mataró. També s’introdueix el marc regulador de serveis de mobilitat urbana compartida sense base fixa (o sharing).

 • Sobre la senyalització i ordenació del trànsit: d’acord amb la vident normativa sectorial, s’estableix la reducció del límit màxim de velocitat a 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació i la possibilitat d’establir també aquest límit en vies de dos o més carrils per sentit de circulació. Es recull la potestat per establir Zones de Baixes Emissions (ZBE) i es regulen les restriccions de circulació per motius mediambientals que s’hauran d’adoptar mitjançant decret.

 • Sobre les parades i estacionaments: es prohibeix l’estacionament en el mateix lloc de la via pública durant més de 15 dies consecutius com a forma de limitar l’estacionament indefinit, que sovint és la situació prèvia a l’abandonament de vehicles. Així mateix, es regula el règim especial d’estacionament per motocicletes i ciclomotors, bicicletes i altres cicles i vehicles de mobilitat personal, en funció de si es troben o no destinats a una activitat econòmica que requereix d’una flota de vehicles i que, amb caràcter general, es realitzarà a les zones de reserva autoritzades.

 • Sobre les zones d’estacionament regulat: inclou la regulació de la zona blava (amb control horari i tarifari) i de la zona taronja (amb control horari), on el control es podrà realitzar tant per mitjans personals com tecnològics. Es regula també el règim especial de resident.

 • Sobre les zones de reserva: es diferencia entre les reserves dotacionals, que s’estableixen per raons d’interès públic i en benefici general (per exemple, les destinades a auto taxis), i les reserves no dotacionals, que s’estableixen en benefici particular i sota petició (per exemple, les destinades a centres sanitaris o assistencials).

 • Sobre les zones de distribució urbana de mercaderies: es regulen les recentment creades zones DUM com a espai de càrrega i descàrrega específic de mercaderies per a professionals, i es preveu habilitar un sistema d’identificació electrònica dels vehicles i operadors autoritzats.

 • Sobre la circulació de vehicles amb transport de mercaderies perilloses: es recull la regulació que estableixen la normativa europea i espanyola i per tant, entre d’altres, es redueix a 40 km/h el límit de velocitat per les vies urbanes de Mataró.

 • Sobre la disciplina viària: es contempla la possibilitat d’obrir expedients sancionadors per abandonar vehicles a la via pública en aplicació de la normativa de gestió de residus, per dissuadir d’aquesta mala praxis que col·lapsa la via pública, i reduir els terminis per a la seva retirada. Es regula la possibilitat de reutilitzar en activitats municipals o en qualsevol altre tipus d'activitat no lucrativa bicicletes i altres cicles i vehicles de mobilitat personal, que hagin estat abandonats i es trobin en bon estat o puguin ser reparats.

 

Es preveu que la nova ordenança s’aprovi de forma inicial al Ple municipal d’abril.


Publicat a