Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró presenta el Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària amb la voluntat de desenvolupar i consolidar noves economies col·laboratives

Escoltar

Mataró presenta el Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària amb la voluntat de desenvolupar i consolidar noves economies col·laboratives

El Pla Estratègic de l’Economia Social i Solidària (PEESS) estableix com a grans objectius la creació d’estructures estratègiques, fomentar la creació d’entitats i empreses, reforçar el teixit de l’ESS a la ciutat i augmentar l’impacte d’aquest nou model econòmic.


L’Ajuntament de Mataró ha impulsat el Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària (PEESS), un document que permet donar resposta a la necessitat d’ordenar la realitat de l’Economia Social i Solidària (ESS) i contribuir a la seva consolidació. A partir de les potencialitats i capacitats del territori es vol donar una nova mirada sobre el creixement i el foment de l’ESS, implementar pràctiques respectuoses, sostenibles i transformadores a nivell econòmic i social, i generar ocupació de qualitat que posi la vida al centre.

El Pla Estratègic d’Economia Social i Solidaria de Mataró, que es va aprovar al Ple del passat 1 de juliol, ha estat impulsat per l’Ajuntament de Mataró i ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, l’Ateneu Cooperatiu del Maresme, la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus, així com amb el teixit d’empreses i entitats cooperatives.

Aquest Pla parteix d’una diagnosi de l’ESS feta per part dels diferents actors implicats, així com un recull de la feina ja desenvolupada en els darrers anys. La identificació de les principals mancances i potencialitats de la ciutat s’ha realitzat de forma participada amb entitats i agents de l’ESS que han contribuït a la validació de la diagnosi i l’establiment de prioritats. Així mateix s’ha valorat la posició estratègica de la ciutat com a capital de comarca i el seu pes territorial, de manera que s’inclou una relació constant amb la resta de municipis de l’entorn mitjançant la dinamització, creació i foment de xarxes pel foment d’ESS tant a nivell municipal com supramunicipal.

A l’hora d’elaborar aquest Pla Estratègic s’ha tingut en compte com a principis rectors el feminisme i la igualtat; la inclusió dels col·lectius més vulnerables; la voluntat d’impactar en la realitat municipal i generar canvis significatius així com reflectir la realitat del territori. S’ha apostat també per la transparència amb una governança distribuïda i informació accessible als diferents agents; la fonamentació basada en el coneixement i una definició compartida de la realitat i la cooperació entre els diferents agents i empreses per crear un teixit fort i resilient. En el document es fa especial incidència en la formació per situar el món cooperatiu i l’ESS en totes les esferes i àmbits; es senyala la necessitat de buscar finançament de fons europeus a mitjà-llarg termini per poder consolidar els projectes, incorporar la interrelació de la ciutat amb el seu entorn, i col·laborar i incorporar els agents supramunicipals.

El PEESS ha definit l’assoliment de quatre grans objectius a partir dels quals es desenvoluparan línies d’actuació concretes:

1. Crear estructures estratègiques de l’ESS a la ciutat Definir una estratègia conjunta, coordinar propostes, unificar conceptes, crear vincles i fomentar el treball transversal entre els diferents actors implicats. Es proposa generar espais i estructures, que aprofitin els espais ja existents i que permetin posar en relació els diversos agents de la ciutat que tenen un paper en la promoció i foment de l’ESS a la ciutat. Per fer-ho, s’aposta per reforçar els espais de governança existents i anar construint poc a poc a partir d’enfortir l’existent. Com a accions es planteja: identificar i apoderar als agents clau del territori; la creació de la Taula d’ESS de Mataró o definir l’estructura de governança del Pla.

2. Fomentar la creació d’entitats i empreses de l’ESS a la ciutat. Que les noves activitats empresarials de la ciutat es facin sota el paraigua i valors de l’ESS permet preveure majors impactes socials i ambientals positius, la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat i l’absència de l’ànim de lucre com a finalitat última de l’activitat econòmica. Es preveuen mesures com transversalitzar l’ESS en tots els serveis de suport i assessorament a l’emprenedoria; acompanyar les entitats i empreses amb activitat econòmica per la seva conversió en cooperatives; donar suport a la continuïtat empresarial a través de fórmules d’ESS, reforçar els programes d’emprenedoria en ESS i la creació de cooperatives d’alumnes en els centres educatius i formatius de la ciutat.

3. Reforçar el teixit de l’ESS a la ciutat. Les formes d’incrementar el teixit de l’ESS a la ciutat no van vinculades només a la creació i promoció de noves activitats, sinó que treballar en favor del teixit que ja està generant activitat econòmica, llocs de treball i impactes positius al territori és cabdal. Aquest suport pot venir per diverses vies: l’administració pot generar un entorns favorable al desenvolupament de l’activitat econòmica, la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus pot aportar metodologies i coneixements, i es pot incrementar la demanda de serveis i productes de les entitats i empreses de l’ESS. Entre altres actuacions, es proposa millorar el finançament de les empreses de l’ESS via bonificacions de les ordenances fiscals, suport en la cerca i accés d’altres fonts de finançament; agilitzar i unificar els tràmits amb l’administració o posicionar les entitats de l’ESS en el cicle econòmic general de la ciutat.

4. Augmentar l’impacte de l’ESS a la ciutat de Mataró. Les entitats i empreses de l’ESS es caracteritzen per operar sota uns valors determinats que generen impactes positius cap a les persones i els territoris on estan operant. Per aquests motius es considera que cal: reforçar les entitats i empreses i treballar de forma conjunta per ampliar aquests impactes i dotar-los d’una orientació estratègica, així com per estendre’n les pràctiques a altres iniciatives empresarials de la ciutat; establir coordinació amb l’àmbit d’Innovació Social i Benestar de l’Ajuntament i les entitats socials perquè l’ESS arribi a la població més vulnerable; treballar en favor de la incorporació dels principals valors de l’ESS en el teixit empresarial general; vincular l’ESS a les propostes d’economia circular i economia verda de la ciutat; i reforçar la comunicació de l’activitat i impactes de les entitats i empreses de l’ESS a la ciutat.

El PEESS es va començar a elaborar entre els mesos de juliol i octubre del 2020. A partir de diverses tècniques i metodologies primer es va fer una diagnosi que recull una fotografia de la realitat de l’ESS a la ciutat de Mataró i posteriorment s’han anat concretant les línies i actuacions del pla amb les principals mesures i accions. Finalment el document de treball apunta un sistema de seguiment i avaluació pels propers anys, de manera que s’entén el pla com un document viu, que estarà en constant revisió i actualització, per tal de poder adaptar-se a les situacions, contextos i necessitats que puguin emergir.

Publicat a