Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró prohibeix als menors de 16 anys conduir patinets elèctrics i obliga a l’ús de casc

Escoltar

Mataró prohibeix als menors de 16 anys conduir patinets elèctrics i obliga a l’ús de casc

El Ple de l’Ajuntament va aprovar dijous passat, 4 de novembre, la nova Ordenança de Mobilitat, que és més restrictiva que la normativa general en aspectes com l’ús de patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal. Es preveu que l’ordenança municipal entri en vigor a principis de desembre.

Patinet elèctric circulant pel carril bici del Passeig Marítim. Foto: Ajuntament
Patinet elèctric circulant pel carril bici del Passeig Marítim. Foto: Ajuntament

La nova Ordenança de Mobilitat substituirà l’Ordenança de Circulació i Transport de mercaderies perilloses de 2009, que ha esdevingut una norma insuficient davant una mobilitat heterogènia i canviant, especialment amb l’aparició dels VMP. La nova ordenança s’emmarca en el Pacte per la Mobilitat de Mataró, signat el juliol de 2016 per tots els grups municipals, i el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de Mataró 2018-2024 aprovat definitivament el passat març.

El text normatiu dedica especial atenció al vianant i els col·lectius més vulnerables, a pacificar i conciliar la circulació de vehicles i a millorar la qualitat de vida i salut de les persones, prioritzant la circulació a peu i la mobilitat més sostenible. Consta d’un Preàmbul i de 150 articles distribuïts en un Títol Preliminar i 11 Títols. També conté una disposició addicional, una disposició transitòria, una disposició derogatòria, una disposició final i 11 annexos.


La regulació de patinets elèctrics i altres VMP

 

Entre les novetats més destacades respecte a l’anterior Ordenança de Circulació i Transport de mercaderies perilloses hi ha la major regulació dels patinets elèctrics i els VMP en general. La nova ordenança incorpora les darreres modificacions del Reglament General de Circulació i del Reglament General de Vehicles però va més enllà establint l’edat mínima de 16 anys per conduir patinets elèctrics i altres vehicles equiparables, i obligant a portar casc de protecció homologat.

Tant bicicletes com patinets elèctrics i altres VMP han de circular en les vies urbanes per la calçada (ocupant la part central del carril), les vies ciclistes o per les zones habilitades. Tenen prohibit circular per la vorera i resta de zones de vianants, tal i com també estableix el Reglament General de Circulació (art. 121.5). A l’illa de vianants del Centre només poden accedir les bicis i VMP dels residents i aquelles que es destinin a una activitat econòmica de transport de mercaderies. Els patinets elèctrics i equiparables també tindran prohibit circular per vies que tenen limitada la velocitat a 50 km/h.

Les bicicletes, patinets elèctrics i altres VMP que es destinin a una activitat econòmica hauran de disposar d’assegurança de responsabilitat civil davant tercers i per cobrir danys i perjudicis, i inscriure’s obligatòriament en el registre municipal que s’habilitarà a tal efecte. Si no es destinen a una activitat econòmica la inscripció en aquest registre serà voluntària.

En el cas dels ginys mecànics (patins, monopatins, patinets no elèctrics, etc.), sí poden circular per les voreres i carrers residencials però han d’anar a una velocitat adaptada a pas de persona, i s’estableix l’ús obligatori del casc de protecció homologat per a les persones menors de 16 anys.


Mataró, ciutat 30

D’acord amb la vigent normativa sectorial, l’Ordenança estableix la reducció del límit màxim de velocitat a 30 km/h en vies d’un únic carril per sentit de circulació i la possibilitat d’establir també aquest límit en vies de dos o més carrils per sentit de circulació. A Mataró s’ha mantingut el límit de 50 km/h només en 9 vies.

Es recull la potestat per establir Zones de Baixes Emissions (ZBE) i es regulen les restriccions de circulació per motius mediambientals, que s’hauran d’adoptar mitjançant decret.


Contra l’abandonament de vehicles i l’estacionament indefinit al mateix lloc

Una altra de les novetats de l’Ordenança és la prohibició d’estacionar en el mateix lloc de la via pública durant més de 15 dies consecutius com a forma de limitar l’estacionament indefinit, que sovint és la situació prèvia a l’abandonament de vehicles.

Relacionat amb aquest fet es contempla la possibilitat d’obrir expedients sancionadors per abandonar vehicles a la via pública en aplicació de la normativa de gestió de residus, per dissuadir d’aquesta mala praxis que col·lapsa la via pública, i reduir els terminis per a la seva retirada. Es regula la possibilitat de reutilitzar en activitats municipals o en qualsevol altre tipus d’activitat no lucrativa bicicletes i altres cicles i vehicles de mobilitat personal, que hagin estat abandonats i es trobin en bon estat o puguin ser reparats.

L’Ordenança de Mobilitat regula moltes altres qüestions com, per exemple:

  • El servei de transport públic discrecional consolidat amb itinerari reiterat i exclusiu dins el terme municipal requerirà autorització municipal.

  • Introdueix el marc regulador de serveis de mobilitat urbana compartida sense base fixa (o sharing).

  • Regula el règim especial d’estacionament per a motocicletes i ciclomotors, bicicletes i altres cicles i vehicles de mobilitat personal, en funció de si es troben o no destinats a una activitat econòmica.

  • El control de la zona blava (horari i tarifari) i la zona taronja (només control horari) es podrà realitzar tant per mitjans personals com tecnològics.

  • Regula les zones de reserva dotacionals (per interès públic, com les destinades a taxis), i les no dotacionals que s’estableixen en benefici particular i sota petició.

  • Regula les zones de distribució urbana de mercaderies (DUM), que en el futur disposaran d’un sistema d’identificació electrònica dels vehicles i operadors autoritzats.

  • Regula la circulació de vehicles amb transport de mercaderies perilloses, adoptant la normativa europea i espanyola que redueix a 40 km/h el límit de velocitat per les vies urbanes.

 

Pel que fa al règim sancionador, la majoria de les infraccions a la nova normativa seran sancionades amb un import de 90 €.

La nova ordenança es va aprovar definitivament al darrer Ple municipal, després de resoldre les al·legacions que s’havien presentat durant el període d’exposició pública que va seguir a l’aprovació inicial. Es preveu que entri en vigor a principis de desembre un cop s’hagi publicat el seu text al BOPB i hagi transcorregut el termini de quinze dies hàbils a partir de la recepció de la comunicació de l’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança i de la còpia íntegra de la mateixa per part de l’administració estatal i autonòmica (Subdelegació del Govern de Barcelona i Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya).

Ja aprovada, la Policia Local durà a terme una campanya informativa i d’amonestació durant el mes de desembre en relació a l’Ordenança. A partir de gener es preveu un programa de controls sancionadors amb especial atenció a l’excés de velocitat, l’alcoholèmia, les infraccions en la circulació amb VMP i bicicletes, les infraccions relacionades amb els carrils bici, els vehicles abandonats i l’estacionament en zones o passos de vianants.Galeria d'Imatges

Arxius adjunts

Publicat a