Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Una Proposta de resolució demana redactar un Manual de Qualitat de les Obres de Mataró

Escoltar

Una Proposta de resolució demana redactar un Manual de Qualitat de les Obres de Mataró

El Ple de juliol va aprovar per unanimitat una Proposta de resolució presentada per Junts per Mataró per a la redacció d’un Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Mataró.

Imatge de la Riera on  ara s'efectuen a la vegada dues obres privades i també una de pública.
Imatge de la Riera on ara s'efectuen a la vegada dues obres privades i també una de pública.

El text íntegre de la Proposta de resolució és el següent:

“Les ciutats i les persones que hi viuen demanden un hàbitat urbà de qualitat. L’espai públic forma part d’aquest hàbitat, és el lloc on s’articulen i conflueixen el conjunt d’usos i activitats dels ciutadans; d’aquesta demanda neix la necessitat de transformar-lo i mantenir-lo en condicions òptimes. Les obres a la ciutat formen part de les actuacions que Mataró ha de dur a terme per garantir una millora contínua en l’àmbit de, serveis urbans, equipaments, espais verds, vials, infraestructures, etcètera, orientant la seva estratègia per garantir a les persones qualitat de vida, millora social i urbana, millora als barris, i fomentar el desenvolupament sostenible i avançar cap una ciutat autosuficient i ben connectada internament i externament, amb respecte per la natura i voluntat de reintegració. Les obres, com a mitjà per assolir aquests objectius, són generadores impactes importants en l’entorn més proper, provoquen molèsties a les persones, als comerciants, dificulten la seva mobilitat i produeixen diferents impactes mediambientals.

L’Ajuntament ha de vetllar per minimitzar aquests impactes, tant en la planificació com durant la implantació i l’execució del projecte . En aquest context, és necessari un compromís per millorar i garantir la qualitat de les actuacions en l’àmbit de l’espai públic, aquesta és la raó de la proposta presentada per Junts per Mataró. Demanem la redacció d’un  Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Mataró. Ens cal saber com hem d’implantar i quina incidència  es provoca en l’àmbit de l’espai públic.

En aquest moment de transformació urbana de la ciutat, ha arribat l’hora de disposar d’una eina útil i necessària per a tots els professionals que actuïn en les obres de la ciutat a fi de millorar-ne l’impacte, la qualitat i la seguretat. El Manual de qualitat ha d’incloure nous conceptes necessaris a l’hora de gestionar les obres a l’espai públic, com ara: la comunicació, l’aplicació de mesures per minimitzar l’afectació al medi ambient i a la mobilitat, prioritzar la seguretat dels vianants i ciclistes, aplicació de criteris relacionats amb la sensorització i auscultació de les obres. Fer-ho no ha de representar esforç, sinó que ha de formar part de l’estil i la manera de treballar dels promotors, tècnics i treballadors en les obres a la ciutat. Creiem que el seu compliment tindria que ser obligatori per a tots els promotors públics i privats.

L’objecte d’aquest document és facilitar a promotors, contractistes, direccions d’obra, tècnics i treballadors de les obres la informació, les indicacions i els criteris que cal seguir per reduir l’impacte que les obres que s’implanten i desenvolupen a l’espai públic produeixen en l’àmbit d’afectació i que alteren la dinàmica de la ciutat i dels seus ciutadans. És per aquest motiu que,  l’Ajuntament de Mataró, hauria d’impulsar l’elaboració del Manual de qualitat de les obres, tot desitjant que sigui una bona eina de treball per als diferents agents que participen en les obres que s’executen a la ciutat des del moment de la seva concepció. En la seva redacció és necessari incorporar l’experiència adquirida en aquests darrers anys pels operadors municipals que intervenen en el seguiment i el control de les obres a la ciutat, actualitzar la informació d’acord amb la normativa vigent i crear un document funcional i entenedor.

Les especificacions d’aquest manual es tindran en compte en totes les obres que s’implantin i es desenvolupin a l’espai públic de la ciutat de Mataró i seran aplicables a totes les obres executades per l’Ajuntament, els seus organismes autònoms o les empreses municipals. Pel que fa a les obres desenvolupades per empreses privades, el contingut d’aquest manual es tindrà en compte en tots els aspectes de l’obra que comportin una afectació o puguin tenir una incidència a l’espai públic.

Al Manual de qualitat de les obres es definiran uns criteris d’actuació i uns estàndards de qualitat que han de tenir en compte promotors, projectistes, directors facultatius, coordinadors de seguretat i salut, contractistes d’obres i responsables d’execució i supervisió de les obres, per tal de minimitzar l’impacte de les obres a l’espai públic, millorar-ne la qualitat i la convivència d’aquestes amb la vida quotidiana de la ciutat. S’hi tracta la comunicació de les obres, la implantació, l’ocupació i l’afectació de les obres a l’espai públic; l’afectació a elements urbans que proporcionen un servei públic; les previsions i les actuacions en aspectes vinculats a la mobilitat de vianants i vehicles, la protecció, la seguretat dels ciutadans durant les obres i els impactes mediambientals que poden produir. També s’especificaran els criteris en actuacions puntuals a l’espai públic o actuacions que provoquen una afectació especial a la ciutat, ja sigui per condicionants interns o externs de l’obra. Pel que fa a la seguretat, aquest manual es limita a referir allò que es considera convenient i necessari des d’una perspectiva general de protecció a terceres persones. No entra en la definició concreta de les solucions tècniques que cal adoptar, ni recull la seguretat de l’execució de l’obra.

Les implantacions de les obres s’han de planificar i organitzar per tal de minimitzar l’afectació a l’espai públic i el contractista i el seu personal les han d’executar amb la màxima cura i sensibilitat envers els ciutadans i les activitats econòmiques afectades. L’ocupació ha de permetre, en qualsevol circumstància, l’accés als habitatges, sens perjudici de les restriccions o la supressió d’aquest accés derivat de situacions d’emergència generades per l’obra (plans d’emergència). Així mateix, l’ocupació ha de permetre l’accés als edificis d’ús terciari o activitat empresarial, comerços i pàrquings. En el cas que no sigui possible, s’ha de tractar amb els afectats els detalls de l’afectació i la compensació amb mesures complementàries, si escau. S’ha de garantir l’accés i el pas dels vehicles d’emergència, tant dins de l’àmbit de l’obra com a l’exterior. En cas que els itineraris de vianants quedin afectats durant les obres, els itineraris provisionals han de garantir, com a mínim, les condicions d’accessibilitat establertes en la normativa vigents.

Passejant per Mataró, podem observar obres de diverses tipologies (urbanització, infraestructures de serveis, infraestructures del transport, edificació, enderroc,...). En moltes d’elles podem observar incidències, per exemple:

  1. Les implantacions de les obres, en la majoria dels casos, restringeixen o modifiquen les condicions prèvies de mobilitat de vianants i vehicles o alteren qualsevol dels elements que garanteixen aquesta mobilitat. Cal definir els criteris generals perquè els responsables de les obres puguin prendre les mesures necessàries per garantir la mobilitat i la seguretat dels itineraris i minimitzar, tant com es pugui, l’impacte als ciutadans afectats per l’àmbit d’actuació de les obres.
  2. Una de les primeres imatges que els ciutadans tenen de les obres és el tancament. L’estat i la disposició de l’obra transmet de manera subjectiva la qualitat de les obres i la professionalitat dels executors i gestors. Una disposició del tancament homogènia, ben conservada i adequada a cada situació genera un benefici en la disminució de riscos i fa que els ciutadans tinguin una percepció més positiva de les obres. El tancament és el límit entre la zona ocupada per les obres i la zona que poden utilitzar els ciutadans.
  3. La implantació de l’obra o de les actuacions generen ocupacions que, en la majoria dels casos, obligaran a modificar els itineraris dels vianants o dels vehicles. Aquestes alteracions en la normalitat de l’entorn s’han de comunicar als ciutadans, siguin vianants o conductors, mitjançant la senyalització d’obres cor - responent. La senyalització ha d’indicar els nous recorreguts, informar i crear les condicions de seguretat en les situacions temporals generades a causa de la implantació i el desenvolupament de l’obra
  4. Fent referència a un exemple pràctic les bastides a la ciutat impliquen un obstacle temporal en els itineraris de vianants que cal resoldre de la millor manera possible per garantir la convivència de l’obra amb la resta de la ciutat i respectar en tot moment l’accessibilitat de la zona afectada.

Per tant, el grup municipal de Junts per Mataró, proposa:

-Tenint en compte que l’ocupació de les obres d’urbanització és un dels aspectes més sensibles, ja que afecta directament vianants, veïns i comerciants.

-Tenint en compte, que disposar d’un espai urbà de qualitat és clau per la prosperitat i desenvolupament de la ciutat.

Proposem que es valori l’opció per iniciar els treballs de redacció del Manual de Qualitat de les Obres a la ciutat de Mataró”.