Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament posa en marxa el nou sistema de gestió de l’impost de la plusvàlua per autoliquidació

Escoltar

L’Ajuntament posa en marxa el nou sistema de gestió de l’impost de la plusvàlua per autoliquidació

Les persones interessades poden obtenir el document de pagament a l’instant fent el tràmit per Internet i després d’entrar les dades sobre la transmissió de la propietat que els demana el sistema informàtic. D’aquesta manera el tràmit se simplifica, ja que no cal esperar que els serveis municipals facin els càlculs i enviïn el rebut de pagament.

El sistema fa el càlcul de la quota per la fórmula que resulta més favorable a la persona interessada
El sistema fa el càlcul de la quota per la fórmula que resulta més favorable a la persona interessada

L’Ajuntament de Mataró ha habilitat a la Seu electrònica del web municipal el tràmit per poder fer l’autoliquidació de la plusvàlua, l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Sempre que es produeix un canvi de nom o titularitat d’un terreny de naturalesa urbana, ja sigui per venda de finques, donacions, herències i altres, cal presentar declaració o autoliquidació de la plusvàlua. Si el valor de la finca no s’ha incrementat respecte del valor d’adquisició no s’emetrà la liquidació perquè la transmissió no estarà subjecte a l’impost.

Amb el nou sistema d’autoliquidació se simplifica la gestió del tràmit: les persones interessades poden introduir personalment, o a través del seu gestor o assessor col·legiat, les dades que els demana el programa informàtic per conèixer en el moment quina és la quantia a liquidar i, si és el cas, descarregar el document per fer el pagament. Fins ara l’Ajuntament de Mataró només liquidava la plusvàlua pel sistema de declaració, que obliga als serveis municipals a comprovar la documentació aportada pel contribuent i fer posteriorment els càlculs per determinar la quantia i generar el document de pagament, procediment que pot durar mesos.


El sistema tria la fórmula de càlcul més beneficiosa per a la persona interessada

Quan s’introdueixen totes les dades necessàries, el sistema d’autoliquidació de la plusvàlua permet efectuar el doble càlcul de la quota i aplica automàticament aquella que resulta més favorable a la persona interessada, ja sigui pagar per l’increment del valor real (diferència entre el valor de transmissió i el valor d’adquisició acreditats documentalment) o pagar per l’increment del valor objectiu (multiplicant el valor cadastral del terreny de la finca en el moment de transmissió pels nous coeficients establerts pel Reial Decret Llei segons els anys de propietat). El sistema també permet fer estimacions del càlcul de la plusvàlua per preveure la quantia a pagar abans de procedir a l’autoliquidació.

El Ple municipal va aprovar provisionalment el passat març una modificació de l’ordenança fiscal que regula la plusvàlua per adaptar la gestió d’aquest impost al nou marc normatiu i millorar les bonificacions per herència. Aquesta modificació, que ha entrat en vigor aquest mes després de no haver rebut cap al·legació, ha permès també introduir la gestió de les autoliquidacions.

També ha entrat en vigor aquest mes la modificació de l’ordenança que regula l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) aprovada provisionalment al Ple de març. Així, s’incorpora una nova bonificació per a aquest impost, a sol·licitud de qualsevol persona interessada, consistent en un 75% de la quota de l’ICIO per la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Fins ara l’ordenança només contemplava la bonificació del 95% per a les empreses públiques i les entitats sense ànim de lucre pels garatges col·lectius. Galeria d'Imatges