Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament vol accedir als fons Next Generation per a la construcció d’habitatges de lloguer social

Escoltar

L’Ajuntament vol accedir als fons Next Generation per a la construcció d’habitatges de lloguer social

Aprovada per unanimitat al Ple ordinari de juny una Proposta de resolució presentada per Junts per Mataró per redactar una proposta d’actuació per accedir al finançament d’aquest programa d’ajuts de la Unió Europea.

El text de la Proposta de resolució és el següent:

“D’acord amb el Pla Local d’habitatge 2018-2023, es fixa com a objectius ampliar el mercat d’habitatge assequible adequat a la capacitat econòmica de la població, per tal de garantir el dret a l’habitatge de la ciutadania de Mataró, fent de l‘habitatge un element cohesionador i integrador, amb proximitat, transversalitat i lideratge local, conjuntament amb els agents del territori i les administracions supralocals.

El Departament de Drets Socials de la Generalitat ha publicat al DOGC de 18 de maig, les condicions d’accés  per a la selecció de propostes d’actuacions per accedir al Programa d’ajuts a la construcció d’habitatges en arrendament social d’edificis energèticament eficients que preveu  el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per  la Unió Europea  amb els Fons Next Generation. Aquesta línia de subvenció dels FNG compta amb 160 milions d’euros que permetran la construcció d’uns 3.000 habitatges de protecció social.

La convocatòria determina les condicions que han de tenir els projectes per poder presentar-se posteriorment  a la convocatòria per a la concessió de les subvencions. 

Les propostes han de complir, entre altres,  les següents condicions:

-           El sòl ha de ser de titularitat pública

-           Els habitatges han de tenir una superfície màxima de 75 m2, tot i que poden disposar d’elements annexos vinculats, com aparcaments o trasters.

-           Hauran d’incloure paràmetres de sostenibiltiat i eficiència energètica com disposar  d’un consum d’energia primària no renovable adequat als límits establerts pel Codi Tècnic de l’Edificació, segons l’àrea climàtica, entre altres.

-           Es qualificaran amb protecció oficial de caràcter indefinit i s’hauran de destinar a lloguer o cessió d’ús per a destinataris amb ingressos que no superin 4 vegades l’IRSC.

Els criteris per a la selecció de les propostes que es presentin estan detallats en la convocatòria, i tenen a veure tant amb aspectes relatius a aconseguir un equilibri territorial,  com per afavorir l’accés de les famílies amb condicions d’especial vulnerabilitat i  també aspectes relacionats amb les característiques tècniques del projecte.

Així doncs, obtindran més puntuació les promocions que:

-           Se situïn en municipis declarats com a àrees de demanda forta i acreditada, com és el cas de Mataró.

-           Les que reservin més del 25% de la promoció per a joves menors de 35 anys o per a contingències especials.

-           Els projectes que es desenvolupin amb finançament  públic-privat i els situats en sòl públic adjudicat de manera gratuïta, entre altres.

Dins de l’estructura organitzava municipal, PUMSA té delegada la gestió del parc públic d’habitatge municipal (tant propi com de l’Ajuntament), i de manera conjunta amb el Servei d’Habitatge de l’Ajuntament, desenvolupa les funcions que li són encomanades per materialitzar els objectius fixats pel Pla d’Habitatge.

Actualment, PUMSA és titular de 3 solars ubicats al barri de la Llàntia de Mataró, i un altre al centre del municipi. Per acord del Consell d’Administració de data 28 de desembre de 2021 de PUMSA, es va aprovar la convocatòria d’un concurs per a la contractació per transmissió onerosa d’un dret de superfície sobre les parcel·les situades al carrer Alella 1 i carrer Llevantina 13-15. Per altra part, en data de 7 d’Abril del present, es va publicar la licitació de la transmissió d’un dret de superfície a la finca situada al carrer Churruca número 11, per a la construcció, explotació i gestió d'edificis d'habitatges en règim de Protecció Oficial de lloguer.

En el cas dels solars de La Llàntia, En data 30 de desembre de 2021 es va publicar la convocatòria, concedint com a data màxima el dia 2 de maig de 2022 per presentar ofertes, sense que en l’esmentat termini s’hagi presentat cap proposta. Pel que fa al solar del c/Churruca, es poden presentar ofertes fins al 6 de juliol d’enguany.

D’acord amb això, des del grup municipal de Junts per Mataró proposem;

Que, amb l’objectiu de manifestar l’interès en aquesta línia subvencions i optar a rebre finançament en la futura convocatòria, l’empresa municipal PUMSA comenci a redactar una proposta d’actuació per tal d’accedir al finançament del Programa d'ajuts a la construcció d'habitatges en arrendament social en edificis energèticament eficients que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU, per als solars de La Llàntia i, si s’escau, per al c/Churruca.

No obstant, el ple decidirà."

Publicat a