Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La Junta de Portaveus aprova una Declaració institucional de suport al cànon de residus de Catalunya

Escoltar

La Junta de Portaveus aprova una Declaració institucional de suport al cànon de residus de Catalunya

La Declaració institucional presentada per ERC en suport al cànon de residus de Catalunya, amb una esmena parcial del PSC, es va aprovar en la Junta de Portaveus celebrada el 31 de gener. El text va comptar amb els vots afirmatius de tots els grups municipals menys els de Ciutadans que van votar-hi en contra.

“El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita contra el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a terme una bona gestió dels residus a Catalunya i a tota Espanya. No s’entendria d’una altra manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congrés dels Diputats va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic sobre el Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats per una Economia Circular.

A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet, es va crear un cànon en l’àmbit dels residus municipals, un altre en el dels residus de la construcció i també en el de residus industrials, per fer-los més efectius i adequats al seus respectius camps d’activitat.


No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus.


Els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan l’any 2004, es situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims anys incentiva que els municipis i tot el sector productiu s’esforcin de forma explícita cap a la millora dels seus sistemes de recollida i de gestió de residus per a aconseguir l’any 2035 un reciclatge del 65% dels residus municipals que es produeixin i que no vagi a disposició més del 10% dels mateixos.


De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació total de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 2021 ha anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el 2020, ha suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà a una recaptació superior als 90 milions d’euros. D’aquests, 170 milions d’euros han estat destinats al finançament d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota la resta, és a dir més de 450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar els costos de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la recollida selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament de la fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció resta.

 

Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, un total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la construcció s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat retornada, completament, als sectors en forma de subvencions i actuacions específiques de manera que s’ha afavorit la prevenció de la generació i la valorització de residus, i també l’impuls de l’activitat econòmica.


S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre l’activitat d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució dels objectius de la normativa de residus, tot incentivant un comportament més respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització material dels residus. També pel model de retorn dels fons recaptats que ha donat impuls a la jerarquia de gestió de residus i el finançament de les infraestructures de gestió de residus.


El Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats per a una Economia Circular planteja la modificació del cànon actual vigent a Catalunya, un model de fiscalitat ambiental de caràcter finalista, nascut d’un ampli consens polític i social, i que ha donat bons resultats fins ara.


Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les diferents actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya.


Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya.


Per tots aquests motius, el grup municipal d’ERC-MES proposa l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Donar suport al cànon de residus de Catalunya i es suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seva defensa.

SEGON.- Instar al Congrés dels Diputats a la modificació de l’articulat del Projecte de Llei de Residus i Sòls Contaminats per una Economia Circular per tal que els cànons establerts a l’esmentada llei s’apliquin només a aquelles comunitats que no disposin d’un impost amb les mateixes característiques i que es blindin els cànons propis de les comunitats autònomes que ja en tenen, com és el cas de Catalunya 

TERCER.- Donar suport a l’Agència de Residus de Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus i a la defensa d’aquesta mesura fiscal, com una eina útil i eficaç per continuar aprofundint en els programes de reciclatge, reducció i reutilització que s’impulsen a Mataró, així com a l’aplicació de l’economia circular.

QUART.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris al Congrés i al Senat i al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic”.

Publicat a