Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró reglamenta la institució de la Defensoria de la Ciutadania, que es cobrirà per convocatòria pública

Escoltar

Mataró reglamenta la institució de la Defensoria de la Ciutadania, que es cobrirà per convocatòria pública

La nova regulació, que té sis capítols, pretén satisfer les necessitats actuals d’una institució que ha evolucionat amb el pas dels anys. El text està dividit en sis capítols.

El Ple municipal va aprovar ahir inicialment el Reglament de la Defensoria de la Ciutadania, una institució que té com a missió vetllar pels drets ciutadans amb relació a l’actuació de l’Administració municipal i dels organismes que en depenen, i que amb aquesta finalitat estudia les queixes i consultes que se li presentin.

Mataró va ser un dels primers municipis catalans que van crear la figura del Defensor del Ciutadà l’any 2001 com a institució de bon govern i bona administració, i de defensa dels drets fonamentals i llibertats públiques en l’àmbit de l’administració local. El Reglament Orgànic Municipal (ROM) ha definit fins ara les seves funcions i n’ha determinat el funcionament, ja que no s’havia aprovat una normativa pròpia per regular la institució.

La proposta de reglament que ahir va aprovar el Ple és fruit del treball conjunt de tots els grups municipals. La Comissió Especial d’Organització ha tractat en diferents ocasions la figura del Defensor del Ciutadà per tal de revisar la institució, i el passat mes de juny el Ple va aprovar per àmplia majoria una proposta de resolució, presentada pel grup municipal d’ERC-MES-AM, per una nova regulació que satisfaci les necessitats actuals, ja que la normativa actual és insuficient.

El text s’estructura en sis capítols:

Capítol I: relatiu a les disposicions generals, en el que s’inclouen la definició de la institució, els seus principis d’actuació, competències, els recursos de l’oficina i el seu règim jurídic i retributiu.

Capítol II: preveu el sistema d’elecció, nomenament i cessament. S’estableix, com a principal novetat respecte de l’anterior regulació, l’obertura d’un procés de convocatòria pública, que permetrà que qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui interès en concórrer al càrrec pugui presentar la seva candidatura exposant la seva motivació i proposta de desenvolupament com a titular de la institució.

Capítol III: desenvolupa l’àmbit d’actuació i el dret d’accés de qualsevol ciutadà o ciutadana al defensor o defensora.

Capítol IV: regula la tramitació del procediment de les sol·licituds o queixes, i s’inclouen les disposicions relatives a l’obligació de col·laboració de l’administració amb la institució, així com la divulgació de les resolucions de la Defensoria al web municipal o a la premsa.

Capítol V: sobre les relacions amb el Ple de l’Ajuntament, on s’estableix l’obligatorietat del defensor o defensora d’emetre i presentar al Ple un informe anual sobre les seves actuacions, incloent una memòria d’activitats sobre el nombre de sol·licituds i queixes rebudes, les actuacions d’ofici realitzades, el seu tractament i resolució o les recomanacions dutes a terme, entre d’altres.

Capítol VI: regula les relacions entre sindicatures o defensories i la difusió de la funció de la institució per part de l’Ajuntament, amb l’objectiu de garantir la protecció dels drets de la ciutadania.

La proposta de reglament també preveu una disposició derogatòria que deixarà sense efecte els articles del ROM (articles del 94 al 97) que parlen del Defensor del Ciutadà quan la nova normativa entri en vigor.

Un cop aprovat pel Ple municipal, el text es publicarà i s’obrirà un termini d’informació pública de 30 dies. Si no es presenten al·legacions quedarà aprovat definitivament.

Actualment, el càrrec de Defensor/a de la Ciutadania és vacant donada la defunció el mes de juny passat del fins llavors Defensor, Jordi Puigderrajols.


Publicat a