Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova actualitzar el Reglament de Defensor del Ciutadà i de nomenar un nou titular

Escoltar

El Ple aprova actualitzar el Reglament de Defensor del Ciutadà i de nomenar un nou titular

El Ple ordinari del mes de juny, celebrat el 2 de juny, va aprovar una Proposta de resolució presentada per ERC per la necessitat d’actualitzar el Reglament del Defensor del Ciutadà, i seleccionar i nomenar un nou titular. La proposta es va aprovar amb l’abstenció de Ciutadans i els vots favorables de la resta de grups municipals (PSC, En Comú Podem, ERC i Junts per Mataró).

El text de la Proposta de resolució és el següent:

“L’actual Defensor del Ciutadà ostenta el càrrec des de gener de 2001 i després del període i pròrroga establerts, ja fa molts anys que es va mantenint en una situació de pràctica interinitat.

El maig de 2021, arrel de la proposta al Ple del Grup Municipal d’ERC-MES per abordar la revisió del ROM, es va produir una reunió de la Comissió d’Organització. La proposta del GM d’ERC-MES tenia per objecte, entre d’altres qüestions: la modernització i agilització dels Plens Municipals per fer-los més atractius per la ciutadania, la promoció de les consultes ciutadanes com a eina de participació directa i la revisió i actualització de la figura del Defensor del Ciutadà.

A l’esmentada Comissió d’Organització es van presentar dos informes. El primer, de juny de 2019, titulat “El defensor del Ciutadà. Proposta de Futur” signada pel Cap de Serveis Transversals i Participació i l’altre, amb una anàlisi comparativa de la figura del Defensor del Ciutadà entre diferents ciutats, confeccionat per la pròpia Oficina del Defensor del Ciutadà.

L’informe de Participació, atribueix el fort descens del nombre d’actuacions a partir de 2018 a dues coses. La primera, els canvis socials i de relació amb l’administració i la segona, la disminució de recursos derivats del relleu per jubilació de la persona administrativa que estava al càrrec de l’Oficina del Defensor, que va comportar que algunes de les tasques assignades es deixessin de fer.

En relació als canvis que com comentàvem abans, s’han produït en les relacions entre els administrats i l’Ajuntament, en teoria amb una sèrie de canals més fàcils, ràpids i transparents (tot i que no és així per la totalitat de la població), l’informe apunta la necessitat futura d’aprofundiment de la tasca del Defensor del Ciutadà en qüestions de transparència, protecció de dades i accés a la informació ampliant el seu rang d’actuació més enllà de les simples queixes administratives actuals (sense abandonar aquesta faceta, naturalment).

En definitiva, un perfil més actiu   en l’abordatge dels problemes de la ciutat i no tan reactiu com és en l’actualitat.

Algunes qüestions més concretes:

 • Denominació. Síndic/a de Greuges, com a la majoria d’Ajuntaments de Catalunya.
 • Correcció del rol estrictament tècnic/administratiu del Defensor en els darrers anys i de les limitacions que té a l’hora d’intervenir en algunes qüestions.
 • El reforç de l’administració electrònica endagat des de 2019, comportarà que el Defensor hagi de posar més èmfasi en situacions de vulnerabilitat, exclusió social i amb més proximitat amb aquells col·lectius amb dificultats d’accés i comprensió dels nous canals electrònics (per edat, per desconeixement digital o manca d’informació, en general)
 • Actuacions d’ofici, avançant-se a possibles reclamacions futures en base a procediments que consideri millorables.
 • Dedicació presencial. Pensant sobretot en persones que fàcilment poden quedar excloses del circuit habitual de l’administració.
 • Funcions. Entre d’altres, l’informe en destaca quatre: tràmit, resposta i resolució de queixes rebudes, assessorament prestat a les persones que el visiten, mediació objectiva i independent i finalment actuacions d’ofici en aquells casos que consideri.
 • Perfil. Fins ara es pensava, en general amb un perfil jurídic. Probablement l’adequació a la realitat actual fa pensar en un Síndic/a amb un accentuat component social.
 • Elecció. L’informe proposa que les diferents candidatures validades siguin sotmeses a consulta ciutadana.
 • Oficina d’Atenció. El Síndic/a ha de comptar amb un espai d’atenció/Oficina, amb un horari i amb el suport administratiu necessari.

Algunes altres qüestions de plantejament que cal debatre i corregir serien, en la nostra opinió les següents:

 • Una major consideració institucional a la figura del Síndic per part de l’Ajuntament.
 • Augment del nivell de la relació del Síndic amb l’estructura municipal, superant la simple relació tècnica. La capacitat de prendre decisions es situa a un altre nivell.
 • Reforçant els dos punts anteriors, seria positiu que el Síndic formés part dels organismes i comitès d’Ètica i Transparència de l’Ajuntament i inclús, poder participar en les sessions formatives que s’imparteixen regularment a tècnics i regidors sobre el dret del ciutadà a una bona administració.
 • Una major coneixement de la figura del Síndic. En aquests moments no se’n fa cap difusió. En el moment inicial de posada en marxa s’havia pactat incloure a multes, requeriments, etc l’existència del Síndic per a què les persones hi poguessin recórrer si ho consideraven convenient, cosa que no s’està fent.


Per tot això, des del Grup Municipal d’ERC-MES, pensem que és urgent debatre i sobretot, prendre decisions sobre aquesta qüestió, i en conseqüència, proposem al Ple l’adopció dels següents acords:

 1. El Govern Municipal convocarà de forma immediata una reunió de la Comissió d’Organització Municipal per a consensuar un Reglament modern i adaptat a les necessitats actuals de la societat, de la figura del Síndic/a de Greuges de Mataró.
 2. El Reglament prendrà com a base de discussió les propostes presentades pel Servei de Participació Municipal i per la pròpia Oficina del Defensor del Ciutadà l’any 2019, així com les que apareixen a la present moció.
 3. La figura del Síndic de Mataró gaudirà de la més alta consideració institucional, es relacionarà amb tècnics i també amb Regidors i Alcalde, formarà part dels organismes d’Ètica i Transparència municipals i podrà fer actuacions d’ofici.
 4. La figura del Síndic de Mataró serà objecte de la màxima difusió amb la finalitat de donar a conèixer a la ciutadania aquest recurs a la seva disposició”.