Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament crea un registre municipal de solars sense edificar

Escoltar

L’Ajuntament crea un registre municipal de solars sense edificar

Amb aquest registre es busca evitar l’especulació i incentivar les obres de manteniment, conservació i rehabilitació de les edificacions en els terminis establerts

El registre permetrà obrir una via legal per acabar amb edificacions  a mig construir que han quedat paralitzades per diferents motius.
El registre permetrà obrir una via legal per acabar amb edificacions a mig construir que han quedat paralitzades per diferents motius.

El registre municipal de solars sense edificar, aprovat per decret, permetrà a l’Ajuntament disposar d’un inventari on hi constin els incompliments de l’obligació d’edificar pel que fa a solars concrets, aquells casos en què no s’inicia l’edificació dins dels terminis fixats pel planejament i quan la construcció no acaba en el període de temps fixat per la llicència o en el fixat en la pròrroga. També constaran en el registre aquells casos en què s’incompleixin els terminis fixats en les ordres d’execució d’obres de conservació o rehabilitació requerides per garantir la seguretat de les persones o per la protecció del patrimoni arquitectònic o cultural.

Amb la creació d’aquest registre es busca incentivar l’edificació en els solars i la realització d’obres de manteniment, conservació i rehabilitació en els terminis fixats, evitar la retenció especulativa de solars, incrementar el patrimoni municipal de sòl i habitatge,  i possibilitar la renovació i consolidació del sòl urbà. A més, el registre permetrà obrir una via legal per donar sortida i acabar amb edificacions que han quedat paralitzades per diferents motius i que estan a mig construir.

Aquesta iniciativa és fruit d’un dels compromisos del Pla de Mandat 2019-2023 que consisteix en  revisar les polítiques urbanístiques planificant l’espai urbà pensant en les noves necessitats en matèria d’habitatge, medi ambient, econòmiques socials o de seguretat de les ciutats presents i futures.

El registre municipal de solars sense edificar és públic i tothom qui ho demani pot obtenir certificat de les inscripcions que hi constin.

La inscripció en el registre municipal de solars sense edificar comporta la iniciació de l'expedient d'alienació forçosa, mitjançant expropiació o venda, o de substitució forçosa que durarà dos anys durant els quals l’Ajuntament podrà:

  • Expropiar el solar d’ofici per edificar-hi.
  • Expropiar a instància d’entitats urbanístiques especials en el cas que siguin beneficiaris de l’expropiació.
  • L’Ajuntament, d’ofici o a instància de la persona interessada sotmetre la finca o el solar a venda forçosa mitjançant la subhasta corresponent, amb el procediment que s'estableixi per reglament.
  • L'Ajuntament, d'ofici o a instància de persona interessada, pot acordar sotmetre la finca o el solar a substitució forçosa, que consisteix en l'adjudicació de la facultat d'edificar en règim de propietat horitzontal amb la persona propietària originària de l'immoble, mitjançant concurs públic

Si han passat dos anys i no s’ha expropiat la finca o no l’ha adquirit ningú, l’expedient quedarà en suspens durant un any i la persona propietària, durant aquest període de temps,  tindrà l’oportunitat  de complir amb el deure d’edificació o rehabilitació, o garantir que ho farà. En el cas que la persona propietària  no edifiqui, rehabiliti o garanteixi el compliment del deure, qualsevol persona podrà demanar a l’Ajuntament l’expropiació de la finca, de la qual serà beneficiària.

La creació del Registre de Solars està emparada fonamentalment en la llei d’urbanisme de Catalunya i també pel Reglament de la Llei d’Urbanisme.

Publicat a