Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró es declara ciutat segura per a les dones

Escoltar

Mataró es declara ciutat segura per a les dones

El Ple del 2 de novembre va aprovar la declaració de Mataró com a Lloc Segur per a les Dones. El text compta amb 12 compromisos que s’han aprovat amb els vots favorables del govern (PSC + En Comú Podem), ERC, Junts per Mataró i la CUP; el PP s’ha abstingut i Vox va votar en contra.

El text íntegre de la declaració és el següent:

Antecedents:

A.La igualtat entre dones i homes és un valor essencial de la Unió i un dret fonamental consagrat en els Tractats i en la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea;

B.La lluita contra la violència de gènere a la UE és una responsabilitat compartida, que requereix esforços i accions conjunts en tots els nivells de govern i, en particular, per part dels ens locals i regionals, que estan cridats a exercir un paper clau en aquest sentit, ja que són els més pròxims a la ciutadania;

C.L'eliminació de la violència de gènere, inclosa la violència dels homes contra les dones i les nenes, és una condició prèvia per a aconseguir una veritable igualtat de gènere;

D.El 31 % de les dones a Europa han sofert violència física, el 5 % han estat violades als països de la UE, unes cinquanta dones perden la vida a causa de la violència de gènere cada setmana i el 43 % de les dones han sofert alguna forma de violència psicològica per part de la seva parella, al mateix temps que es calcula que la violència continua sent molt poc denunciada;

E.La violència de gènere, tant en línia com fora de línia, i la falta d'accés a una protecció adequada posen en perill una sèrie de drets fonamentals, com el dret a la vida, el dret a la dignitat humana, el dret a la integritat física i mental, la prohibició de la tortura i de les penes o tractes inhumans o degradants, la prohibició de l'esclavitud i del treball forçós, el dret a la llibertat i a la seguretat i el dret al respecte de la vida privada i familiar;

F.Els assassinats de dones i nenes per motius de gènere (feminicidis) han de constituir una categoria independent de delictes, ja que el terme «homicidi», neutral quant al gènere, passa per alt la realitat de la desigualtat, l'opressió i la violència sistemàtica contra les dones;

G.La violència de gènere ha de tipificar-se a la UE com un delicte en virtut dels Tractats;

H.Les pràctiques del matrimoni precoç i forçat i de la mutilació genital femenina, transmeses a través de tradicions i cultures, constitueixen una violació dels drets a la llibertat, la dignitat humana i la integritat física;

I.Eliminar els estereotips de gènere i detenir les pràctiques repressives per raó de gènere mitjançant plans d'estudis progressistes —en els quals els cicles d'educació preescolar, primària i secundària exerceixin un paper clau— és decisiu per al ple apoderament de les nenes;
J.Brindar una educació integral en matèria de relacions i sexualitat —que inclogui programes educatius especialitzats dirigits específicament als nois— forma part integrant d'aquests plans d'estudis progressistes i compleix una funció fonamental en la lluita contra la violència de gènere, la misogínia i els estereotips de gènere;

K.La tolerància zero per part de les autoritats públiques davant l'exhibició d'imatges publicitàries que discriminin o cosifiquen a les dones és fonamental per a eliminar els estereotips de gènere que propicien la violència de gènere;

L.Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i elaborar pressupostos que la contemplin és fonamental per a garantir que totes les polítiques beneficiïn a les dones i que, per tant, aquestes polítiques han de ser objecte d'estrictes avaluacions d'impacte de gènere, fins i tot en temps de crisi;

Marc Legal:

 1. Declaració Universal de Drets Humans
 2. Tractat de la Unió Europea (*TUE),els articles 2 i 3
 3. Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea
 4. Conveni Europeu de Drets Humans i la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans en la matèria
 1. Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica (Conveni d'Istanbul)
 1. Proposta de la Comissió, de 8 de març de 2022, de Directiva sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica
 1. Comunicació de la Comissió, de 5 de març de 2020, titulada Una Unió de la igualtat: Estratègia per a la Igualtat de Gènere 2020-2025
 2. Resolució del Parlament Europeu, de 16 de setembre de 2021, amb recomanacions a la Comissió sobre la definició de la violència de gènere com a nou àmbit delictiu recollit en l'article 83, apartat 1, del *TFUE
 1. Resolució del Parlament Europeu, de 12 de febrer de 2020, sobre una estratègia de la Unió per a posar fi a la mutilació genital femenina en el món
 2. Convenció de les Nacions Unides sobre l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona (*CEDAW)
 1. Conveni 190 de l'Organització Internacional del Treball sobre l'eliminació de la violència i l'assetjament en el món del treball
 1. Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 5 de les Nacions Unides relatiu a la igualtat de gènere
 2. Resolució del Parlament Europeu, de 14 de desembre de 2021, amb recomanacions a la Comissió sobre la lluita contra la ciberviolencia de gènere

Per tot el que s’ha exposat, proposo al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords:

Primer.- Aprovar la declaració de Mataró com un lloc segur per a les dones i aplicar polítiques públiques que garanteixin la seguretat de les dones, d'una banda, i castiguin explícitament qualsevol forma de violència de gènere, per una altra, garantint així la participació plena i equitativa de les dones en tot el procés;

Segon.- Garantir que les víctimes de la violència de gènere, inclosa la violència domèstica i sexual, tinguin accés directe i ininterromput a uns serveis de suport especialitzats, assegurances i integrals;

Tercer.- Garantir que els serveis competents registrin i gestionin de manera ràpida i no discriminatòria els incidents de violència de gènere i preveure mesures destinades a protegir de mode efectiu i immediat a les víctimes i els seus fills;

Quart.-. Impartir formació sobre la sensibilització de gènere a la policia, les autoritats públiques i el personal dels centres d'acolliment especialitzats —inclosos els refugis per a les dones víctimes de violència de gènere— i atorgar als primers intervinents la màxima prioritat per a participar en aquesta formació;

Cinquè.- Recopilar dades administratives sobre la violència de gènere i els assassinats de dones i nenes per motius de gènere (feminicidis) amb la finalitat de contribuir a prevenir-los i combatre'ls;

Sisè. Aplicar una política de tolerància zero a la publicitat sexista, també en els espais públics i en el transport públic, ja que tal publicitat promou estereotips de gènere perjudicials;

Setè. Tenir en compte sistemàticament la seguretat i les necessitats de les dones a l'hora de decidir les mesures pressupostàries relacionades amb els serveis públics, com l'enllumenat públic, el transport públic o els recursos dels serveis socials que s'ocupen de les víctimes de violència de gènere;

Vuitè. Organitzar programes, activitats de formació i presentacions de caràcter educatiu en escoles i universitats que complementin els plans d'estudis en matèria de relacions i sexualitat i conscienciïn, des d'una edat primerenca, sobre l'impacte de l'assetjament i la violència de gènere;

Novè. Romandre vigilant i aplicar sancions immediates en cas de tràfic d'éssers humans i de pràctiques perjudicials per a les dones i les nenes (mutilació genital femenina, matrimonis precoços i forçats, esterilització forçada);

Desè.- Romandre vigilant i aplicar una política de tolerància zero a qualsevol forma de ciberviolencia de gènere;

Onzè. Conscienciar a l'opinió pública sobre la violència de gènere mitjançant campanyes de comunicació destinades, entre altres coses, a informar les víctimes sobre on i com accedir als serveis de suport, activitats que culminaran entorn del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona (25 de novembre);

Dotzè. Predicar amb l'exemple en l'organització i el funcionament de l'Ajuntament de Mataró.

No obstant això, el Ple de l’Ajuntament resoldrà allò que consideri adient”.