Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament publicarà al Portal de Transparència el control i seguiment de les mocions aprovades al Ple

Escoltar

L’Ajuntament publicarà al Portal de Transparència el control i seguiment de les mocions aprovades al Ple

La proposta va ser presentada pel grup municipal del PP i es va aprovar per unanimitat.

Una imatge del Ple d'ahir. Foto: Ajuntament
Una imatge del Ple d'ahir. Foto: Ajuntament

El text íntegre aprovat és el següent:

“Dins de les sessions plenàries, les mocions són un dels principals mitjans dels que disposen els grups municipals de l’oposició per tal d’incorporar propostes d’actuació en l’àmbit municipal.

Moltes de les mocions aprovades són declaracions polítiques sense caràcter executiu. Però les mocions aprovades que es refereixen a atribucions legals del Ple són d’obligat compliment per part del Govern Municipal. Massa sovint, però, les mocions aprovades es converteixen en una mera declaració d’intencions i es desatén o es dilata en el temps l’execució dels acords presos. Per aquest motiu, és fonamental establir un mecanisme de control i seguiment real i efectiu de l’execució de les mocions aprovades.

D’altra banda, la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern estableix que tota l’activitat de l’Administració ha de ser visible a la ciutadania, fàcilment localitzable i expressada amb claredat. En aquest sentit, recull tot un seguit d’obligacions de les administracions públiques respecte a la informació que han de facilitar. Entre aquestes obligacions, hi ha la d’informar a la ciutadania del desenvolupament de tots els acords plenaris i la seva execució. No obstant, no existeix cap normativa ni reglament que detalli com s’ha de dotar de transparència el seguiment de les mocions aprovades pel plenari.

Cal precisar que les mocions que presenten els grups municipals al Ple tenen una funció de control i fiscalització dels actes de Govern, que persegueixen l'adopció d'un acte administratiu que naixerà, si s'obté la majoria requerida per aprovar-lo. En la mateixa línia, hi ha diversos informes jurídics que avalen que les mocions aprovades als plens municipals són de compliment obligat i no “mers precs”.

Segons l'article 45.25 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, quan es refereix als alcaldes, determina que una de les seves obligacions és “Publicar, executar i fer complir els acords de l'Ajuntament”, de manera que els acords de les sessions plenàries es converteixen en acords de l'Ajuntament en el mateix moment que es produeixen per la majoria representativa que ostenten els qui les aproven.

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’aprovació dels següents acords:

1. Incorporar al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Mataró un apartat sobre les mocions aprovades pel Ple Municipal que incorpori un registre telemàtic de l’estat i grau d’execució de les mocions aprovades pel Ple Municipal.

2. Establir que el termini màxim per incorporar les mocions aprovades a aquest lloc web sigui d’un mes des de la seva aprovació. La informació sobre el seguiment del compliment dels acord haurà d’actualitzar-se trimestralment.

3. Que els efectes d’aquests acords siguin d’aplicació a les mocions aprovades des de l’inici d‘aquesta legislatura i s’incorporin al portal de Transparència en un termini màxim de tres mesos.

4. Incloure a la CIM d’Administració General, Bona Governança i Estratègia de futur, un punt de l’ordre del dia d’informació de l’estat d’execució de les mocions aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Mataró”.