Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró en contra de les denegacions d’ajuts al pagament de lloguer, MIFO 2019

Escoltar

Mataró en contra de les denegacions d’ajuts al pagament de lloguer, MIFO 2019

La Junta de Portaveus, celebrada el dilluns 2 de març, va aprovar per unanimitat una Declaració institucional presentada pel grup municipal d’En Comú Podem en relació a les denegacions d’ajuts al pagament de lloguer, MIFO 2019.

“L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (en endavant AHC) gestiona les sol·licituds d’ajuts al pagament de lloguer MIFO 2019 (Ministerios de Fomento). L’any 2018, el nombre de sol·licituds presentades a Mataró va ser de 2.082, de les quals van obtenir una resolució favorable un total de 1.832, suposant aquestes xifres el 88% del total.

El nombre de sol·licituds presentades l’any 2019 a Mataró han estat un total de 2.278. D’aquestes, s’han resolt favorablement  només el 64,66%. Suposant aquestes dades un augment molt substancial de les denegacions d’ajut al lloguer.

Els motius d’aquest augment de les denegacions són, per una banda, una davallada de la partida pressupostària de l’AHC destinada a l’ajut al lloguer, passant de 3,7 milions d’euros al 2018 als 3 milions d’euros al 2019. I per altra banda, hi ha hagut una sèrie de canvis en els criteris de valoració en l’aprovació de les bases de la convocatòria 2019 respecte els aplicats l’any anterior. Aquests canvis afecten principalment el càlcul dels ingressos dels sol·licitants dels ajuts, de manera que les persones sol·licitants que no han pogut demostrar ingressos suficients amb el nou procediment, han quedat excloses de la convocatòria per no complir els requisits.

Un factor més que ha afectat la convocatòria ha estat que s’ha modificat el criteri relatiu al preu màxim de lloguer susceptible de rebre ajut, que ha augmentat de 600€ a 750€ a la demarcació de Barcelona. També ha augmentat lleugerament el topall màxim d’ingressos dels beneficiaris. Aquests dos fets, han ampliat la concurrència i per tant el nombre de sol·licituds que s’han valorat favorablement inicialment. Amb aquestes modificacions, s’ha generat un increment de 196 en el nombre de sol·licituds, un augment del 8,60%.

Com a conseqüència dels canvis de criteris de valoració i de la retallada pressupostària de la Generalitat, ens trobem que a Mataró, l’any 2019, hi ha 454 persones sol·licitants a qui se’ls hi ha denegat la sol·licitud d’ajut al lloguer. Això suposa que a Mataró, un 20%, del total de sol·licituds d’ajut al lloguer, s’han desestimat degut a les retallades i als canvis de criteris.

Per tot això, el grup municipal d’En Comú Podem Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:

  1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que tingui en compte aquesta problemàtica i que ho reflecteixi als pressupostos del 2020 per tal de poder rectificar els canvis introduïts a les bases reguladores dels ajuts al pagament de lloguer per a la convocatòria anomenada MIFO, també amb caràcter retroactiu per a l’exercici 2019, pel que fa als requisits dels beneficiaris en relació amb el càlcul dels seus ingressos anuals, de manera que s’apliquin els criteris anteriors a la convocatòria 2019.

  2. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a incrementar la dotació pressupostària de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per fer front a la convocatòria d’ajuts al pagament del lloguer, anomenada MIFO 2019, per tal de concedir les sol·licituds presentades sense excloure’n cap per ni per motius pressupostaris ni per ingressos insuficients de les unitats de convivència sol·licitants.

  3. Instar al Govern de l’Estat a incrementar la dotació pressupostària del Plan de Vivienda i a procedir de manera que els diners no disposats es mantinguin dins d’aquest pla. El Plan de Vivienda està territorialitzat i cal que els recursos no exhaurits per comunitats autònomes amb poca demanda es puguin redistribuir entre aquelles, com Catalunya, que tenen una alta demanda d’ajuts al pagament del lloguer de l’habitatge.

  4. Instar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que en totes les convocatòries d’ajuts al pagament al lloguer d’enguany apliqui criteris d’àmplia cobertura atenent la vulnerabilitat de les persones i de les famílies, en el seu dret fonamental d’accés a un habitatge digne, i que assigni la dotació pressupostària suficient per a fer-hi front.

  5. Difondre a la ciutadania de Mataró a través de l’Oficina Local de l’Habitatge l’existència i via de contacte de la Plataforma “Afectades subvencions al lloguer” (https://afectadeslloguer.design.blog/).

  6. Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al Parlament de Catalunya, a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i a la Plataforma “Afectades subvencions al lloguer”.

Publicat a