Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de Circulació i Transports. 25/11/2003

Escoltar

Acta Consell Municipal de Circulació i Transports. 25/11/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

consell de circulació i transports

Data: 25 de novembre de 2003

Núm: 01

Caràcter: Ordinari

Hora: 19:00 hores

Lloc: Sala de Reunions Via Pública

Hi assisteixen:

Fermí Manchado Zambudio, Vice-President del Consell

Joan Soler Serratosa, Cap Àrea de la Via Pública

Joan Miró Farrerons, Cap Servei de Mobilitat

Leonardo Ávila García Cap Àrea Operativa Policia Local

Jaume Bruguera Pont Gerent CTSA Mataró BUS

Jose Manuel Ortiz Martinez Col·lectiu conductors CTSA

Javier Sánchez del Campo Federació d'Associacions de Veïns

Adolfo Pérez Marchán Federació d'Associacions de Veïns

Miquel Àngel Casas Masedo Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Antoni Roca Juncà Grup d'Invàlids de Mataró i el Maresme

Anselmo G. Ruiz Empresa CASAS

Josep Maria Feliu i Selga Delegat Empresa CASAS

Joan de Haro Marmolejo Grup Municipal IC-V

Miguel García Cabrera Gremi de Taxistes

Alonso Sánchez Aunion Gremi de Taxistes

Helena Domínguez Reial Automòbil Club de Catalunya

Salvador Serra Abellan Secretari

Excusen la seva absència:

Manuel Mas i Estela Ilm Sr. Alcalde-President

Remigio Herrera García Creu Roja de Mataró

Octavi Nonell Carulla Grup Municipal CIU

Marco Antonio Fernández Domínguez Grup Municipal PP

Joan Saborido i Badia Grup Municipal ERC

Pere Molina Ortega Grup Municipal PSC

Arcadi Vilert Soler Conseller delegat d'Urbanisme

Quitèria Guirao Consellera delegada de Ciutat Sostenible

Albert Prat i Vilar Assistencial Club

Jaume Parera Sardà Gremi d'Hostaleria i Turisme de Mataró

Jordi Escobar Ruiz Mossos d'Esquadra

Pedro Curado Bola ONCE

Manuel Catà Zaragoza Cos de Bombers

Óscar Guzman Rodríguez Sindicat Comissions Obreres

Sergi Mingote Sindicat Unió General de Treballadors

Josep Maria Modesto Unió de Botiguers de Mataró

Mei Ros Coordinadora de Web

Ordre del dia

 1. Constitució del Consell
 2. Informe de Presidència:
  • Projecte Prosper
  • Pla de Mobilitat Urbana (PMU) de Mataró
  • Ordenança del Taxi
  • Ordenança de Via Pública
  • Servei Mataró Bus
  • Carrer Rosselló

        3. Programa d'Actuació Municipal 2004

        4. Precs i preguntes

  Desenvolupament de la reunió

  1. Constitució del Consell

   El Sr. Vice-President del Consell de Circulació i Transports dóna la benvinguda als assistents , es realitza la presentació dels mateixos i constitueix el Consell. Es dóna la relació dels diferents excusats per absència, alguns motivats per la tardança del servei de Correus en el repartiment de la Convocatòria. Sempre que se'n disposi, es convocarà via correu electrònic.

  2. Informe de Presidència

   El Sr. Vice-President del Consell explica breument alguns dels projectes que s'estan duent a terme en el si del Departament, avançant que es podran tractar més àmpliament en properes sessions.

   PROJECTE PROSPER:

   El Sr. Vice-President explica que és un projecte finançat per la Unió Europea i l'Àrea de Trànsit de la Generalitat de Catalunya. Es tracta del desenvolupament d'un aparell a instal·lar en vehicles, que mitjançant senyals via satèl·lit, controla la velocitat d'aquests depenent de la velocitat estipulada al carrer o a la via. Aquest projecte ve motivat per l'elevat nombre d'accidents que tenen com a causa l'excessiva velocitat (A Catalunya 850 morts a l'any 2002). Entre d'altres països s'ha experimentat a Gran Bretanya, França i actualment a Hongria. Aquí el projecte el coordina l'empresa INTRA, experta en temes de trànsit.

   El procés actual a Mataró és la de captació de 20 voluntaris. Actualment n'hi ha 9 inscrits. La Delegació del RACC de Mataró col·laborarà per la campanya de captació, segurament en la inserció d'una nota a la seva revista.

   La duració del programa és de 4 mesos. AL desembre s'instal·larien els aparells en els vehicles. Durant el primer mes, l'aparell només enregistra dades de velocitat. El segon mes, el sistema adverteix mitjançant senyals acústics al conductor quan sobrepassa la velocitat permesa. El tercer mes, el sistema bloqueja l'accelerador, impedint anar a més velocitat, i el quart mes, el sistema torna a només enregistrar dades per veure la correcció del comportament del conductor.

   EL Sr. García Cabrera pregunta sobre quines ciutats es farà la prova a Espanya, i el Vice-President contesta que només a Mataró.

   El Sr. Sánchez del Campo pregunta sobre el cost, i el Vice-President contesta que cap per a l'Ajuntament.

   PLA DE MOBILITAT URBANA

   El Sr. Vice-President explica que el Pla de Mobilitat Urbana està en fase de correcció, un cop presentat als tècnics municipals, i que properament es presentarà dins el Consell.

   El Sr. Sánchez del Campo insta que segons la Llei de Mobilitat aprovada, els Plans de Mobilitat Urbana han de contemplar la participació ciutadana, mitjançant Consells de participació territorial.

   El Sr. Miró explica que aquests Consells han de ser de caràcter supralocal, i que actualment a nivell metropolità existeix el consell de l'Autoritat del Transport Metropolità.

   El Sr. Vice-President explica que l'Ajuntament ha d'elaborar el Pla de Mobilitat, aprovar-lo en ple, i consensuar posteriorment les mesures concretes derivades a executar.

   ORDENANÇA DEL TAXI

   El Sr. Vice-President informa que s'està finalitzant la proposta de la nova Ordenança del Taxi, d'acord amb el nou text de la Llei del Taxi de Catalunya 19/2003 de 4 de juliol. En breu es presentarà la proposta al gremi de taxistes perquè es consensui prèvia aprovació municipal.

   ORDENANÇA DE VIA PÚBLICA

   El Sr. Vice-President informa que està en redacció una nova Ordenança, per substituir l'actual de 1972, coordinada pel Servei Jurídic Administratiu de l'Àrea de Via Pública.

   MATARÓ BUS

   El Sr. Vice-President convida al Sr. Bruguera a informar dels bons nivells de passatge assolits durant l'any 2003. EL Sr. Bruguera explica que el servei ja té increments interanuals de l'11,50%, i un passatge interanual de 4.791.000 viatgers a l'octubre de 2003. Un dels motius és la integració tarifària. També explica que s'està treballant en millores puntuals a la xarxa actual, i que hi ha algunes línies que comencen a presentar saturació.

   El Sr. Vice-President acaba explicant que està prevista la incorporació d'un autobús nou a finals de gener per reforçar aquestes línies que presentin saturació, i que s'estan portant a terme reunions amb la Direcció General de l'operador per veure si és necessari un gran canvi de la xarxa o fer petites millores a l'actual ja que el volum de viatgers continua creixent.

   CARRER ROSSELLÓ

   El Sr. Vice-President explica que aquest carrer té un problema de consens entre el veïnat i els comerciants pels usos i regulacions de circulació que aquest carrer ha de tenir, i que l'Ajuntament ha preparat algunes propostes.

   El Sr. Javier Sánchez del Campo explica que no entén per que el carrer es va dissenyar com a peatonal, i els vehicles han guanyat l'espai al vianant, i per tant proposa protegir els espais dels vianants .

   El Sr. Vice-President explica que si s'opta per diferenciar espais al carrer pels vianants i per la circulació, aleshores ja es perd definitivament el concepte peatonal . Cal buscar una solució consensuada, amb una actuació ferma que defineixi els usos que ha de tenir el carrer.

  3. Programa d'actuació municipal 2004

   El Sr. Soler explica alguns dels objectius i dels punts inserits dins el Programa d'Actuació Municipal que tenen com a responsable el Servei de Mobilitat, apart de les que son permanents del servei, així com les partides pressupostàries destinades. Fa especial atenció a la disminució aparent del pressupost destinat al transport públic, atès a que enguany les amortitzacions per compra d'autobusos disminueixen, tot i que se'n compra de nou per a reforçar les línies.

   El Sr. Vice-President explica la creació de l'empresa municipal GINTRA, filial de PUMSA, encarregada dels aparcaments, zona blava i gestió de la grua.

   El Sr. De Haro pregunta sobre la situació del carril bici a la ciutat. El Sr. Soler explica que el Pla de Mobilitat Urbana contempla la implementació del carril bicicleta, i que la prioritat inicial és implementar un carril bicicleta que faciliti l'accés als usos d'oci que actualment ja té: zona Riera d'Argentona, Passeig Marítim. Així anuncia que pel 2004 està previst completar l'anella ja executada del Camí del Mig-Polígon les Hortes amb un carril bicicleta a l'Avinguda Lluís Companys, enllaçant també amb el Passeig Marítim. El Sr. De Haro s'extranya d'aquesta implementació prioritària ja que l'ús d'oci és un us marginal de cap de setmana i no un ús de diari.

  4. Precs i preguntes

  El Sr. Sánchez del Campo esmenta que s'inverteix poc en transport públic, que l'operador fa molt per millorar el servei, i en canvi l'Ajuntament fa poc en aquest sentit. Dóna per exemple que calen més plataformes a les parades. El Sr. Vice-President contesta que en l'estudi de millores del transport públic sortiran reflexades les parades, i que s'estudia en comptes d'instal·lar mòduls separats de plataforma, fer ampliacions de voreres en aquelles parades.

  El Sr. Pérez pregunta com es porta a terme el manteniment de semàfors, ja que els de la Via Europa s'espatllen sovint. El Sr. Vice-President contesta que hi ha hagut problemes de subministrament i de compatibilitat de productes entre 2 empreses. Que s'ha optat per un sol producte i s'està adaptant el sistema a aquest, estant el problema en via de solució ràpida.

  El Sr. García demana que es completi el carril bus a la mitja lluna arribant a la Plaça França, i esmenta els problemes que continuen havent-hi per sortir de la parada de la Muralla de Sant Llorenç, i que a Sabadell hi ha un sistema de pilones per situacions similars. El Sr. Vice-President contesta que s'estudiaran ambdós temes, i es consultarà amb l'Ajuntament de Sabadell per veure quina solució es aquesta i si és aplicable.

  El Sr. Roca esmenta diferents problemes que ha tingut amb el transport públic, entre d'altres que el model antic de bus, amb plataforma extraible manualment, els conductors no volen baixar-la, i del model nou n'hi ha algun bus que no funciona la plataforma i els botons de parada pels minusvàlids. També que s'hauria de buscar un nou model de plataforma perquè en alguns llocs queda massa elevada. El Sr. Ortiz contesta que depèn de l'alçada de la vorera, no es pot regular l'alçada del pis del bus adequadament i la rampa queda com queda. El Sr. Vice-President explica que Mataró va ser de les primeres ciutats amb accessibilitat als busos, i a mesura que es renovin els vehicles es provaran nous models de plataforma. El Sr. Bruguera explica que es fa el manteniment de dia quan el bus es troba en reserva.

  El Sr. Roca esmenta que la indisciplina és forta en les parades del bus. El Sr. Ávila explica que no pot haver-hi agents a totes les parades.

  El Sr. Sánchez del Campo proposa que les reunions del consell siguin de caràcter mensual. El Sr. Vice-President explica que és difícil, però que si hi ha temes per tractar es podran fer sessions extraordinàries. El Sr. Vice-President prega que abans de tractar un tema en una reunió del consell s'avisi abans per poder estudiar els temes i poder-los discutir amb més elements.

  El Sr. Sánchez del Campo demana que s'estudii el grau de compliment del Pacte per la Mobilitat, abans de fer una revisió d'aquest.

  Finalment, es tanca la sessió a les 21:00 hores.

  Conseller delegat de Mobilitat

  (President del Consell )

  Fermí MANCHADO i ZAMBUDIO

  Enginyer del Servei de Mobilitat

  (secretari)

  Salvador SERRA ABELLAN

  Mataró, 25 de novembre de 2003