Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Consell Municipal de la Gent Gran. 10/04/2003

Escoltar

Acta Consell Municipal de la Gent Gran. 10/04/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

ACTA DE LA REUNIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN EN SESSIÓ DEL DIA DEU D'ABRIL DE DOS MIL TRES.

 

A la sala d'actes de l'edifici de can Palauet de l'Ajuntament de Mataró es reuneix el Consell Municipal de la Gent Gran el dia deu d'abril de dos mil tres a les deu hores sota el següent ordre del dia:

 1. Lectura i aprovació de les actes de les dues sessions anteriors.

 2. Criteris per a una nova estratègia urbana i per a un nou programa d'actuació

  urbanística municipal.

 3. Presentació de la pàgina Web de la Gent Gran de Mataró.

 4. Pla d'acció 2003 del Pla Integral de la Gent Gran.

Les persones que han estat convocades són presents a la reunió en qualitat de membres del Consell Municipal de gent Gran.

Assisteixen:

Sr. Oriol Batista Gàzquez, Regidor de Sanitat i Serveis Socials

Sra. Angels Cantos i Santamaria, Cap de Servei de Sanitat i Serveis Socials

Sra. Maria Gil i Amaya, Cap Secció de Programes Socials del Servei de Sanitat i Serveis Socials

Sra. Anna Juberías Tècnic programa Gent Gran del Servei de Sanitat i Serveis Socials.

Sra. Lola Ruiz i Lombardo, Tècnic programa Gent Gran del Servei de Sanitat i Serveis Socials

Sr.Pascual Fernàndez Pruñanosa, Grup Municipal Socialista

Sra. Teresa Bruguera Manté, Grup Municipal CIU

Sr. Romuald Grané Vilaseca, Grup Municipal IC-V

Sra. Marga Garcia Canela, Area Bàsica de Salut nº 5

Sra. Guadalupe Angelina Gil, Area Bàsica de Salut Cirera Molins

Sr. Joan Peredejordi, President de l'Associació Jaume Terrades

Sr. Josep Sànchez Cabello, President Consell General de Jaume Terrades

Sr. Miquel Patuel Cardon, Associació Gent Gran del Parc de Mataró

Sr. Emilio López Casal Gent Gran Cerdanyola.

Sr. Francisco Melero. Representant de l'Associació Gent Gran de Cirera.

Sra. Juana Martínez Gonzalez, Casal Gent Gran de Molins

Sra. Matilde Rodriguez Herrera, Casal Gent Gran de Molins

Sr. Felipe Alvaro Rodriguez, Casal Gent Gran la Llantia

Sr. Francesc Sánchez. Associació Jubilats i Pensionistes del Maresme UDP

Sr. Josep Mª Gironés. Ass. Patronat Local de la Vellesa de Mataró

Sra. Mª Angels Fradera , Associació Familiars Alzheimer.

Sra. Rosa Parés. Antic Hospital St. Jaume i Sta. Magdalena

Sr. Miquel Salrach. Consell Consultiu de la Gent Gran.

Sr. Francesc Tristany Alsina, Ass. Jubilats i Pensionistes d'UGT Maresme

Sra. Margarita Porqueres, Residència GG la Gatassa ICASS

Sr. Francesc Soler Canton, Federació d'Associació de Veïns de Mataró

Sr. Mariano Garcia de la Rosa, Sindicat Comarcal Pens. I Jubilats CCOO

Sr. Josep M Zapater Dolz, Residència el Mirador

Sr. Joan Campos Hervà, Residència Geriàtrica l'Estada

S'excusen:

Sra. Carme Costa Gibert, Fundació Suport

Sra. Roser Albert Bonamusa , ABS La Riera

Sra. Teresa Amenós , Residència Gatassa

Sr. Joan Roca, Aula Senior

1. Aprovació i esmenes de les actes.

Es revisen les dues actes del dia 7 de febrer de 2003. I es fan les esmenes de la primera acta, són les següents:

 • En relació als Casals de la Generalitat totes les persones que vulguin participar amb els balls organitzats poden fer-ho sense pagar. Normalment hi ha una rifa i les persones acostumen a comprar bolets. A l'acta constava que les persones que no eren socis tenien que pagar.

 • La senyora Margarida Porqueres, comenta que a l'acta no queda reflectida , que la Residència Gatassa no s'encarrega de les admissions, és un tema que ve donada de la Generalitat de Barcelona.

Es fa les esmenes de la segona acta són les següents:

 • Es comenta el funcionament del Jaume Terrades, a l'acta surt que aquesta explicació és donada pel senyor Patuel i això no és correcte.

 

2. Criteris per a una nova estratègia urbana i per a un nou programa d'actuació urbanística municipal.

El senyor Arcadi Vilert Regidor del Departament d'Urbanisme, Obre i Llicències de l'Ajuntament de Mataró fa la presentació en power point del programa d'actuació urbanística municipal. Comença explicant que la ciutat de Mataró ha tingut un ritme vertiginós en el desenvolupament urbanístic, així tenim que els anys 80 havia un 565 Ha de sól urbanitzat fins els anys 90 que va anar creixent seguint l'anterior Pla General de 1977 fins arribar a les 725Ha de sòl urbanitzat. Al desembre de 1996 es desenvolupa un nou Pla General d' acord amb les noves necessitats urbanístiques. I actualment se n'hi ha afegit unes altre 160 Ha que situen el total del sòl urbanitzat en les 885 Ha. que representen el 39% del terme municipal.

Quan parlem del sòl urbà ens referim a l'edificat.

Quan parlem d'urbanitzable, és el que està pendent d'edificar.

Quan parlem de sòl residencial, són pisos dins de la ciutat.

El desenvolupament del sòl urbanitzable atenent als usos tenim:

 • Sòl urbà residencial , hi ha un 68% desenvolupat, un 32% en tràmit i un 0% pendent

 • Sòl urbà industrial , hi ha un 62% desenvolupat, un 38% en tràmit i un 0% pendent

 • Sòl urbà terciari, hi ha un 20% desenvolupat, un 0% en tràmit i un 80% pendent.

D'aquestes dades se'n pot ressaltar les conclusions següents:

 • Queda per desenvolupar el 5% del Pla General

 • Queda poc sòl urbà residencial ( per fer 1200 habitatges)

 • Queda sòl urbà industrial, que no s'ha desenvolupat

 • Queda molt sòl urbanitzable terciari.

La situació actual en relació a l'evolució urbanística es pot concretar en els següents eixos claus:

 • Habitatges de protecció pública, les empreses privades no es plantegen aquestes necessitats, només és iniciativa de l'Ajuntament.

 • Sistema econòmic, Mataró té una llarga tradició industrial. Ara les indústries pesades marxen al Vallès , Manresa€

 • S'ha produït un augment en els serveis terciaris.

 • Transformació dels hàbits de compra . Hi ha una influència de 250000 habitants. Venen a comprar a Mataró els ciutadans d'aquí i d'altres pobles del voltant.

 • Consum cultural. Increment d'activitats esportives.

 • Mobilitat en l'espai metropolità. Cal necessari potenciar el transport públic i ampliar la xarxa ferroviària.

 • Increment en la consciència medi-ambiental

 • Necessitat per part de la població de carrers per caminar i circular.

Aquests són alguns aspectes, que fan pensar en la necessitat de definir una nova estratègia urbana, a Mataró cap una mica més de gent per tant ens hem de plantejar nous reptes urbanístics. La gran proposta és créixer cap a dintre de la mateixa ciutat i revisar tot el que hi ha.

Nova estratègia urbana

 • No tocar el Pla general. Sí modificar-lo i corregir-lo

 • Fer habitatges de protecció pública.

 • Les indústries dins de la ciutat és un problema que no funciona, seria necessari transformar els usos dels espais urbans.

  • Crear un nou parc

  • Crear nous equipaments.

  • Ampliar xarxa ferroviària

  • Política d'habitatge públic de venda i de lloguer

  • Plans d'actuació integral a diferents barris. (hi ha un a Rocafonda ara es començarà al bº de Cerdanyola)

  • Es contactarà amb les veïns per consensuar.

  Sector el Sorral/ Cerdanyola

  La nova proposta és fer habitatges ( 390) i 26000 m2 per a usos terciaris, entesos no tan sols com a comercials, sinó com a empreses de serveis, oficines, recreatius, etc.

  Ventatges: - Guanyar zona verda

  - Guanyar sector terciari

  - Habitatges de protecció oficial

  Hi ha diferents exemples que s'hauries de revisar i transformar com el camp de futbol , el camp de bàsquet i la Llar Cabanelles.

  Es proposa un nou parc col·locat al marge dret de la riera St. Simó. És un espai que no es pràctica l'agricultura.

  S'hauria de modificar el Pla General en diferents etapes.

  Finalitza la presentació per part del senyor Arcadi Vilert.

  El senyor Francesc Soler, pregunta quin tractament rebrà la Riera de St. Simó.

  El senyor Arcadi Vilert informa que nosaltres ens la plantegem com un parc forestal, només per peatons i bicicletes. Es deixarien petits espais per fer horts pel diferents grups de població que el necessitin: jubilats/ persones amb disminució, etc.

  El senyor Salrach comenta com es que no s'ha fet un Casal d'Avis per la zona de la Riera de St. Simó en la zona concreta de Cal Collut. S'informa que la proposta és fer un gran Centre Cívic tipus Rocafonda, i que sigui polivalent i espais per a persones grans. De moment hi ha un compromís verbal. És un tema pressupostari.

  Els Centres Cívics en cases velles no funcionen, s'han de fer edificacions noves.

  Es planteja que l'equip de govern faci un programa amb data de tots aquests equipaments.

  3. Presentació de la pàgina Web de la Gent Gran de Mataró.

  El senyor Oriol Batista regidor de Sanitat i Serveis Socials explica que l'Agència de Gent Gran té tres vies d'accés:

  - El servei 010

  • L'oficina presencial

  • Via internet a través de la pàgina Web de Gent Gran

  Aquests serveis no només són pers persones grans sinó que pot accedir les famílies.

  A continuació la Sra. Anna Juberias tècnica de gent gran de sanitat i serveis social, explica la nova pàgina Web de Gent Gran de l'Ajuntament de Mataró.

  L'adreça és: www.gentgran.mataro.es

  Presenta la pàgina Web amb els diferents apartats:

  • Inici

  • Recursos i serveis

  • Agenda

  • Voluntariat

  De cada apartat hi ha diferents desplegaments així tenim que a l'inici, hi ha la presentació , el pla integral de gent gran de Mataró, el consell municipal de la gent gran amb les diferents comissions, adreces d'interès i publicacions.

  A l'apartat de recursos i serveis podem consultar els següents:

  1. Oci i turisme amb els balnearis, casals d'avis, etc.

  2. Socials amb totes les residències , centres de dia, àpats a domicili, carnet blau, xec serveis etc.

  3. Sanitaris, relacionats amb la millor de la salut de les persones

  4. socio-sanitaris, hospital de dia, PADES, etc.

  5. Mort i supervivència els serveis funeraris , informació sobre les pensions de la seguretat social, etc.

  Cada apartat té un desplegament d'informació molt complerta a on es detalla la sol·licitud i la documentació que cal aportar per demanar els recursos necessaris .

  A l'apartat de l'agenda hi ha el calendari de tot els mesos amb les diferents activitats programades.

  A l'apartat del voluntariat hi ha la relació de les diferents associacions i entitats que treballen en aquest àmbit d'actuació.

  La proposta és entrar a la pàgina web i descobrir-la i fer-la servir , així es podrà valorar la seva gran utilitat.

  La Sra. Anna Juberias finalitza l'explicació de la pàg. Web i donem pas a les preguntes dels assistents.

  El senyor Francisco Melero proposa que seria interessant tenir tota la informació de la programació d'activitats de tots els Casals d'Avis. La Sra. Anna Juberias comenta que això serà fàcil si cada Casal volgués col·laborar.

  El senyor Joaquin Felipe diu que hi ha un llibre molt interessant que es podria col·locar a la pàg. Web i es titula: "La Aventura de Envejecer" de la Teresa Pàmies també comenta que estaria bé organitzar les activitats formatives de gent gran igual que l'any passat. Oriol Batista explica que dins de la comissió de qualitat de Vida es podrà treballar aquest tema.

  La Sra. Rosa Parés comenta que seria necessari un buscador de Residències. La Sra. Anna Juberias comenta que això ja està dins de la pàg. Web.

  Es proposa la necessitat d'afegir a la pàgina web el fòrum d'opinió. Així les persones podrien opinar sobre qualsevol tema d'interès general.

  El senyor Joan Peredejordi del casal Jaume Terrades comenta que tenen fotos de corals que també es podrien penjar a la web. Per fer això és necessita una càmara digital.

  El senyor Emilio Jimenez, proposa que tots els Casals d'Avis tinguin ordinadors. Es comenta que de moment tenen tots menys el Casal de Cerdanyola i de Molins.

  Margarita diu que seria interessant tenir els ordinadors plans, ja que són més moderns i n'ocupen tant lloc.

  4. Pla d'acció 2003 del Pla Integral de la Gent Gran.

  La Sra. Angels Cantos cap de secció de sanitat i serveis socials, presenta el document del Pla d'Acció 2003 dins del Pla Integral de Gent Gran.

  La Sra. Angels Cantos explica com està organitzat el document de la forma següent:

  El pla d'acció gira entorn a tres gran Eixos

  Amb set línies estratègiques

  I a cada línia estratègica li correspon un objectiu i

  33 Accions que defineixen les actuacions concretes amb els items següents: descripció de l'activitat, data d'inici, data final, departament responsable, agents implicats, pressupost previst i indicadors.

  L'Eix 1: Impulsar mesures que afavoreixen la participació i la integració de la gent gran en la vida de la ciutat, per fer de Mataró una ciutat oberta a la gent gran.

  Línies: 1,2 i 3

  Accions: 18

  L'Eix 2: Incrementar els serveis per tal de crear una xarxa d'atenció a la gent gran territorialment equilibrada.

  Línies: 4 i 5

  Accions: 10

  L'Eix 3: Potenciar la coordinació d'entitats i serveis d'atenció a la gent gran a la ciutat de Mataró

  Línies: 6 i 7

  Accions: 3

  Cada fitxa contempla el pressupost i que en algunes fitxes no l'hem pogut descriure.

  En el proper document el pressupost quedarà més complert.

  La Sra. Maria Gil cap de secció de programes socials de sanitat i serveis socials, explica les fitxes més destacades. Abans de començar indica que aquest document es va treballar en dues sessions pel Consell Municipal de Gent Gran quedant recollides les esmenes anteriors.

  Destaca els grans tres eixos vinculats a accions d' informació, formació, serveis, participació i de coordinació.

  En informació, l'acció més prioritària és la difusió de la Web de la Gent Gran

  En formació, tot el tema de les noves tecnologies amb el programa de la Diputació d'aquest any "I tu perquè no? Hi ha algunes associacions de gent gran com el Casal del Parc, que fa temps que van començat. Aquest any, el Casal de Cirera s'ha afegit a la proposta. La idea és introduir-lo als altres casals de Gent Gran.

  En serveis, vinculats amb l'agència de gent gran s'ampliarà els següents:

  • passi d'acompanyament del carnet blau.

  • S'ampliarà el servei del transport adaptat

  • Servei d'atenció a domicili

  • Programa més gran de 80 anys

  • Xecs serveis

  • Ajuts tècnics

  • Menjadors per a persones grans.

  S'ha creat un circuit per abordar les emergències socials.

  S'ampliarà la Residència St. Josep: centres de dia i residencial.

  En relació a les accions relacionades amb la participació cal destacar les següents:

  • Creació de la comissió de cultura dins del consell municipal de gent gran.

  • Crear la comissió del voluntariat

  • Fomentar la participació de les vocalies de gent gran de les AAVV

  • Potenciar programes intergeneracionals dins de la comissió de la memòria històrica a través de la presentació del vídeo "Mataró una visió del segle XX" a tots els Instituts de la ciutat.

  En relació a les accions vinculades a la coordinació cal destacar les següents:

  • Crear la Coordinadora dels Casals i Associacions de gent gran

  • Establir protocol institucionals entre la xarxa sanitària i serveis socials

  El senyor Pascual Fernández com a representant de la comissió de la memòria històrica proposa que el vídeo surti a la venda a través de llibreries per exemple. Aquesta actuació la valora interessant ja que cada vegada hi ha més demanda del vídeo.

  El senyor Oriol Batista, comenta que pot ser interessant , doncs el vídeo ha tingut molt bona acceptació. Es pot estudiar la proposta. Se sap que amb alguns llibres s'ha fet.

  La senyora Rosa Parés, proposa fer més còpies del vídeo, reconeix que el cost pot ser molt elevat.

  El senyor Francisco Melero, pensa que ell, es va crear moltes expectatives amb el vídeo i després es va frustrar, doncs pensa que a partir dels anys 50 falten moltes coses que no queden reflectides.

  El senyor Oriol Batista recull el tema i diu que és cert, però és difícil recollir tot un segle d'història en 30 minuts de vídeo. Això ja ha sigut un pas. I ara és interessant passar aquest material els Instituts.

  El senyor Pascual, comenta que ell pensa igual i la comissió també, però s'ha fet un esforç per sintetitzar i cal veure que el vídeo és el punt de sortida.

  El senyor Oriol Batista s'acomiada i diu que en aquesta legislatura possiblement sigui el darrer plenari.

  A les dotze i deu es dóna per finalitzada la reunió amb la repartició dels documents següents:

  • criteris bàsics per a una nova estratègia urbana€

  • fitxes del pla d'acció 2003 de la gent gran de Mataró.

   

  Mataró a cinc de maig de dos mil tres.