Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals del 28/02/2003

Escoltar

Acta de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals del 28/02/2003

Dia
Hora
Lloc
Organisme

Ordre del dia

COMISSIÓ MUNICIPAL INFORMATIVA DE SERVEIS PERSONALS

Data: 28 de febrer de 2002

núm.: 3

Caràcter: ordinari

Hora: de les 9 hores 10 min a les 11 hores 30 minuts.

Lloc: sala de reunions de les Esmandies

Hi assisteixen:

Remigi Herrero Garcia President

Consol Prados Martínez Vice-presidenta

Sergi Bonamusa Turon Vocal

Francesc Melero Collado Vocal

J Oriol Batista Gàzquez Vocal

Josep Comas Valls Vocal

Pere Solà Montserrat Vocal

Flors Bastús i Vila Secretària

Absents:

Roser Manté i Bartra

Jose Luis Calzada Olmedo

També hi assisteixen la Sra. Alícia Romero, consellera delegada de Joventut i Dona, la Sra. Montserrat Illa, coordinadora de Serveis Personals, el Sr. Toni Cabré Director del Patronat Municipal de Cultura, la Sra. Àngels Cantos cap del Servei de Sanitat i Serveis Socials, el Sr. Lluís Riera Director de l'Institut Municipal d'Educació, el Sr. Jordi Puigderajols Defensor del Ciutadà, el Sr. Josep Palacios Cap de la regidoria d'Igualtat i Solidaritat i de la regidoria de Joventut i Dona i la Sra. Olga Pané i Mena Directora del Servei de Salut Pública del Consorci Hospitalari de Catalunya.

1. Aprovació, si s'escau, de l'acta de la sessió ordinària de 31 de gener de 2003.

S'aprova l'acta per unanimitat dels assistents.

 1. Despatx oficial
 2. No hi ha cap assumpte

 3. Donar compte de decrets signats
 4. Sanitat números

  : 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 832, 833, 834, 835, 1063, 1064.

  Serveis Socials números

  : 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 738, 828, 829, 1169.

  Relacions Ciutadanes números

  : 630, 711, 1017.

  Igualtat i Solidaritat números

  : 732, 855.

 5. Línies d'actuació

Patronat Municipal de Cultura

 1. Aprovació inicial del projecte bàsic del Centre d'Art Germans Arenas Clavell.
 2. El Sr. Toni Cabré explica que l'acceptació del llegat Arenas ha suposat que entre els seus bens es trobi la casa del carrer Argentona numero 64 i obres de l'artista. Aquesta casa del carrer Argentona es destinarà al Centre d€Art Germans Arenas Clavell que inclourà altres espais culturals en benefici de la ciutat donant compliment a la idea de fomentar i de donar resposta al pla d'usos de l'immoble com a lloc d'art i a més com a espai per dinamitzar activitats artístiques. La casa es composa de dues plantes (planta baixa, planta alta) i pati".

  Respecte la planta baixa, el projecte respecta els elements que cal conservar i, al mateix temps, s'aprofita per construir el volum màxim que admet el pla general. En la planta segona, hi haurà tot el llegat que ara hi ha a la casa Can Serra de l'Ajuntament. El trasllat del llegat alliberarà l'edifici de Can Serra. Hi ha un cert interès en què totes les persones preocupades per l'art de Mataró hagin d'anar al Centre d'Art Germans Arenas (es concentra, en definitiva, tot en un mateix edifici).

  La casa està pensada perquè quan s'hagi d'obrir una de les plantes no sigui necessari obrir les altres i així estalviar costos de personal (conserge i manteniment de l'edifici). Es lliura als assistents l'informe del projecte.

  Els assistents es donaren per assabentats.

 3. Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu del Centre d'art per a nous creadors a Can Xalant.

El Sr. Toni Cabré presenta l'informe sobre el projecte executiu del Centre d'art per a nous creadors de Can Xalant. El projecte contempla la reforma i ampliació de la masia de Can Xalant per tal d'adaptar-la al seu us futur.

L'edifici és de tres cossos i dues plantes d'alçada. La proposta contempla enderrocar el cos de ponent, que és només d'una planta d'alçada i es troba en mal estat i substituir-lo per una nova edificació de dues plantes d'alçada a més d'altres actuacions en la masia i arranjament del seu entorn. Es lliura als assistents informe del projecte.

En referència a les activitats a realitzar, es proposa habilitat Can Xalant com a centre d'art per a nous creadors en consonància amb el pla d'usos que estableix el pla general.

Es donaren per assabentats.

Regidoria de Relacions Ciutadanes

 1. Informació sobre la propera sessió de treball prèvia a l'inici dels treballs d'un Pla Integral per Cerdanyola.
 2. El Sr. Remigi Herrero explica que es farà una sessió de treball tècnica en la que es parlarà d'establir les bases per al diagnòstic inicial. Serà una sessió participativa en la qual es combinarà el treball en grups i la posada en comú de les diferents aportacions. La sessió de treball tindrà lloc el dia 15 de març. Es lliura als assistents la documentació relativa a la sessió de treball.

  Es donaren per assabentats.

 3. Informació sobre l'estat de les negociacions amb el Arquebisbat de Barcelona en relació a l'equipament del carrer Muntanya cantonada carrer Transversal.

El Sr. Remigi Herrero explica l'esborrany del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Mataró i les Parròquies de Sant Josep i de la Sagrada Familia de Mataró, en relació a l'equipament situat al carrer Muntanya cantonada amb el carrer Transversal de Cirera. El conveni contempla la cessió gratuïta en plena propietat a l'Ajuntament de Mataró del sòl i l'edifici situat al carrer Muntanya cantonada amb el carrer Transversal, que es destinarà a Centre Cívic de Cirera; a canvi, l'Ajuntament cedeix gratuïtament en plena propietat a l'Arquebisbat de Barcelona un solar situat al carrer Figuera Major.

Es donaren per assabentats.

Institut Municipal d'Educació

 1. Valoració de la Fira de l'Infant.
 2. El Sr. Sergi Bonamusa informa que s'ha fet una avaluació tècnica dels objectius marcats en la proposta inicial de la Fira de l'Infant. Aquest any s'ha optat per adjudicar al gestió de la Fira de l'Infant a l'empresa Global Idea SL.

  La valoració de la Fira de l'Infant s'ha fet tenint en compte la diversitat de les activitats, l'oferta en funció de l'edat, la distribució geogràfica etc. Els aspectes negatius que s'han pogut observar són la potenciació de la difusió, la senyalització dels llocs i activitats i l'ampliació de l'oferta lúdica. Es facilita als assistents l'informe de valoració.

  Es donaren per assabentats.

 3. Document del Projecte Educatiu de Mataró.
 4. El Sr. Sergi Bonamusa en fa la presentació de del Projecte Educatiu que es lliura als assistents per al seu examen i estudi. Aquest projecte respon a les necessitats de fer un "Projecte Educatiu per una Ciutat Educadora" i vol donar un nou pas endavant, promovent la reflexió i el debat sobre el present i el futur de l'educació a Mataró.

  Es donaren per assabentats.

 5. Carta de Serveis de l'IME.
 6. El Sr. Sergi Bonamusa explica que en el marc del Pla de Qualitat de l'Ajuntament hi ha un compromís amb el ciutadà en els serveis que els són propis de Institut Municipal d'Educació (Institut Miquel Biada, Escola d'Adults etc.) i dels serveis que tenen competència directa, com per exemple els Centres de Primària. Es lliura als assistents una còpia de la carta de Serveis.

  Es donaren per assabentats.

 7. Convenis amb els Instituts d'Ensenyament Secundari del Departament d'Ensenyament de la Generalitat.

El Sr. Sergi Bonamusa explica que aquests convenis es refereixen a la utilització de les instal·lacions de diferents IES de Mataró, en concret, dels IES Damià Campeny, IES Pla d'en Boet, IES Josep Puig i Cadafalch, IES Alexandre Satorras i l'IES Thos i Codina. Aquests convenis tenen un doble objectiu: per una part donar serveis a la comunitat i per una altra concedir serveis als propis IES. Es lliura una copia dels convenis al assistents.

Es donaren per assabentats.

Servei de Sanitat i Serveis Socials

 1. Presentació de la 3ª Fase del Pla de Salut de Mataró.
 2. El Sr. Oriol Batista informa del Pla de Salut i dona la paraula a la Sra. Olga Pané, la qual fa la presentació d'aquest Pla de Salut en la 3ª. Fase, en la que es troba. Es lliura còpia als assistents.

  Es donaren per assabentats.

 3. Informe sobre la sentència de SACPA, SA
 4. El Sr. Oriol Batista explica als assistents que ha recaigut sentència numero 16, de 10 de gener de 2003, en el recurs contenciós administratiu de la Sala Tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya interposat per SACPA, SA contra la resolució de la Generalitat de Catalunya per la qual es sanciona a aquesta empresa per haver realitzat mètodes cruels en l'eutanàsia d'animals domèstics en el centre del carrer Galícia.

  Aquesta empresa havia estat contractada per l'Ajuntament de Mataró per a la prestació del servei de recollida i acollida d'animals domèstics en el Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del carrer Galícia s/n. La sentència estima parcialment el recurs interposat per SACPA per considerar que queda demostrat que s'han produït els fets sancionats per la Generalitat de Catalunya que han motivat la sanció però rebaixa la sanció per que, en virtut del principi de proporcionalitat, no s'aprecia reiteració o reincidència en la falta comesa.

  Es donaren per assabentats.

 5. Valoració dels Centres Oberts i Proposta de renovació del contracte.
 6. S'informa als assistents que s'està estudiant la possibilitat de prorrogar per dos anys aquest contracte amb l'empresa CEPS.

  Es donaren per assabentats.

 7. Valoració dels Serveis Socials en relació a l'actuació en població xinesa.

Es fa referència a la valoració presentada en l'informe sobre Atenció de les Persones de procedència Xinesa per part del Servei de Serveis Socials. Es lliura als assistents una còpia de l'informe en el que es recullen les línies d'actuació en relació a aquesta població que augmenta considerablement dins del terme municipal (cada vegada hi ha molts més empadronaments) i que, curiosament, no han demanat suport a la xarxa de Serveis Socials. En definitiva, la valoració realitzada per Serveis Socials analitza les circumstàncies que hi concorren i les actuacions que caldria realitzar.

Es donaren per assabentats.

 1. Comissió de Govern

Institut Municipal d'Educació

 1. Aprovar el protocol d'adhesió al programa ANEM AL TEATRE, organitzat per la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per al curs 2003-2004.

Es dictaminà favorablement la proposta precedent per unanimitat dels assistents.

 1. Propostes al Ple

Regidoria de Relacions Ciutadanes

 1. Inclusió de nous carrers al Nomenclàtor Viari de la Ciutat de Mataró.
 2. Es dictaminà favorablement la proposta precedent.

  S'aprova amb els vots a favor de PSC I CIU i el vot en contra d'IC.

 3. Presentació per part del Defensor del Ciutadà de l'informe relatiu a les seves actuacions durant l'any 2002.

El Sr. Jordi Puigderajols presenta l'informe del Defensor del Ciutadà. En aquest informe es pot observa que hi ha hagut un línia de manteniment de les intervencions realitzades pel Defensor del Ciutadà durant els transcurs dels dos anys en què ha funcionat aquesta oficina.

Es donaren per assabentats de la memòria del Defensor del Ciutadà i del seu informe que es lliurea als assistents.

Institut Municipal d'Educació

 1. Designar com a vocal del Consell Plenari de l'IME a la Sra. Iolanda Herrera Peiro, a proposta del Consell Educatiu de l'IME, com a representant dels directors dels centres integrats a l'IME.
 2. Es dictaminà la proposta precedent per unanimitat dels assistents.

 3. Donar compte del decret d'Alcaldia número 764/2003 de 27 de gener, de canvi de representant del personal d'ensenyaments no reglats en el Consell Educatiu de l'IME.

Es donen per assabentats.

 1. Precs i preguntes.

No n'hi ha

Mataró, 21 de març de 2003

El PRESIDENT,

Remigio Herrero

LA SECRETARIA,

Garcia Flors Bastús i Vila