Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 08/09/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 08/09/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

6507/2003 de 3 de setembre

Assumpte: Ordre del dia de la Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 8 de setembre de 2003.

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 8 de setembre de 2003, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 25 d'agost de 2003.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Recursos Humans-

3 Donar compte de les sentències del Jutjat de lo Social núm. 1 de Mataró i del tribunal Superior de Justícia referents a la desestimació de la demanda interposada per acomiadament per una persona que va prestar serveis a l'Ajuntament.

4 Donar compte de la Sentència del Jutjat de lo contenciós administratiu núm. 13, que va desestimar el recurs presentat contra una sanció disciplinària per un funcionari municipal.

5 Donar compte de la Sentència del Jutjat de lo contenciós administratiu núm 10, que va estimar la petició d'un funcionari municipal sobre reconeixement del grau personal.

-Servei de Compres i Contractacions-

6 Aprovació de les obres de renovació de l'enllumenat públic del quadre "MH".

CMI DE SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Obres-

7 Aprovació de l'Acta de recepció de les obres d'urbanització de l'av. Corregiment, tram comprés entre els carrers Mossèn Jacint Verdaguer i Doctor Ferran.

8 Aprovació l'Acta de recepció de les obres de Rehabilitació de la Residència Municipal Sant Josep, Fase 3ª.

9 Aprovació inicial Projecte de reurbanització del carrer La Palma.

-Servei de Manteniment-

10 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reurbanització de la calçada de l'avinguda Gatassa entre la plaça Alcalde Serra i Xifra i el passeig Ramon Berenguer III.

11 Aprovació de l'acta de recepció de les obres de reconstrucció de marges i d'estabilització de la llera de la Riera de Mata en un tram aigües amunt de la carretera N-II.

12 Aprovació de l'acta de recepció de les obres d'endegament de la Riera de Sant Simó en el tram situat aigües avall de les vies de RENFE.

CMI DE SERVEIS PERSONALS

- Benestar Social-

13 Donar compte del Decret 6107/2003, de 6 d'agost, d'aprovació de la signatura del conveni marc d'adhesió de l'Ajuntament de Mataró a la Xarxa Local de Consum, de la Diputació de Barcelona.

14 Donar compte del Decret 5870/2003, de 23 de juliol, d'acceptació de l'aportació econòmica de la Diputació de Barcelona, com aportació extraordinària al conveni de l'any 2003, per a l'increment de la quantitat i qualitat dels serveis d'atenció domiciliària.

15 Aprovació de la pròrroga del conveni, per a l'any 2003, de suport al desenvolupament de serveis socials, amb la Diputació de Barcelona.

16 Aprovació de la prórroga del conveni, per a l'any 2003, de suport al desenvolupamet de les polítiques locals d'igualtat d'oportunitats, amb la Diputació de Barcelona.

17 Aprovació dels ajuts individualitzats a abonar al PASS, per a persones mancades de recursos ingressades a la Residència de Sant Josep.

-Participació Ciutadana-

18 Acceptació de dues subvencions de la Diputació de Barcelona, destinades al projecte de Portal d'Entitats de Mataró, i al Programa de formació en direcció i gestió per a entitats a Mataró.

19 Acceptació d'una subvenció de la Diputació de Barcelona, destinada al Pla de participació ciutadana i dinamització comunitària de Rocafonda i el Palau.

Precs i Preguntes.

 

L'Alcalde

Manuel Mas i Estela

En dono fe,

El Secretari General

Manuel Monfort Pastor