Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 12/05/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 12/05/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

3480/2003 de 8 de maig

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 12 de maig de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 12 de maig de 2003, a les 9 hores i 30 minuts del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 Lectura i aprovació, si s'escau, de l'Acta de la sessió celebrada el dia 28 d'abril de 2003.

2 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

3 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte bàsic del Centre d'Art Germans Arenas Clavell, i convocar licitació. Pressupost màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 1.019.200,00.-EUR., IVA. inclòs. Exp.: 34/2003.

4 Aprovació del plec de condicions econòmiques administratives i tècniques particulars que regirà la contractació, mitjançant concurs i procediment obert, de les obres per a l'execució del projecte d'urbanització d'un distribuïdor de trànsit a la cruïlla de la Rda. Rafael Estrany - Ctra. de Mata, de Mataró, i obra civil de soterrament de línies elèctriques, i convocar licitació. Pressupost màxim per a l'adjudicació del contracte: fins a 1.800.201'27.-EUR., IVA. inclòs. Exp.: 64/2003.

5 Aprovar la modificació del contracte de subministrament de recanvis pels vehicles durant els anys 2003 i 2004, adjudicat a la mercantil AD Bosch Recanvis, SL., per augment en els subministres per ampliació del contracte als recanvis per a la flota de vehicles de la Policia Local d'aquesta Corporació, modificació la qual comporta un augment en el preu inicial del contracte per l'import de 18.000.-EUR., IVA. inclòs, pels dos anys de durada del contracte. Exp. 010/2003.

6 Aprovació de la revisió dels preus aplicables al contracte de manteniment de les zones verdes de nova creació, adjudicat a favor de la mercantil TALHER, SA., la qual comporta l'increment del preus del contracte en l'import de 8.786'04.-EUR., IVA. inclòs, equivalent al 3'4 % d'augment experimentat per l'IPC en el període de juny-2001, data en la que començà a prestar-se el servei, a juny-2002 (44/2001).

7 Aprovació de la revisió dels preus aplicables al contracte de neteja de les zones verdes de la ciutat de Mataró, adjudicat a favor de l'entitat Centre Especial d'Ocupació (CEO), la qual comporta l'increment dels preus del contracte en l'import de 13.804'51.-EUR., IVA. inclòs, equivalent al 3'8 % d'augment experimentat per l'IPC en el període de febrer-2002, en el que començà a prestar-se el servei, a febrer-2003.

8 Aprovació de la modificació del lot núm. 3 del contracte de servei de cobertura d'assegurances per a l'Ajuntament de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil ZURICH ESPAÑA, COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA., lot el qual correspon a la cobertura d'accidents del personal al servei de l'Ajuntament i en el que s'incorpora la garantia d'invalidesa permanent, garantia la qual tindrà efectes des del 06/02/2003 i fins al 31/12/2003 i que comporta un augment en la pòlissa de 716'35.-EUR., IVA. inclòs.

9 Modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte d'urbanització de la zona verda del PERI 03 del sector de Can Llinàs, de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil Asfaltos y Pavimentos Barcelona, Sl. (PAVIBAR), modificació la qual comporta el reintegrament a l'esmentada mercantil de l'import de 819'69.-EUR., IVA. inclòs, procedents del sobrant existent en el contracte de servei de control de qualitat.

10 Modificació del contracte d'obres per a l'execució del projecte de reurbanització dels C/ Mèxic, Poeta Punsola i Santiago Rusiñol, de Mataró, adjudicat a favor de la mercantil Promoción e Ingeniería de Obras, SA. (PROINOSA), modificació la qual comporta l'ampliació del contracte per l'import de 13.628'00.-EUR., IVA. inclòs, degut a l'excés d'amidaments en partides inicialment previstes per a l'execució de les obres, augment el qual equival al 3'28% respecte del preu inicialment previst.

11 Adjudicació construcció 9a barra de nínxols del cementiri Les Valls, a Mataró.

12 Adjudicació obres centre d'art per a nous creadors a Can Xalant, a Mataró.

13 Adjudicació subministrament sistema informàtic Backup, seguretat i alta disponibilitat per les aplicacions corporatives de l'Ajuntament de Mataró (fase 2)

14 Adjudicació obres de Rehabilitació illes Ll-M-Kr-Lr del cementiri municipal Els Caputxins i illes de l'ampliació nord que toquen amb el cementiri vell, a Mataró.

15 Adjudicació subministrament de hardware estàndard per l'Ajuntament de Mataró durant l'any 2003.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei d'Urbanisme-

16 Aprovació inicial Pla Especial de millora rural i desenvolupament agrícola de les "Cinc Sènies-Mata-Valldeix".

-Servei de Llicències-

17 Ordre d'enderroc a Amhed Dahbi El-Harrak, del cobert agrícola inacabat al Camí de les Cinc Sènies, Can Cabot .

18 Ordre de retirada a Francisco Chamorro Escamilla, del cobert en planta terrat al c. Sant Miquel, 19, 3er.

19 Ordre de retirada a la Comunitat de Propietaris, del cobert en planta terrat al c. Josep Pla, 16.

20 Ordre de retirada a Victor Juez Ros, del cobert en planta terrat al c. Esteve Albert, 31, 5è, 2ª.

21 Desestimació del recurs de reposició interposat per Antonio Villanueva León, contra l'ordre de retirada del cobert en terrat al c. Marià Ribas, 26, 4t. 1a.

-Servei de Manteniment-

22 Aprovació d'un Conveni de col.laboració per serveis bàsics entre els ajuntaments de Mataró i Argentona i la Companyia Aigües de Mataró per les zones de Can Vilardell i la Plana Sita.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe

EL SECRETARI GENERAL

ManuelMonfort Pastor