Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Comissió de Govern. 14/07/2003

Escoltar

Comissió de Govern. 14/07/2003

Dia
Hora
Lloc
Convocatòria i ordre del dia
Organisme

Ordre del dia

DECRET

5379/2003 de 10 de juliol

 

Assumpte:

Ordre del dia Comissió de Govern que tindrà lloc el dilluns 14 de juliol de 2003

Servei de ALCALDIA

Expedient: 2003 - AL

En ús de les atribucions que em confereix la legislació de Règim Local, es convoca els regidors/res que componen la COMISSIÓ DE GOVERN, a la sessió que tindrà lloc el proper dilluns 14 de juliol de 2003, a les 9 hores del matí, en la Sala dels Lleons d'aquest Ajuntament, per deliberar els assumptes consignats en el següent

ORDRE DEL DIA

1 DESPATX OFICIAL.

CMI SERVEIS CENTRALS

-Servei de Compres i Contractacions-

2 Adjudicació de les obres del projecte d'urbanització de la zona verda de l'escola bressol "El Tabalet".

3 Adjudicació de les obres del projecte d'urbanització d'un distribuïdor de trànsit a la cruïlla de la Ronda Pintor Rafael Estrany - Carretera de Mata, i obra civil de soterrament de línies elèctriques.

CMI SERVEIS TERRITORIALS

-Servei de Llicències-

4 Donar compliment de la sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 13 de Barcelona, dictada en recurs ordinari 177/99, interposat per Martín Martínez Tejedor i Juana Caparrós Cuenca, contra llicència d'obres per habitatge al c. Tennis, 38, concedida a Francisco Soms.

5 Ordre de retirada a Motor Line, SL, de l'activitat d'aparcament, exposició i/o lloguer de vehicles a la zona verda situada en la confluència de la rda. Països Catalans i pl. de França.

6 Ordre de retirada a Can Miquelet Pizzas del Maresme, SLL, del cobriment del pati en planta baixa al c. de la Coma., 36.

7 Ordre de retirada a Lynda Joyce Barrios, del cobriment del pati en planta baixa al c. Creteil, 29-31.

8 Ordre de retirada a Manuel Contreras Calle, del tancament en façana en zona de conjunt unitari, al c. Matheu, 6.

9 Estimar el recurs de reposició interposat per Excavaciones Iluro, SL contra l'ordre de retirada activitat a la finca entre la Riera de Can Soler i Riera de Can Bruguera., i continuar a nom de Iluro Àrids, SL.

-Servei de Manteniment-

10 Aprovació inicial del Projecte de condicionaments " erms " de l'Illa educativa de La Llàntia.

Precs i Preguntes.

L'ALCALDE

Manuel Mas Estela

En dono fe,

EL SECRETARI GENERAL

Manuel Monfort Pastor